Grondwet

Geldend van 15-07-2008 t/m 16-11-2017

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkortingen GW
Gw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001840
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Staatsrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

De ontstaansbron en de inwerkingtreding daarvan is niet eenduidig.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit bepalingen Kabinet van de Koning
 2. Besluit beschikbaarstelling ambtenaren aan het Caribisch deel van het Koninkrijk
 3. Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1994)
 4. Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2002)
 5. Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2003)
 6. Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid
 7. Besluit coördinatie civiele verdediging en taakverdeling departementen
 8. Besluit departementale herindeling emancipatie en kinderopvang
 9. Besluit departementale herindeling grotestedenbeleid
 10. Besluit departementale herindeling integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden
 11. Besluit EFRO programmaperiode 2007–2013
 12. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 13. Besluit herindeling departementale taak met betrekking tot openluchtrecreatie
 14. Besluit herindeling departementale taken (Biza)
 15. Besluit herindeling departementale taken met betrekking tot het wetenschapsbeleid en het technologiebeleid
 16. Besluit herindeling ministeriële taak (verstrekken van rijksbijdragen aan gemeenten ten behoeve van de inburgering van nieuwkomers en oudkomers)
 17. Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. particuliere residentiële jeugdhulpverlening
 18. Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. zorg voor de veiligheid van apparatuur, bij het gebruik waarvan elektriciteit of gas wordt gebezigd
 19. Besluit herindeling ministeriële taak mbt de Economische Controledienst
 20. Besluit herindeling ministeriële taak mbt tolkencentra
 21. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot coördinatie integratiebeleid minderheden
 22. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot de zorg voor voorzieningen van gehandicapten
 23. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot kinderopvang
 24. Besluit herindeling ministeriële taak recuperatie weggevoerde kunstvoorwerpen
 25. Besluit herindeling ministeriële taak specifieke internaten van binnenschippers en kermisexploitanten
 26. Besluit herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot opvang van asielzoekers
 27. Besluit herindeling van departementale taken
 28. Besluit herindeling van een aantal departementale taken
 29. Besluit herverdeling taken van een aantal departementen
 30. Besluit houdende naamswijziging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
 31. Besluit houdende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 32. Besluit houdende overdracht van de zorg voor de Kernenergiewet
 33. Besluit houdende overdracht zorg voor het quotumbeleid voor uitgenodigde vluchtelingen
 34. Besluit houdende overdracht zorg voor Wet op de kansspelen
 35. Besluit houdende vaststelling van een regeling tot toekenning van een uitkering wegens ontslag op grond van artikel 99a van het Reglement van de Buitenlandse Dienst 1951
 36. Besluit houdende wijziging in de taakverdeling door overgang van de Buitenlandse Inlichtingendienst van het departement van Algemene Zaken naar dat van Defensie
 37. Besluit instelling departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
 38. Besluit instelling departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en naamsverandering departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 39. Besluit instelling departementen van onderwijs, kunsten en wetenschappen en van arbeid
 40. Besluit instelling Koninklijke Luchtmacht
 41. Besluit instelling Ministerie van Algemene Zaken
 42. Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds
 43. Besluit Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden
 44. Besluit nadere uitwerking herindeling van een aantal departementale taken
 45. Besluit nadere vaststelling grondslag ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal
 46. Besluit ontbinding Eerste Kamer der Staten-Generaal
 47. Besluit opheffing Bureau Bijzondere Uitkeringen
 48. Besluit opheffing Departement van Zaken Overzee
 49. Besluit organisatie geneeskundig deel rampenbestrijding
 50. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende de doelmatige organisatie in de rijksdienst van het departement van Financiën naar het departement van Binnenlandse Zaken
 51. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende enige instellingen van het Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar het Departement van Onderwijs en Wetenschappen
 52. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende Indonesische pensioenen van het departement van Buitenlandse Zaken naar het departement van Binnenlandse Zaken
 53. Besluit overbrenging aangelegenheden woonschepen naar het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 54. Besluit overbrenging monsteringswerkzaamheden en Waterschoutsambten te Amsterdam en Rotterdam van het Departement van Justitie naar Verkeer en Waterstaat
 55. Besluit overbrenging zorg huisvesting woonwagenbevolking van departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 56. Besluit overbrenging zorg voordeel Woonwagenwet van Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer naar Ministerie van Binnenlandse Zaken
 57. Besluit overdracht bevoegdheden ingevolge de Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Minister van Maatschappelijk Werk
 58. Besluit overdracht centrale organisatie toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
 59. Besluit overdracht coördinatie emancipatiebeleid van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 60. Besluit overdracht departementale taak Spoorwegpensioenwet
