Grondwet

Geldend van 21-12-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkortingen GW
Gw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001840
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Staatsrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

De ontstaansbron en de inwerkingtreding daarvan is niet eenduidig.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
 3. Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris van Financiën
 5. Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
 6. Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris Veiligheid en Justitie
 7. Besluit bekendmaking taak waarmee Staatssecretaris Veiligheid en Justitie, dr. K.H.D.M. Dijkhoff, in het bijzonder zal zijn belast
 8. Besluit bepalingen Kabinet van de Koning
 9. Besluit beschikbaarstelling ambtenaren aan het Caribisch deel van het Koninkrijk
 10. Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1994)
 11. Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2002)
 12. Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2003)
 13. Besluit coördinatie civiele verdediging en taakverdeling departementen
 14. Besluit departementale herindeling (klimaat)
 15. Besluit departementale herindeling buitenlandse handel
 16. Besluit departementale herindeling coördinatie van vermindering administratieve lasten voor het bedrijfsleven
 17. Besluit departementale herindeling emancipatie en kinderopvang
 18. Besluit departementale herindeling energie en de Nederlandse Emissieautoriteit
 19. Besluit departementale herindeling grotestedenbeleid
 20. Besluit departementale herindeling innovatie
 21. Besluit departementale herindeling integratie en inburgering
 22. Besluit departementale herindeling integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden
 23. Besluit departementale herindeling inzake jeugd en gezin
 24. Besluit departementale herindeling kinderopvang
 25. Besluit departementale herindeling kindregelingen
 26. Besluit departementale herindeling m.b.t. de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor
 27. Besluit departementale herindeling m.b.t. elektrisch vervoer
 28. Besluit departementale herindeling m.b.t. maatschappelijke stage
 29. Besluit departementale herindeling met betrekking tot dierproeven
 30. Besluit departementale herindeling met betrekking tot generieke digitale overheid voor bedrijven
 31. Besluit departementale herindeling met betrekking tot het groen onderwijs
 32. Besluit departementale herindeling met betrekking tot visa lang verblijf
 33. Besluit departementale herindeling Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming
 34. Besluit departementale herindeling publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
 35. Besluit departementale herindeling rijksvastgoed
 36. Besluit departementale herindeling ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, Omgevingswet en Kadaster
 37. Besluit departementale herindeling taken Wet op de architectentitel en titelbescherming architect en stedenbouwkundige
 38. Besluit departementale herindeling veiligheid
 39. Besluit departementale herindeling vreemdelingenzaken (2010)
 40. Besluit departementale herindeling vreemdelingenzaken (2012)
 41. Besluit EFRO programmaperiode 2007–2013
 42. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 43. Besluit herindeling departementale taak met betrekking tot openluchtrecreatie
 44. Besluit herindeling departementale taken (Biza)
 45. Besluit herindeling departementale taken met betrekking tot het wetenschapsbeleid en het technologiebeleid
 46. Besluit herindeling met betrekking tot vastgoed defensie
 47. Besluit herindeling ministeriële taak (verstrekken van rijksbijdragen aan gemeenten ten behoeve van de inburgering van nieuwkomers en oudkomers)
 48. Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. particuliere residentiële jeugdhulpverlening
 49. Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. zorg voor de veiligheid van apparatuur, bij het gebruik waarvan elektriciteit of gas wordt gebezigd
 50. Besluit herindeling ministeriële taak mbt de Economische Controledienst
 51. Besluit herindeling ministeriële taak mbt tolkencentra
 52. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot coördinatie integratiebeleid minderheden
 53. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot de zorg voor voorzieningen van gehandicapten
 54. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot kinderopvang
 55. Besluit herindeling ministeriële taak recuperatie weggevoerde kunstvoorwerpen
 56. Besluit herindeling ministeriële taak specifieke internaten van binnenschippers en kermisexploitanten
 57. Besluit herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot opvang van asielzoekers
 58. Besluit herindeling van departementale taken
 59. Besluit herindeling van een aantal departementale taken
 60. Besluit herverdeling taken van een aantal departementen
 61. Besluit houdende naamswijziging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
 62. Besluit houdende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 63. Besluit houdende overdracht van de zorg voor de Kernenergiewet
 64. Besluit houdende overdracht zorg voor het quotumbeleid voor uitgenodigde vluchtelingen
 65. Besluit houdende overdracht zorg voor Wet op de kansspelen
 66. Besluit houdende vaststelling van een regeling tot toekenning van een uitkering wegens ontslag op grond van artikel 99a van het Reglement van de Buitenlandse Dienst 1951
 67. Besluit houdende wijziging in de taakverdeling door overgang van de Buitenlandse Inlichtingendienst van het departement van Algemene Zaken naar dat van Defensie
 68. Besluit instelling departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
