Grondwet

Geldend van 17-11-2017 t/m 20-12-2018

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkortingen GW
Gw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001840
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Staatsrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

De ontstaansbron en de inwerkingtreding daarvan is niet eenduidig.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris van Financiën
 4. Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
 5. Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris Veiligheid en Justitie
 6. Besluit bekendmaking taak waarmee Staatssecretaris Veiligheid en Justitie, dr. K.H.D.M. Dijkhoff, in het bijzonder zal zijn belast
 7. Besluit bepalingen Kabinet van de Koning
 8. Besluit beschikbaarstelling ambtenaren aan het Caribisch deel van het Koninkrijk
 9. Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1994)
 10. Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2002)
 11. Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2003)
 12. Besluit coördinatie civiele verdediging en taakverdeling departementen
 13. Besluit departementale herindeling (klimaat)
 14. Besluit departementale herindeling buitenlandse handel
 15. Besluit departementale herindeling coördinatie van vermindering administratieve lasten voor het bedrijfsleven
 16. Besluit departementale herindeling emancipatie en kinderopvang
 17. Besluit departementale herindeling energie en de Nederlandse Emissieautoriteit
 18. Besluit departementale herindeling grotestedenbeleid
 19. Besluit departementale herindeling innovatie
 20. Besluit departementale herindeling integratie en inburgering
 21. Besluit departementale herindeling integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden
 22. Besluit departementale herindeling inzake jeugd en gezin
 23. Besluit departementale herindeling kinderopvang
 24. Besluit departementale herindeling kindregelingen
 25. Besluit departementale herindeling m.b.t. elektrisch vervoer
 26. Besluit departementale herindeling m.b.t. maatschappelijke stage
 27. Besluit departementale herindeling met betrekking tot dierproeven
 28. Besluit departementale herindeling met betrekking tot het groen onderwijs
 29. Besluit departementale herindeling met betrekking tot visa lang verblijf
 30. Besluit departementale herindeling Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming
 31. Besluit departementale herindeling publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
 32. Besluit departementale herindeling rijksvastgoed
 33. Besluit departementale herindeling ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, Omgevingswet en Kadaster
 34. Besluit departementale herindeling veiligheid
 35. Besluit departementale herindeling vreemdelingenzaken (2010)
 36. Besluit departementale herindeling vreemdelingenzaken (2012)
 37. Besluit EFRO programmaperiode 2007–2013
 38. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 39. Besluit herindeling departementale taak met betrekking tot openluchtrecreatie
 40. Besluit herindeling departementale taken (Biza)
 41. Besluit herindeling departementale taken met betrekking tot het wetenschapsbeleid en het technologiebeleid
 42. Besluit herindeling met betrekking tot vastgoed defensie
 43. Besluit herindeling ministeriële taak (verstrekken van rijksbijdragen aan gemeenten ten behoeve van de inburgering van nieuwkomers en oudkomers)
 44. Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. particuliere residentiële jeugdhulpverlening
 45. Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. zorg voor de veiligheid van apparatuur, bij het gebruik waarvan elektriciteit of gas wordt gebezigd
 46. Besluit herindeling ministeriële taak mbt de Economische Controledienst
 47. Besluit herindeling ministeriële taak mbt tolkencentra
 48. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot coördinatie integratiebeleid minderheden
 49. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot de zorg voor voorzieningen van gehandicapten
 50. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot kinderopvang
 51. Besluit herindeling ministeriële taak recuperatie weggevoerde kunstvoorwerpen
 52. Besluit herindeling ministeriële taak specifieke internaten van binnenschippers en kermisexploitanten
 53. Besluit herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot opvang van asielzoekers
 54. Besluit herindeling van departementale taken
 55. Besluit herindeling van een aantal departementale taken
 56. Besluit herverdeling taken van een aantal departementen
 57. Besluit houdende naamswijziging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
 58. Besluit houdende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 59. Besluit houdende overdracht van de zorg voor de Kernenergiewet
 60. Besluit houdende overdracht zorg voor het quotumbeleid voor uitgenodigde vluchtelingen
 61. Besluit houdende overdracht zorg voor Wet op de kansspelen
 62. Besluit houdende vaststelling van een regeling tot toekenning van een uitkering wegens ontslag op grond van artikel 99a van het Reglement van de Buitenlandse Dienst 1951
 63. Besluit houdende wijziging in de taakverdeling door overgang van de Buitenlandse Inlichtingendienst van het departement van Algemene Zaken naar dat van Defensie
 64. Besluit instelling departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
 65. Besluit instelling departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en naamsverandering departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 66. Besluit instelling departementen van onderwijs, kunsten en wetenschappen en van arbeid
