Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-07-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2019.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 23-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 33

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit verplicht elektronisch procederen inzake een kinderbeschermingsmaatregel en jeugdhulp

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikel: 397

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikel 1018d
 2. Wet aansprakelijkheid kernongevallen
  Artikel 25
 3. Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

Als gevolg van de gefaseerde inwerkingtreding van de wetgeving waarmee digitaal procederen mogelijk werd gemaakt (Stb. 2016, 288–294), zijn gedurende enige tijd twee verschillende versies van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geldend geweest. Eén voor de gevallen waarin digitaal procederen gold en één voor de gevallen waarin dat nog niet het geval was. Per 1 mei 2023 bestaat er door technische eenmaking weer één versie van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Wilt u de wetstechnische informatie raadplegen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dat gold in het geval van niet-digitaal procederen tussen 1-3-2017 en 1-5-2023, kijk dan op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0039872/2023-01-01/0/informatie#tab-wijzigingenoverzicht.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2024 Wijziging 10-05-2023 Stb. 2023, 183 35261 03-06-2023 Stb. 2024, 147
01-05-2023 Nieuw 25-01-2023 Stb. 2023, 41 36212 20-03-2023 Stb. 2023, 97 Alg. 1
01-03-2017 Vervallen 13-07-2016 Stb. 2016, 288 34059 25-01-2017 Stb. 2017, 16 Alg. 2, Inwtr. 3
01-09-2008 Wijziging 20-03-2008 Stb. 2008, 100 30815 03-07-2008 Stb. 2008, 274
01-01-2002 Vernummerd-wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 623 10-12-2001 Stb. 2001, 621 Inwtr. 4
Nieuw 06-12-2001 Stb. 2001, 580 26855 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621
01-01-1994 Nieuw 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1994 Vervallen 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-10-1838 Nieuwe-regeling 29-03-1828 Stb. 1828, 14 10-04-1838 Stb. 1838, 12

Opmerkingen

 1. Door technische eenmaking van het Wetboek is eenmalig de content van dit element opnieuw vastgesteld.1)
 2. De artikelen III en IV van Stb. 2016/288 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. Treedt uitsluitend in werking voor zover het betreft vorderingsprocedures bij de Hoge Raad.
  Treedt op 1 september 2017 in werking voor zover het betreft vorderingsprocedures bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland, waarin partijen niet in persoon kunnen procederen en met uitzondering van procedures die worden ingesteld op grond van de artikelen 254, 438, tweede tot en met vijfde lid, 486, eerste lid, 613, 642q, 771 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 27 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 122 van de Faillissementswet en de Onteigeningswet (Stb. 2017/174).
  Treedt op 1 april 2021 uitsluitend in werking voor zover het betreft verzoekprocedures bij de Hoge Raad (Stb. 2021/81).3)
 4. De datum van inwerkingtreding is ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.4)
Naar boven