 69. Besluit instelling departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en naamsverandering departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 70. Besluit instelling departementen van onderwijs, kunsten en wetenschappen en van arbeid
 71. Besluit instelling Koninklijke Luchtmacht
 72. Besluit instelling Ministerie van Algemene Zaken
 73. Besluit instelling ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 74. Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds
 75. Besluit Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden
 76. Besluit naamswijziging ministerie van Economische Zaken
 77. Besluit naamswijziging ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 78. Besluit naamswijziging ministerie van Infrastructuur en Milieu
 79. Besluit naamswijziging ministerie van Justitie
 80. Besluit naamswijziging ministerie van Veiligheid en Justitie
 81. Besluit nadere uitwerking herindeling van een aantal departementale taken
 82. Besluit nadere vaststelling grondslag ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal
 83. Besluit ontbinding Eerste Kamer der Staten-Generaal
 84. Besluit ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal 2010
 85. Besluit ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal 2012
 86. Besluit ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal 2017
 87. Besluit opheffing Bureau Bijzondere Uitkeringen
 88. Besluit opheffing Departement van Zaken Overzee
 89. Besluit opheffing ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en instelling ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 90. Besluit opheffing ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat en instelling ministerie van Infrastructuur en Milieu
 91. Besluit organisatie geneeskundig deel rampenbestrijding
 92. Besluit over taken waarmee de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wordt belast
 93. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende de doelmatige organisatie in de rijksdienst van het departement van Financiën naar het departement van Binnenlandse Zaken
 94. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende enige instellingen van het Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar het Departement van Onderwijs en Wetenschappen
 95. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende Indonesische pensioenen van het departement van Buitenlandse Zaken naar het departement van Binnenlandse Zaken
 96. Besluit overbrenging aangelegenheden woonschepen naar het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 97. Besluit overbrenging monsteringswerkzaamheden en Waterschoutsambten te Amsterdam en Rotterdam van het Departement van Justitie naar Verkeer en Waterstaat
 98. Besluit overbrenging zorg huisvesting woonwagenbevolking van departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 99. Besluit overbrenging zorg voordeel Woonwagenwet van Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer naar Ministerie van Binnenlandse Zaken
 100. Besluit overdracht bevoegdheden ingevolge de Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Minister van Maatschappelijk Werk
 101. Besluit overdracht centrale organisatie toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
 102. Besluit overdracht coördinatie emancipatiebeleid van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 103. Besluit overdracht departementale taak Spoorwegpensioenwet
 104. Besluit overdracht primaire verantwoordelijkheid voor zorg destructiebeleid
 105. Besluit overdracht van de departementale taak met betrekking tot het beheer van de staatswateren
 106. Besluit overdracht zorg filmstimuleringsbeleid
 107. Besluit overdracht zorg Pandhuiswet 1910
 108. Besluit overdracht zorg voor het beleid inzake buisleidingen
 109. Besluit overdracht zorg voor planbureaufunctie voor milieu en natuur, het Milieu- en Natuurplanbureau en het beheer daarvan
 110. Besluit overgang beheersverantwoordelijkheid over het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
 111. Besluit overgang dienst van het Kadaster en de Openbare Registers van het Ministerie van Financiën naar het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 112. Besluit overgang Directoraat-Generaal van het Rijksloodswezen van Defensie naar Verkeer en Waterstaat
 113. Besluit overgang kernfysische dienst van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 114. Besluit overgang zorg Nationaal Noodnet
 115. Besluit overgang zorg voor het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf
 116. Besluit participatiebudget
 117. Besluit regeling archief Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
 118. Besluit regeling overdracht zorg voor reiswezen van het departement van Financiën aan Binnenlandse Zaken
 119. Besluit taak Departement van Verkeer en Waterstaat vervoer, in-, uit- en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en andere licht ontvlambare of ontplofbare stoffen
 120. Besluit taakverdeling Minister en Staatsecretaris OCW
 121. Besluit taakverdeling Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017
 122. Besluit Taakverdeling Minister/Staatssecretaris VWS
 123. Besluit tijdelijke herindeling ministeriële taken in geval van een terroristische dreiging met een urgent karakter
 124. Besluit tijdelijke regeling subsidiëring jeugdhulpverlening
 125. Besluit toekenning van een eenmalige uitkering van 11,3% in 1992 aan (gewezen) burgerlijk rijkspersoneel en anderen
 126. Besluit toevoeging aangelegenheden bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie aan het departement van Binnenlandse Zaken
 127. Besluit vaststelling taakomschrijving staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
 128. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Defensie
 129. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Financiën