 67. Besluit instelling Koninklijke Luchtmacht
 68. Besluit instelling Ministerie van Algemene Zaken
 69. Besluit instelling ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 70. Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds
 71. Besluit Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden
 72. Besluit naamswijziging ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 73. Besluit naamswijziging ministerie van Justitie
 74. Besluit nadere uitwerking herindeling van een aantal departementale taken
 75. Besluit nadere vaststelling grondslag ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal
 76. Besluit ontbinding Eerste Kamer der Staten-Generaal
 77. Besluit ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal 2010
 78. Besluit ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal 2012
 79. Besluit ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal 2017
 80. Besluit opheffing Bureau Bijzondere Uitkeringen
 81. Besluit opheffing Departement van Zaken Overzee
 82. Besluit opheffing ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en instelling ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 83. Besluit opheffing ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat en instelling ministerie van Infrastructuur en Milieu
 84. Besluit organisatie geneeskundig deel rampenbestrijding
 85. Besluit over taken waarmee de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wordt belast
 86. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende de doelmatige organisatie in de rijksdienst van het departement van Financiën naar het departement van Binnenlandse Zaken
 87. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende enige instellingen van het Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar het Departement van Onderwijs en Wetenschappen
 88. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende Indonesische pensioenen van het departement van Buitenlandse Zaken naar het departement van Binnenlandse Zaken
 89. Besluit overbrenging aangelegenheden woonschepen naar het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 90. Besluit overbrenging monsteringswerkzaamheden en Waterschoutsambten te Amsterdam en Rotterdam van het Departement van Justitie naar Verkeer en Waterstaat
 91. Besluit overbrenging zorg huisvesting woonwagenbevolking van departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 92. Besluit overbrenging zorg voordeel Woonwagenwet van Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer naar Ministerie van Binnenlandse Zaken
 93. Besluit overdracht bevoegdheden ingevolge de Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Minister van Maatschappelijk Werk
 94. Besluit overdracht centrale organisatie toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
 95. Besluit overdracht coördinatie emancipatiebeleid van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 96. Besluit overdracht departementale taak Spoorwegpensioenwet
 97. Besluit overdracht primaire verantwoordelijkheid voor zorg destructiebeleid
 98. Besluit overdracht van de departementale taak met betrekking tot het beheer van de staatswateren
 99. Besluit overdracht zorg filmstimuleringsbeleid
 100. Besluit overdracht zorg Pandhuiswet 1910
 101. Besluit overdracht zorg voor het beleid inzake buisleidingen
 102. Besluit overdracht zorg voor planbureaufunctie voor milieu en natuur, het Milieu- en Natuurplanbureau en het beheer daarvan
 103. Besluit overgang beheersverantwoordelijkheid over het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
 104. Besluit overgang dienst van het Kadaster en de Openbare Registers van het Ministerie van Financiën naar het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 105. Besluit overgang Directoraat-Generaal van het Rijksloodswezen van Defensie naar Verkeer en Waterstaat
 106. Besluit overgang kernfysische dienst van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 107. Besluit overgang zorg Nationaal Noodnet
 108. Besluit overgang zorg voor het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf
 109. Besluit participatiebudget
 110. Besluit regeling archief Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
 111. Besluit regeling overdracht zorg voor reiswezen van het departement van Financiën aan Binnenlandse Zaken
 112. Besluit taak Departement van Verkeer en Waterstaat vervoer, in-, uit- en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en andere licht ontvlambare of ontplofbare stoffen
 113. Besluit taakverdeling Minister en Staatsecretaris OCW
 114. Besluit taakverdeling Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017
 115. Besluit Taakverdeling Minister/Staatssecretaris VWS
 116. Besluit tijdelijke herindeling ministeriële taken in geval van een terroristische dreiging met een urgent karakter
 117. Besluit tijdelijke regeling subsidiëring jeugdhulpverlening
 118. Besluit toekenning van een eenmalige uitkering van 11,3% in 1992 aan (gewezen) burgerlijk rijkspersoneel en anderen
 119. Besluit toevoeging aangelegenheden bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie aan het departement van Binnenlandse Zaken
 120. Besluit vaststelling taakomschrijving staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
 121. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Defensie
 122. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Financiën
