Reglementen van openbaar bestuur

Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 09-10-1838 t/m heden

Besluit van 14 september 1838, waarbij worden vastgesteld vier Reglementen, in voldoening aan art. 19 der Wet op de samenstelling van de Rechterlijke macht en het beleid der Justitie

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gezien art. 19 der Wet op de zamenstelling der Regterlijke magt en het beleid der Justitie;

Gezien mede art. 2, litt. a en b van Ons besluit van den 10den April dezes jaars (Staatsblad n°. 12);

Gelet op de ontwerpen van reglementen, ter voldoening aan het laatstgemelde artikel, door den Hoogen Raad der Nederlanden aan Ons ingediend;

Op het rapport van Onzen Minister van Justitie, van den 3den dezer, n°. 35;

Den Raad van State gehoord;

Hebben besloten en besluiten:

Artikel 1

De aan dit besluit gehechte reglementen:

  • I. Reglement, betreffende de wijze van eeds-aflegging der onderscheidene Regterlijke Ambtenaren, de afwezigheid, de afwisseling en de orde van de inwendige dienst van den Hoogen Raad, gelijk mede van de Hoven en Regtbanken;

  • II. Reglement, betreffende de titulature en het costuum der Regterlijke Ambtenaren, alsmede het costuum der Advocaten, Procureurs en Deurwaarders;

  • III. Reglement van orde en discipline voor de Advocaten en Procureurs;

  • IV. Reglement op de organisatie en de dienst der Deurwaarders en verdere regtsbedienden;

worden bij deze door Ons goedgekeurd en vastgesteld, en zullen mitsdien, te rekenen van den 1sten October aanstaande, alom in alle zaken, waartoe dezelve betrekkelijk zijn, worden opgevolgd en nageleefd.

Artikel 2

Wij behouden Ons voor, om de opgemelde reglementen nader te wijzigen of te veranderen, in dier voege als Ons, in vervolg van tijd, mogt blijken noodzakelijk te zijn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk aan den Raad van State tot informatie medegedeeld en in het Staatsblad geplaatst zal worden.

Gegeven te 's Gravenhage, den 14

WILLEM.

Van wege den Koning,

VAN DOORN.

Uitgegeven den negentienden September 1838.

De Secretaris van Staat,

VAN DOORN.

Naar boven