 130. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 131. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris Veiligheid en Justitie
 132. Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken
 133. Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken (dec. 2012)
 134. Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken (nov. 2012)
 135. Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken (nov. 2015)
 136. Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en tot intrekking besluit van 27 oktober 2017
 137. Besluit vaststelling vergoeding motorrijtuigenbelasting oorlogsgetroffenen
 138. Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies
 139. Besluit vermindering verhuurderheffing 2014
 140. Besluit vervangingsregeling tijdelijke afwezigheid minister
 141. Besluit wijziging beleidsterreinen met de aangelegenheden Minister zonder portefeuille
 142. Besluit wijziging naam Departement voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
 143. Besluit wijziging regeling coördinatie civiele verdediging en taakverdeling departementen
 144. Besluit wijziging taak departementen van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 145. Besluit wijziging taak Departementen van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken
 146. Besluit wijziging taak departementen van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en van Verkeer en Waterstaat
 147. Besluit wijziging taakverdeling departement van Defensie en Algemene Zaken
 148. Besluit wijziging taakverdeling departementen
 149. Besluit wijziging taakverdeling van departementen
 150. Besluit wijziging taakverdeling, samenvoeging en naamswijziging van departementen
 151. Bezoldigingsbesluit Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden
 152. Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en informatiesystemen rijksdienst
 153. Drinkwaterbesluit
 154. EZ-intrekkingsregeling 2005
 155. Herindelingsbesluit telecommunicatie- en postbeleid
 156. Intrekkingsregeling BZK 2004
 157. Naamswijziging ministerie LNV
 158. Overdrachtsbesluit coördinatie reductie administratieve lasten voor bedrijfsleven
 159. Overdrachtsbesluit inzake de verbindingsbeveiliging bevorderende taak (van ministerie van BuZa naar ministerie van BZK)
 160. Overdrachtsbesluit inzake de zorg voor het consumentenkrediet
 161. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de kansspelen
 162. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten
 163. Overdrachtsbesluit zorg voor onderdelen Kernenergiewet
 164. Overgangsbesluit beheer Voedsel en Waren Autoriteit
 165. Penitentiaire maatregel
 166. Rechtspositiereglement Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden
 167. Regeling houdende intrekking van diverse uitgewerkte regelingen en een wet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 168. Reglement van orde voor de ministerraad
 169. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
 170. Reparatiebesluit BZK 2011
 171. Rijkswet houdende het verlenen van toestemming aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg om een huwelijk aan te gaan met Máxima Zorreguieta
 172. Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden
 173. Taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie
 174. Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid
 175. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
 176. Vaststellingsbesluit taken staatssecretaris Van Hoof
 177. Verkeersregeling Defensie 2015
 178. Wachtgeldbesluit Buitenlandse Dienst
 179. Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
 180. Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau
 181. Wet tot wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
 182. Wijzigingsbesluit Besluit subsidiëring voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen en inrichtingen voor justitiële kinderbescherming
 183. Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet
 184. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (3)
 185. Wijzigingsbesluit Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1978
 186. Wijzigingsregeling Vervangingsregeling ministers

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing toepassing dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden bij journalisten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.13, 2.15, 2.20, 2.21, 2.22, 2.26, 3.19, 3.52, 4.13, 4.16, 4.37, 5.33, 7.4, 8.1, 9.8
 2. Advocatenwet
  Artikel: 3
 3. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel: 2
 4. Algemene aanwijzingen inzake aangelegenheden van de ministerraad en onderraden
  Tekst: tekst
 5. Algemene wet op het binnentreden
 6. Ambtenarenwet 2017
  Artikel: 2
 7. Ambtenarenwet BES
  Artikel: 2
 8. Besluit Buitengewoon Strafrecht
  Artikel: 18
 9. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: A
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nationale- en Kinderombudsman
  Bijlage: Selectielijst voor de neerslag van het handelen (primaire taken en institutionele aangelegenheden) van de actoren Nationale- en Kinderombudsman (Nationale ombudsman vanaf 1998, Kinderombuds-man vanaf 2011
 11. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997
  Bijlage: Basisselectiedocument
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument adelsbeleid, adelsrecht en het decoratiestelsel 1945–
 13. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument – gratie
 18. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 19. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 20. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Aanvulling BASISSELECTIEDOCUMENT militaire operatiën
 21. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 22. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (1964) 1982–