 123. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 124. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris Veiligheid en Justitie
 125. Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken
 126. Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken (dec. 2012)
 127. Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken (nov. 2012)
 128. Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken (nov. 2015)
 129. Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
 130. Besluit vaststelling vergoeding motorrijtuigenbelasting oorlogsgetroffenen
 131. Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies
 132. Besluit vermindering verhuurderheffing 2014
 133. Besluit vervangingsregeling tijdelijke afwezigheid minister
 134. Besluit wijziging beleidsterreinen met de aangelegenheden Minister zonder portefeuille
 135. Besluit wijziging naam Departement voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
 136. Besluit wijziging regeling coördinatie civiele verdediging en taakverdeling departementen
 137. Besluit wijziging taak departementen van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 138. Besluit wijziging taak Departementen van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken
 139. Besluit wijziging taak departementen van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en van Verkeer en Waterstaat
 140. Besluit wijziging taakverdeling departement van Defensie en Algemene Zaken
 141. Besluit wijziging taakverdeling departementen
 142. Besluit wijziging taakverdeling van departementen
 143. Besluit wijziging taakverdeling, samenvoeging en naamswijziging van departementen
 144. Bezoldigingsbesluit Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden
 145. Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en informatiesystemen rijksdienst
 146. Drinkwaterbesluit
 147. EZ-intrekkingsregeling 2005
 148. Herindelingsbesluit telecommunicatie- en postbeleid
 149. Intrekkingsregeling BZK 2004
 150. Naamswijziging ministerie LNV
 151. Overdrachtsbesluit coördinatie reductie administratieve lasten voor bedrijfsleven
 152. Overdrachtsbesluit inzake de verbindingsbeveiliging bevorderende taak (van ministerie van BuZa naar ministerie van BZK)
 153. Overdrachtsbesluit inzake de zorg voor het consumentenkrediet
 154. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de kansspelen
 155. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten
 156. Overdrachtsbesluit zorg voor onderdelen Kernenergiewet
 157. Overgangsbesluit beheer Voedsel en Waren Autoriteit
 158. Penitentiaire maatregel
 159. Rechtspositiereglement Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden
 160. Regeling houdende intrekking van diverse uitgewerkte regelingen en een wet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 161. Reglement van orde voor de ministerraad
 162. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
 163. Reparatiebesluit BZK 2011
 164. Rijkswet houdende het verlenen van toestemming aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg om een huwelijk aan te gaan met Máxima Zorreguieta
 165. Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden
 166. Taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie
 167. Vaststellingsbesluit taken staatssecretaris Van Hoof
 168. Verkeersregeling Defensie 2015
 169. Wachtgeldbesluit Buitenlandse Dienst
 170. Wet bescherming persoonsgegevens
 171. Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
 172. Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau
 173. Wet tot wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
 174. Wijzigingsbesluit Besluit subsidiëring voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen en inrichtingen voor justitiële kinderbescherming
 175. Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet
 176. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (3)
 177. Wijzigingsbesluit Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1978
 178. Wijzigingsregeling Vervangingsregeling ministers

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 21, 23, 24, 28, 70, 77, 93, 119, 162a, 175, 206, 254, 304, 334
 2. Advocatenwet
  Artikel: 3
 3. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel: 2
 4. Algemene aanwijzingen inzake aangelegenheden van de ministerraad en onderraden
  Tekst: tekst
 5. Algemene wet op het binnentreden
 6. Ambtenarenwet
  Artikel: 2
 7. Ambtenarenwet BES
  Artikel: 2
 8. Besluit Buitengewoon Strafrecht
  Artikel: 18
 9. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: A
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nationale- en Kinderombudsman
  Bijlage: Selectielijst voor de neerslag van het handelen (primaire taken en institutionele aangelegenheden) van de actoren Nationale- en Kinderombudsman (Nationale ombudsman vanaf 1998, Kinderombuds-man vanaf 2011
 11. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997
  Bijlage: Basisselectiedocument
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument adelsbeleid, adelsrecht en het decoratiestelsel 1945–
 13. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument – gratie
 18. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 19. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 20. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Aanvulling BASISSELECTIEDOCUMENT militaire operatiën
 21. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 22. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (1964) 1982–