 61. Besluit overdracht primaire verantwoordelijkheid voor zorg destructiebeleid
 62. Besluit overdracht van de departementale taak met betrekking tot het beheer van de staatswateren
 63. Besluit overdracht zorg filmstimuleringsbeleid
 64. Besluit overdracht zorg voor het beleid inzake buisleidingen
 65. Besluit overdracht zorg voor planbureaufunctie voor milieu en natuur, het Milieu- en Natuurplanbureau en het beheer daarvan
 66. Besluit overgang beheersverantwoordelijkheid over het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
 67. Besluit overgang dienst van het Kadaster en de Openbare Registers van het Ministerie van Financiën naar het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 68. Besluit overgang Directoraat-Generaal van het Rijksloodswezen van Defensie naar Verkeer en Waterstaat
 69. Besluit overgang kernfysische dienst van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 70. Besluit regeling archief Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
 71. Besluit regeling overdracht zorg voor reiswezen van het departement van Financiën aan Binnenlandse Zaken
 72. Besluit taak Departement van Verkeer en Waterstaat vervoer, in-, uit- en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en andere licht ontvlambare of ontplofbare stoffen
 73. Besluit taakverdeling Minister en Staatssecretaris OCW
 74. Besluit Taakverdeling Minister/Staatssecretaris VWS
 75. Besluit tijdelijke herindeling ministeriële taken in geval van een terroristische dreiging met een urgent karakter
 76. Besluit tijdelijke regeling subsidiëring jeugdhulpverlening
 77. Besluit toekenning van een eenmalige uitkering van 11,3% in 1992 aan (gewezen) burgerlijk rijkspersoneel en anderen
 78. Besluit toevoeging aangelegenheden bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie aan het departement van Binnenlandse Zaken
 79. Besluit uitgifte Staatsblad en Staatscourant
 80. Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken
 81. Besluit vaststelling van de regeling betreffende de uitkering die na het overlijden zal worden uitgekeerd
 82. Besluit vaststelling vergoeding motorrijtuigenbelasting oorlogsgetroffenen
 83. Besluit vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid minister
 84. Besluit wijziging beleidsterreinen met de aangelegenheden Minister zonder portefeuille
 85. Besluit wijziging naam Departement voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
 86. Besluit wijziging regeling coördinatie civiele verdediging en taakverdeling departementen
 87. Besluit wijziging taak departementen van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 88. Besluit wijziging taak Departementen van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken
 89. Besluit wijziging taak departementen van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en van Verkeer en Waterstaat
 90. Besluit wijziging taakverdeling departement van Defensie en Algemene Zaken
 91. Besluit wijziging taakverdeling departementen
 92. Besluit wijziging taakverdeling van departementen
 93. Besluit wijziging taakverdeling, samenvoeging en naamswijziging van departementen
 94. Bezoldigingsbesluit Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden
 95. Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst 2007
 96. EZ-intrekkingsregeling 2005
 97. Herindelingsbesluit telecommunicatie- en postbeleid
 98. Inkomsten-vergoedingsbesluit-militairen
 99. Intrekkingsregeling BZK 2004
 100. Naamswijziging ministerie LNV
 101. Overdrachtsbesluit coördinatie reductie administratieve lasten voor bedrijfsleven
 102. Overdrachtsbesluit inzake de verbindingsbeveiliging bevorderende taak (van ministerie van BuZa naar ministerie van BZK)
 103. Overdrachtsbesluit inzake de zorg voor het consumentenkrediet
 104. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de kansspelen
 105. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten
 106. Overdrachtsbesluit zorg voor onderdelen Kernenergiewet
 107. Overgangsbesluit beheer Voedsel en Waren Autoriteit
 108. Penitentiaire maatregel
 109. Rechtspositiereglement Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden
 110. Reglement van orde voor de ministerraad
 111. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
 112. Rijkswet houdende het verlenen van toestemming aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg om een huwelijk aan te gaan met Máxima Zorreguieta
 113. Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden
 114. Taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie
 115. Tijdelijk besluit brugbanen herbeoordeelden
 116. Uitkeringsregeling buitenlandse dienst 1966
 117. Vacatiegeldenbesluit 1988
 118. Vaststellingsbesluit taken staatssecretaris Van Hoof
 119. Wachtgeldbesluit Buitenlandse Dienst
 120. West-Indisch Detacheeringsbesluit 1930
 121. Wet bescherming persoonsgegevens
 122. Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
 123. Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau
 124. Wet tot wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
 125. Wijzigingsbesluit Besluit subsidiëring voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen en inrichtingen voor justitiële kinderbescherming
 126. Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet
 127. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (3)
 128. Wijzigingsbesluit Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1978
 129. Wijzigingsbesluit Tijdelijke financieringsregeling verslavingszorg
 130. Wijzigingsregeling Vervangingsregeling ministers

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 21, 23, 24, 28, 70, 93, 119, 175, 206, 254, 304, 339
 2. Advocatenwet
  Artikel: 3
 3. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel: 2
 4. Algemene aanwijzingen inzake aangelegenheden van de ministerraad en onderraden
  Tekst: tekst
 5. Algemene wet op het binnentreden
 6. Ambtenarenwet
  Artikel: 2
 7. Bekendmakingswet