 23. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 24. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 25. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Zondagswet 1945– (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument zondagswet 1945–
 26. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 27. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikel: 1
 28. CBP Richtsnoeren
  Tekst: tekst
 29. Circulaire uniformering aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten niet-ingezetenen
  Tekst: tekst
 30. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 7.6
 31. Examenprogramma basisexamen inburgering
  Bijlage: Examenprogramma basisexamen inburgering
 32. Gemeentewet
  Artikelen: 14, 41a, 65, 81g, 81s, 175, 176
 33. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikelen: 9, 23
 34. Goedkeuringswet Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen (gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied)
  Artikel: 2
 35. Gratiewet
 36. Grondwet
  Artikel: 103
 37. Nevenwerkzaamheden rijksambtenaren
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 38. Omzetbelasting, aftrek van omzetbelasting
  Tekst: tekst
 39. Onteigeningswet
  Artikel: 155
 40. Organisatiebesluit BZK 2018
  Artikel: 15
 41. Overzicht taken stafafdeling CWZ
  Artikel: 3
 42. Provinciewet
  Artikelen: 14, 40a, 64, 79g, 79t
 43. Rechtspositiebesluit WRR 2004
  Artikel: 5
 44. Rechtspositiebesluit voorzitters huurcommissie 2010
  Bijlage: Bijlage als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit voorzitters huurcommissie 2010
 45. Rechtspositieregeling voorzitters pre-gewesten
  Artikel: 4
 46. Referenda
  Tekst: tekst
 47. Regeling centraal examen 2006
  Bijlage: 6
 48. Regentschapswet 2013
 49. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikel: 63
 50. Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
  Artikelen: 110, 179
 51. Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Artikelen: 84, 154
 52. Reglement van Orde voor de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal
  Artikelen: 18, 32
 53. Reglement voor de Kamer voor de Binnenvisserij 1964
  Artikel: 2
 54. Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen
  Artikelen: 6, 7, 10, 15
 55. Rijkswet houdende goedkeuring Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof
  Artikelen: 3, 4
 56. Rijkswet tot wijziging Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (losmaking Aruba uit Staatsverband Nederlandse Antillen)
  Artikel: IV
 57. Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
  Artikelen: 5, 11, 14, 42, 45, 50, 51, 55, 61
 58. Uitvoeringsbesluit pacht
  Artikel: 22
 59. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: BASIS-SELECTIEDOCUMENT van de handelingen betreffende de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving 1945–
 60. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
  Bijlage: Inhoudsopgave
 61. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 62. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein handelen Staten-Generaal 1945–2002 (Verenigde Vergadering der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 63. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein handelen van de Staten-Generaal 1945–2002 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 64. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein het handelen van Staten-Generaal 1945-2002 (Eerste Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 65. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Centraal Bureau voor de Statistiek)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 66. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 67. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 68. Verplaatsingskostenbesluit 1989
  Artikel: 1
 69. Waterschapswet
  Artikelen: 34, 50, 51e
 70. Waterstaatswet 1900
 71. Waterwet
  Artikelen: 5.30, 5.32
 72. Wet Huis voor klokkenluiders
  Artikel: 9
 73. Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
  Artikel: 9
 74. Wet Nationale ombudsman
  Artikel: 8
 75. Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen
  Artikel: 1
 76. Wet ambtenarenrechtspraak 1951 BES
  Artikel: 2
 77. Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning
  Artikelen: 1, 2
 78. Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal
  Artikelen: 1, 2
 79. Wet beëdiging van de regent
  Artikel: 1
 80. Wet beëindiging financiële verhouding tussen Staat en Kerk
  Bijlage: bijlage
 81. Wet lidmaatschap koninklijk huis
  Artikelen: 1, 3, 4
 82. Wet militaire inundatiën
 83. Wet ministeriële verantwoordelijkheid en ambtsdelicten leden Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen
 84. Wet normering topinkomens
  Artikel: 1.2
 85. Wet op de Sociaal-Economische Raad
 86. Wet op de adeldom
 87. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikel: 99
 88. Wet op de rechterlijke organisatie
  Bijlagen: als bedoeld in de artikelen 48a, vijfde lid, 66, vijfde lid, en 67, vijfde lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, 2
 89. Wet op het notarisambt
  Artikel: 3
 90. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikelen: 15, 47, 77, 100, 111, 178, 179, 192
 91. Wet tot regeling van het Militair Onderwijs bij de Landmacht
  Artikel: 12
 92. Wet tuchtrechtspraak accountants
  Bijlage: als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wet tuchtrechtspraak accountants
 93. Wet voorzieningen in verband met ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris
  Artikelen: 1, 2
 94. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 355
 95. Wetboek van Strafrecht BES
  Artikel: 372bis
 96. Wijzigingswet Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba enz. (introductie kiescolleges Eerste Kamer voor de Caribische openbare lichamen t.b.v. verkiezing leden Eerste Kamer)
Terug naar begin van de pagina