Wetboek van Koophandel

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Algemene Zaken
AfkortingWvK
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001838
RechtsgebiedOndernemingspraktijk | Ondernemingsrecht
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteit zeeschepen
 3. Besluit dagboeken voor schepen 1970
 4. Besluit ex artikel 570 Wetboek van Koophandel
 5. Besluit ex artikel 951f Wetboek van Koophandel
 6. Besluit nationaliteitstoets zeeschepen
 7. Besluit wijze van oproeping door de griffier van de wederpartij bij een vervoerovereenkomst
 8. Regeling tarieven scheepvaart 2005
 9. Schepelingenbesluit
 10. Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging
 11. Uitvoeringsbesluit ex artikel 740f Wetboek van Koophandel

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 201
 3. Afschaffingswet
  Artikel: 3
 4. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.20
 5. Belastingwet BES
  Artikel: 7.2
 6. Besluit dagboeken voor schepen 1970
 7. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 8. Besluit invoering nieuwe Nederlandsche Wetgeving
  Artikel: 1
 9. Besluit tot goedkeuring examenreglementen en examenprogramma's voor de binnenvaart 2013
  Bijlage: 2
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 11. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 13. Besluit wijze van oproeping door de griffier van de wederpartij bij een vervoerovereenkomst
 14. Inkomstenbelasting, ondernemerschap, terugwerkende kracht
  Tekst: tekst
 15. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Titeldeel: 3
 16. Invoeringswet Kadasterwet
  Artikel: XII
 17. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: L
 18. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 24
 19. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel: 258
 20. Uitvoeringsbesluit ex artikel 740f Wetboek van Koophandel
 21. Vaarplichtwet
  Artikelen: 6, 7
 22. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepenkwaliteit vanaf 1945 (Nederlandse Orde Accountant-administratieconsulenten)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 23. Vissersvaartuigenbesluit
  Artikel: 343
 24. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.26
 25. Wet implementatie Maritiem Arbeidsverdrag
  Artikel: IX
 26. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
  Artikel: 9
 27. Wijzigingswet Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek enz. (wijziging voorwaarden nationaliteitsverlening en registratie zeeschepen)
 28. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek enz. (Europese recht op vrije vestiging)
Terug naar begin van de pagina