  Artikel: 10
 8. Besluit Buitengewoon Strafrecht
  Artikel: 18
 9. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: A
 10. Besluit rechtspositie leden Commissie gelijke behandeling
  Bijlage: als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Besluit rechtspositie leden Commissie gelijke behandeling
 11. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997
  Bijlage: Basisselectiedocument
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument adelsbeleid, adelsrecht en het decoratiestelsel 1945–
 13. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument – gratie
 18. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 19. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 20. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Aanvulling BASISSELECTIEDOCUMENT militaire operatiën
 21. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 22. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (1964) 1982–
 23. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 24. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 25. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Zondagswet 1945– (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument zondagswet 1945–
 26. Besluit vaststelling van de regeling betreffende de uitkering die na het overlijden zal worden uitgekeerd
  Artikel: 1
 27. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikel: 1
 28. Gemeentewet
  Artikelen: 14, 41a, 65, 81g, 81s, 175, 176
 29. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikelen: 9, 23, 28
 30. Gratiewet
 31. Grondwet
  Artikel: 103
 32. Nevenwerkzaamheden rijksambtenaren
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 33. Onteigeningswet
  Artikel: 155
 34. Organisatiebesluit BZK 2006
  Artikel: 3.6
 35. Organisatiebesluit Staf
  Artikel: 6.4
 36. Overzicht taken stafafdeling CWZ
  Artikel: 3
 37. Provinciewet
  Artikelen: 14, 40a, 64, 79g, 79t
 38. Rechtspositiebesluit WRR 2004
  Artikel: 5
 39. Rechtspositieregeling voorzitters pre-gewesten
  Artikel: 4
 40. Referenda
  Tekst: tekst
 41. Regeling centraal examen 2006
  Bijlage: 6
 42. Regentschapswet
  Artikel: 1
 43. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikel: 63
 44. Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
  Artikelen: 110, 179
 45. Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Artikelen: 84, 154
 46. Reglement van Orde voor de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal
  Artikelen: 18, 32
 47. Reglement voor de Kamer voor de Binnenvisserij 1964
  Artikel: 2
 48. Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen
  Artikelen: 6, 7, 10, 15
 49. Rijkswet houdende goedkeuring Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof
  Artikelen: 3, 4
 50. Rijkswet tot wijziging Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (losmaking Aruba uit Staatsverband Nederlandse Antillen)
  Artikel: IV
 51. Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
  Artikelen: 5, 11, 14, 42, 45, 50, 51, 55, 61
 52. Uitvoeringsbesluit pacht
  Artikel: 22
 53. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: BASIS-SELECTIEDOCUMENT van de handelingen betreffende de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving 1945–
 54. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
  Bijlage: Inhoudsopgave
 55. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 56. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein handelen Staten-Generaal 1945–2002 (Verenigde Vergadering der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 57. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein handelen van de Staten-Generaal 1945–2002 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 58. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein het handelen van Staten-Generaal 1945-2002 (Eerste Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 59. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Defensie, beleidsterrein Dienstplicht over de periode vanaf 1945
  Bijlage: Basisselectiedocument
 60. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Centraal Bureau voor de Statistiek)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 61. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 62. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 63. Verplaatsingskostenbesluit 1989
  Artikel: 1
 64. Waterschapswet
  Artikelen: 34, 50, 51e
 65. Waterstaatswet 1900
  Artikel: 72
 66. Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
  Artikel: 9
 67. Wet Nationale ombudsman
  Artikel: 8
 68. Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen
  Artikel: 1
 69. Wet bepaling van de som voor de kosten van het regentschap
 70. Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning
  Artikelen: 1, 2
 71. Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal
  Artikelen: 1, 2
 72. Wet beëdiging van de regent
  Artikel: 1
 73. Wet beëindiging financiële verhouding tussen Staat en Kerk
  Bijlage: bijlage
 74. Wet gebruik Friese taal in het rechtsverkeer
  Artikel: 1
 75. Wet lidmaatschap koninklijk huis
  Artikelen: 1, 3, 4
 76. Wet militaire inundatiën
 77. Wet ministeriële verantwoordelijkheid en ambtsdelicten leden Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen
  Artikel: 1
 78. Wet op de Raad van State
  Artikel: 8
 79. Wet op de Sociaal-Economische Raad
 80. Wet op de adeldom
 81. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
  Artikel: 65
 82. Wet op de rechterlijke organisatie
 83. Wet op het notarisambt
  Artikel: 3
 84. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens
  Artikel: 2
 85. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Bijlage: Tweede
 86. Wet tot regeling van het Militair Onderwijs bij de Landmacht
  Artikel: 12
 87. Wet voorzieningen in verband met ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris
  Artikelen: 1, 2
 88. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 355
Terug naar begin van de pagina