Wet op de rechterlijke organisatie

Geldend van 11-04-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen RO
Wet RO
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001830
RechtsgebiedProcesrecht
OverheidsthemaRechtspraak

Opmerking

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht
 3. Besluit aanpassing rechtspositionele bepalingen herziening gerechtelijke kaart
 4. Besluit actualisering Bora
 5. Besluit beëdiging en vergoeding buitengriffiers en waarnemend griffiers
 6. Besluit College van afgevaardigden
 7. Besluit digitale stukken Strafvordering
 8. Besluit financiering rechtspraak 2005
 9. Besluit OM-afdoening
 10. Besluit opleiding rechters en officieren van justitie
 11. Besluit orde van dienst gerechten
 12. Besluit processtukken in strafzaken
 13. Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak
 14. Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie
 15. Besluit regels toelage op het salaris voor de voorzitter van het College van procureurs-generaal
 16. Besluit sluiting overige zittingsplaatsen
 17. Besluit sluiting overige zittingsplaatsen gerechtshoven
 18. Besluit sluiting overige zittingsplaatsen Noord-Nederland
 19. Besluit uitoefening rechtspositionele bevoegdheden gerechtsambtenaren en ambtenaren bureau Raad voor de rechtspraak
 20. Besluit zittingsplaatsen gerechten
 21. Mandaatbesluit College van procureurs-generaal, beheer OM 2016
 22. Regeling financieel beheer van het Rijk
 23. Regeling tijdelijke aanwijzing bevoegde gerechten
 24. Regeling tijdelijke aanwijzing bevoegde gerechten 2017
 25. Regeling tijdelijke aanwijzing bevoegde gerechten voor zaken van het LP en FP
 26. Reglement voor de bijzondere kamer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 27. Reglement voor de ondernemingskamer
 28. Uitvoeringsbesluit pacht
 29. Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie
 30. Wijzigingsbesluit Beroepsreglement, enz. inzake voltooiing van de eerste fase van de herziening van de rechterlijke organisatie
 31. Wijzigingsbesluit Besluit beroepsvereisten advocatuur, enz. (aanpassing aan Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)
 32. Wijzigingsbesluit Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren
 33. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke Macht 1/1/2005–31/7/2007 en Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke macht 1/8/2007 tot 31/12/2010)
 34. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2015–2016)
 35. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (herziening opleiding rechters en officieren van justitie)
 36. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (o.m. herziening van de functie- en bezoldigingstructuur voor rechterlijke ambtenaren)
 37. Wijzigingsbesluit Reglement I
 38. Wijzigingsbesluit Reglement voor de bijzondere kamer bij het gerechtshof te Arnhem, enz. (aanpassing regeling afleggen eed bijzondere kamers gerechten)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken
 2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
 3. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie
  Artikel: 4
 3. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 2.46
 5. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 6. Besluit financiering rechtspraak 2005
  Artikel: 1
 7. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 8. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (Rechtbanken)
  Bijlage: Basisselectiedocument zittende magistratuur
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein zorg voor de rechtspleging 1945–2002 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument zorg voor rechtspleging 1945–
 10. Circulaire bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: bijlage
 11. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.26
 12. Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie
 13. Herzieningswet procesrecht burgerlijke zaken
 14. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 77
 15. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 96
 16. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 1
 17. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  Artikel: 1
 18. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  Artikel: 1
 19. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
  Artikel: 1
 20. Rijkswet aanpassing Wet militaire strafrechtspraak, enz. (gewijzigde regelgeving en herstel technische onvolkomenheden)
 21. Veegwet modernisering rechterlijke organisatie
 22. Wet Raad voor de rechtspraak
  Artikel: X
 23. Wet herziening gerechtelijke kaart
  Artikel: CVI
 24. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 71
 25. Wet militaire strafrechtspraak
  Artikel: 44
 26. Wet oorlogsstrafrecht
  Artikel: 20
 27. Wet organisatie en bestuur gerechten
  Artikelen: X, XX
 28. Wet verhoging grens bevoegdheid kantonrechters en appellabiliteit van vonnissen van deze rechters in burgerlijke zaken
 29. Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties
  Artikel: 4:4
 30. Wijzigingsbesluit Beroepsreglement, enz. inzake voltooiing van de eerste fase van de herziening van de rechterlijke organisatie
 31. Wijzigingsbesluit Reglement I
  Artikel: XXI
 32. Wijzigingsbesluit Wet op de rechterlijke organisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout (Stb. 155), en aanpassing van lagere regelgeving aan die wet
  Artikelen: 1, 6
 33. Wijzigingswet Advocatenwet, enz. (versterking cassatierechtspraak)
 34. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
  Artikel: V
 35. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke indeling, enz. (vorming van de arrondissementen Gelderland en Overijssel)
 36. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout)
 37. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (vervanging van beroep bij de Tariefcommissie door beroep bij de douanekamer van het gerechtshof te Amsterdam en de instelling van beroep in cassatie in douanezaken)
 38. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (invoering functie van officier enkelvoudige zittingen)
 39. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket)
  Artikel: XXIX
 40. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (vervanging in Mulder-zaken van beroep in cassatie door hoger beroep bij het gerechtshof Leeuwarden)
Terug naar begin van de pagina