 23. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 24. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 25. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Zondagswet 1945– (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument zondagswet 1945–
 26. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 27. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikel: 1
 28. CBP Richtsnoeren
  Tekst: tekst
 29. Examenprogramma basisexamen inburgering
  Bijlage: Examenprogramma basisexamen inburgering
 30. Gemeentewet
  Artikelen: 14, 41a, 65, 81g, 81s, 175, 176
 31. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikelen: 9, 23
 32. Goedkeuringswet Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen (gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied)
  Artikel: 2
 33. Gratiewet
 34. Grondwet
  Artikel: 103
 35. Nevenwerkzaamheden rijksambtenaren
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 36. Omzetbelasting, aftrek van omzetbelasting
  Tekst: tekst
 37. Onteigeningswet
  Artikel: 155
 38. Organisatiebesluit BZK 2016
  Artikel: 14
 39. Overzicht taken stafafdeling CWZ
  Artikel: 3
 40. Provinciewet
  Artikelen: 14, 40a, 64, 79g, 79t
 41. Rechtspositiebesluit WRR 2004
  Artikel: 5
 42. Rechtspositiebesluit voorzitters huurcommissie 2010
  Bijlage: Bijlage als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit voorzitters huurcommissie 2010
 43. Rechtspositieregeling voorzitters pre-gewesten
  Artikel: 4
 44. Referenda
  Tekst: tekst
 45. Regeling centraal examen 2006
  Bijlage: 6
 46. Regentschapswet 2013
 47. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikel: 63
 48. Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
  Artikelen: 110, 179
 49. Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Artikelen: 84, 154
 50. Reglement van Orde voor de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal
  Artikelen: 18, 32
 51. Reglement voor de Kamer voor de Binnenvisserij 1964
  Artikel: 2
 52. Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen
  Artikelen: 6, 7, 10, 15
 53. Rijkswet houdende goedkeuring Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof
  Artikelen: 3, 4
 54. Rijkswet tot wijziging Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (losmaking Aruba uit Staatsverband Nederlandse Antillen)
  Artikel: IV
 55. Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
  Artikelen: 5, 11, 14, 42, 45, 50, 51, 55, 61
 56. Uitvoeringsbesluit pacht
  Artikel: 22
 57. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: BASIS-SELECTIEDOCUMENT van de handelingen betreffende de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving 1945–
 58. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
  Bijlage: Inhoudsopgave
 59. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 60. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein handelen Staten-Generaal 1945–2002 (Verenigde Vergadering der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 61. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein handelen van de Staten-Generaal 1945–2002 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 62. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein het handelen van Staten-Generaal 1945-2002 (Eerste Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 63. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Centraal Bureau voor de Statistiek)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 64. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 65. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 66. Verplaatsingskostenbesluit 1989
  Artikel: 1
 67. Waterschapswet
  Artikelen: 34, 50, 51e
 68. Waterstaatswet 1900
 69. Waterwet
  Artikelen: 5.30, 5.32
 70. Wet Huis voor klokkenluiders
  Artikel: 9
 71. Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
  Artikel: 9
 72. Wet Nationale ombudsman
  Artikel: 8
 73. Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen
  Artikel: 1
 74. Wet ambtenarenrechtspraak 1951 BES
  Artikel: 2
 75. Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning
  Artikelen: 1, 2
 76. Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal
  Artikelen: 1, 2
 77. Wet beëdiging van de regent
  Artikel: 1
 78. Wet beëindiging financiële verhouding tussen Staat en Kerk
  Bijlage: bijlage
 79. Wet lidmaatschap koninklijk huis
  Artikelen: 1, 3, 4
 80. Wet militaire inundatiën
 81. Wet ministeriële verantwoordelijkheid en ambtsdelicten leden Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen
  Artikel: 1
 82. Wet normering topinkomens
  Artikel: 1.2
 83. Wet op de Sociaal-Economische Raad
 84. Wet op de adeldom
 85. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
  Artikel: 65
 86. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikel: 99
 87. Wet op de rechterlijke organisatie
  Bijlagen: als bedoeld in de artikelen 48a, vijfde lid, 66, vijfde lid, en 67, vijfde lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, 2
 88. Wet op het notarisambt
  Artikel: 3
 89. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikelen: 15, 47, 77, 100, 111, 178, 179, 192
 90. Wet raadgevend referendum
  Artikelen: 5, 128
 91. Wet tot regeling van het Militair Onderwijs bij de Landmacht
  Artikel: 12
 92. Wet tuchtrechtspraak accountants
  Bijlage: als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wet tuchtrechtspraak accountants
 93. Wet voorzieningen in verband met ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris
  Artikelen: 1, 2
 94. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 355
 95. Wetboek van Strafrecht BES
  Artikel: 372bis
Terug naar begin van de pagina