Grondwet

Geldend van 15-07-2008 t/m 16-11-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 44

Informatie geldend op 15-07-2008

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit coördinatie civiele verdediging en taakverdeling departementen
 2. Besluit departementale herindeling emancipatie en kinderopvang
 3. Besluit departementale herindeling grotestedenbeleid
 4. Besluit departementale herindeling integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden
 5. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 6. Besluit herindeling departementale taak met betrekking tot openluchtrecreatie
 7. Besluit herindeling departementale taken (Biza)
 8. Besluit herindeling departementale taken met betrekking tot het wetenschapsbeleid en het technologiebeleid
 9. Besluit herindeling ministeriële taak (verstrekken van rijksbijdragen aan gemeenten ten behoeve van de inburgering van nieuwkomers en oudkomers)
 10. Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. particuliere residentiële jeugdhulpverlening
 11. Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. zorg voor de veiligheid van apparatuur, bij het gebruik waarvan elektriciteit of gas wordt gebezigd
 12. Besluit herindeling ministeriële taak mbt de Economische Controledienst
 13. Besluit herindeling ministeriële taak mbt tolkencentra
 14. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot coördinatie integratiebeleid minderheden
 15. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot de zorg voor voorzieningen van gehandicapten
 16. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot kinderopvang
 17. Besluit herindeling ministeriële taak recuperatie weggevoerde kunstvoorwerpen
 18. Besluit herindeling ministeriële taak specifieke internaten van binnenschippers en kermisexploitanten
 19. Besluit herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot opvang van asielzoekers
 20. Besluit herindeling van departementale taken
 21. Besluit herindeling van een aantal departementale taken
 22. Besluit herverdeling taken van een aantal departementen
 23. Besluit houdende naamswijziging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
 24. Besluit houdende overdracht van de zorg voor de Kernenergiewet
 25. Besluit houdende overdracht zorg voor het quotumbeleid voor uitgenodigde vluchtelingen
 26. Besluit houdende overdracht zorg voor Wet op de kansspelen
 27. Besluit houdende wijziging in de taakverdeling door overgang van de Buitenlandse Inlichtingendienst van het departement van Algemene Zaken naar dat van Defensie
 28. Besluit instelling departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
 29. Besluit instelling departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en naamsverandering departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 30. Besluit instelling departementen van onderwijs, kunsten en wetenschappen en van arbeid
 31. Besluit nadere uitwerking herindeling van een aantal departementale taken
 32. Besluit opheffing Bureau Bijzondere Uitkeringen
 33. Besluit opheffing Departement van Zaken Overzee
 34. Besluit organisatie geneeskundig deel rampenbestrijding
 35. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende de doelmatige organisatie in de rijksdienst van het departement van Financiën naar het departement van Binnenlandse Zaken
 36. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende enige instellingen van het Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar het Departement van Onderwijs en Wetenschappen
 37. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende Indonesische pensioenen van het departement van Buitenlandse Zaken naar het departement van Binnenlandse Zaken
 38. Besluit overbrenging aangelegenheden woonschepen naar het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 39. Besluit overbrenging monsteringswerkzaamheden en Waterschoutsambten te Amsterdam en Rotterdam van het Departement van Justitie naar Verkeer en Waterstaat
 40. Besluit overbrenging zorg huisvesting woonwagenbevolking van departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 41. Besluit overbrenging zorg voordeel Woonwagenwet van Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer naar Ministerie van Binnenlandse Zaken
 42. Besluit overdracht bevoegdheden ingevolge de Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Minister van Maatschappelijk Werk
 43. Besluit overdracht centrale organisatie toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
 44. Besluit overdracht coördinatie emancipatiebeleid van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 45. Besluit overdracht departementale taak Spoorwegpensioenwet
 46. Besluit overdracht primaire verantwoordelijkheid voor zorg destructiebeleid
 47. Besluit overdracht van de departementale taak met betrekking tot het beheer van de staatswateren
 48. Besluit overdracht zorg filmstimuleringsbeleid
 49. Besluit overdracht zorg voor het beleid inzake buisleidingen
 50. Besluit overdracht zorg voor planbureaufunctie voor milieu en natuur, het Milieu- en Natuurplanbureau en het beheer daarvan
 51. Besluit overgang beheersverantwoordelijkheid over het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
 52. Besluit overgang dienst van het Kadaster en de Openbare Registers van het Ministerie van Financiën naar het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 53. Besluit overgang Directoraat-Generaal van het Rijksloodswezen van Defensie naar Verkeer en Waterstaat
 54. Besluit overgang kernfysische dienst van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 55. Besluit regeling archief Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
 56. Besluit regeling overdracht zorg voor reiswezen van het departement van Financiën aan Binnenlandse Zaken
 57. Besluit taak Departement van Verkeer en Waterstaat vervoer, in-, uit- en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en andere licht ontvlambare of ontplofbare stoffen
 58. Besluit tijdelijke herindeling ministeriële taken in geval van een terroristische dreiging met een urgent karakter
 59. Besluit toevoeging aangelegenheden bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie aan het departement van Binnenlandse Zaken
 60. Besluit vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid minister
 61. Besluit wijziging beleidsterreinen met de aangelegenheden Minister zonder portefeuille
 62. Besluit wijziging regeling coördinatie civiele verdediging en taakverdeling departementen
 63. Besluit wijziging taak departementen van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 64. Besluit wijziging taak departementen van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en van Verkeer en Waterstaat
 65. Besluit wijziging taakverdeling departement van Defensie en Algemene Zaken
 66. Besluit wijziging taakverdeling departementen
 67. Besluit wijziging taakverdeling van departementen
 68. Besluit wijziging taakverdeling, samenvoeging en naamswijziging van departementen
 69. Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst 2007
 70. Herindelingsbesluit telecommunicatie- en postbeleid
 71. Intrekkingsregeling BZK 2004
 72. Naamswijziging ministerie LNV
 73. Overdrachtsbesluit coördinatie reductie administratieve lasten voor bedrijfsleven
 74. Overdrachtsbesluit inzake de verbindingsbeveiliging bevorderende taak (van ministerie van BuZa naar ministerie van BZK)
 75. Overdrachtsbesluit inzake de zorg voor het consumentenkrediet
 76. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de kansspelen
 77. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten
 78. Overdrachtsbesluit zorg voor onderdelen Kernenergiewet
 79. Overgangsbesluit beheer Voedsel en Waren Autoriteit
 80. Wijzigingsregeling Vervangingsregeling ministers

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Grondwet
  Artikel 82
Terug naar begin van de pagina