Grondwet

Geldend van 15-07-2008 t/m 16-11-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 44

Informatie geldend op 15-07-2008

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit departementale herindeling emancipatie en kinderopvang
 2. Besluit departementale herindeling grotestedenbeleid
 3. Besluit departementale herindeling integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden
 4. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 5. Besluit herindeling departementale taken (Biza)
 6. Besluit herindeling departementale taken met betrekking tot het wetenschapsbeleid en het technologiebeleid
 7. Besluit herindeling ministeriële taak (verstrekken van rijksbijdragen aan gemeenten ten behoeve van de inburgering van nieuwkomers en oudkomers)
 8. Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. particuliere residentiële jeugdhulpverlening
 9. Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. zorg voor de veiligheid van apparatuur, bij het gebruik waarvan elektriciteit of gas wordt gebezigd
 10. Besluit herindeling ministeriële taak mbt de Economische Controledienst
 11. Besluit herindeling ministeriële taak mbt tolkencentra
 12. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot coördinatie integratiebeleid minderheden
 13. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot de zorg voor voorzieningen van gehandicapten
 14. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot kinderopvang
 15. Besluit herindeling ministeriële taak recuperatie weggevoerde kunstvoorwerpen
 16. Besluit herindeling ministeriële taak specifieke internaten van binnenschippers en kermisexploitanten
 17. Besluit herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot opvang van asielzoekers
 18. Besluit herindeling van departementale taken
 19. Besluit houdende naamswijziging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
 20. Besluit houdende overdracht van de zorg voor de Kernenergiewet
 21. Besluit houdende overdracht zorg voor het quotumbeleid voor uitgenodigde vluchtelingen
 22. Besluit houdende overdracht zorg voor Wet op de kansspelen
 23. Besluit instelling departementen van onderwijs, kunsten en wetenschappen en van arbeid
 24. Besluit opheffing Bureau Bijzondere Uitkeringen
 25. Besluit organisatie geneeskundig deel rampenbestrijding
 26. Besluit overbrenging zorg voordeel Woonwagenwet van Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer naar Ministerie van Binnenlandse Zaken
 27. Besluit overdracht departementale taak Spoorwegpensioenwet
 28. Besluit overdracht primaire verantwoordelijkheid voor zorg destructiebeleid
 29. Besluit overdracht van de departementale taak met betrekking tot het beheer van de staatswateren
 30. Besluit overdracht zorg filmstimuleringsbeleid
 31. Besluit overdracht zorg voor het beleid inzake buisleidingen
 32. Besluit overdracht zorg voor planbureaufunctie voor milieu en natuur, het Milieu- en Natuurplanbureau en het beheer daarvan
 33. Besluit overgang beheersverantwoordelijkheid over het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
 34. Besluit overgang kernfysische dienst van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 35. Besluit regeling archief Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
 36. Besluit tijdelijke herindeling ministeriële taken in geval van een terroristische dreiging met een urgent karakter
 37. Besluit vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid minister
 38. Besluit wijziging beleidsterreinen met de aangelegenheden Minister zonder portefeuille
 39. Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst 2007
 40. Herindelingsbesluit telecommunicatie- en postbeleid
 41. Intrekkingsregeling BZK 2004
 42. Naamswijziging ministerie LNV
 43. Overdrachtsbesluit coördinatie reductie administratieve lasten voor bedrijfsleven
 44. Overdrachtsbesluit inzake de verbindingsbeveiliging bevorderende taak (van ministerie van BuZa naar ministerie van BZK)
 45. Overdrachtsbesluit inzake de zorg voor het consumentenkrediet
 46. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de kansspelen
 47. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten
 48. Overdrachtsbesluit zorg voor onderdelen Kernenergiewet
 49. Overgangsbesluit beheer Voedsel en Waren Autoriteit
 50. Wijzigingsregeling Vervangingsregeling ministers

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

 1. Grondwet
  Artikel 82
Terug naar begin van de pagina