Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)

Geldend van 27-08-2015 t/m 31-12-2015

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingRv
Niet officiële titelWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001827
RechtsgebiedProcesrecht | Burgerlijk procesrecht
OverheidsthemaRechtspraak

Opmerking

Als gevolg van de gefaseerde inwerkingtreding van de wetgeving waarmee digitaal procederen mogelijk wordt gemaakt (KEI-wetgeving) zijn gedurende enige tijd twee verschillende versies van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geldend, één voor de gevallen waarin digitaal procederen geldt en één voor de gevallen waarin dat nog niet het geval is. Zie voor het overzicht gefaseerde inwerkingtreding van de KEI-wetgeving: http://www.rijksoverheid.nl/KEI. Zie voor de geconsolideerde tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die geldt in het geval van niet-digitaal procederen: http://wetten.overheid.nl/BWBR0039872.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanpassing vergoeding en indexering rechtsbijstandverleners
 2. Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners
 3. Besluit aanwijzing organisatie waaraan derden elektronische adressen kunnen opgeven voor het elektronisch laten van derdenbeslag en bestuursorgaan waaraan deurwaarders informatie kunnen opvragen in het kader van derdenbeslag
 4. Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)
 5. Besluit betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid elektronisch verzenden van verzoeken en mededelingen met betrekking tot de rol
 6. Besluit elektronische indiening dagvaarding [Ingetrokken voor procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt]
 7. Besluit griffierechten burgerlijke zaken
 8. Besluit regels registratie elektronische adressen van derden en elektronisch betekenen in geval van derdenbeslag
 9. Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
 10. Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996
 11. Regeling griffierechten burgerlijke zaken
 12. Wijzigingsbesluit Besluit beroepsvereisten advocatuur, enz. (aanpassing aan Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)
 13. Wijzigingsbesluit Gevangenismaatregel

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: I
 2. Aanpassingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (uitvoering Richtlijn nr. 2004/48/EG)
 3. Aanpassingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. in verband met het nieuwe procesrecht
 4. Aanpassingswet geregistreerd partnerschap
  Artikel: 1
 5. Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel
 6. Aanpassingswet wetgeving aan herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken
  Artikel: 1
 7. Aanwijzing executie
  Tekst: tekst
 8. Advocatenwet
  Artikelen: 10, 48ab
 9. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 4:116, 4:123, 8:76
 10. Auteurswet
  Artikel: 28
 11. Auteurswet BES
  Artikel: 28
 12. Besluit burgerlijke stand 1994
  Artikel: 68
 13. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 14. Besluit op het notarisambt
  Artikel: 13
 15. Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
  Artikel: 17
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 17. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 110, 243
 18. Burgerlijk Wetboek Boek 10
  Artikel: 126
 19. Burgerlijk Wetboek Boek 3
  Artikelen: 268, 271
 20. Databankenwet
  Artikel: I
 21. Faillissementswet
  Artikel: 57
 22. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel: 19
 23. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst
 24. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 25. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst
 26. Herzieningswet procesrecht burgerlijke zaken
  Artikel: VIII
 27. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Titeldeel: 4
  Artikel: 33
 28. Invoeringswet Kadasterwet
  Artikel: XII
 29. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XLIII
 30. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 13, 14
 31. Landbouwkwaliteitswet
  Artikel: 14
 32. Leegstandwet
  Hoofdstuk: VI
 33. Leidraad Invordering 2008
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 34. Meststoffenwet
  Artikelen: 95, 97
 35. Onteigeningswet
  Artikelen: 2, 32, 43, 51
 36. Overdrachtsbelasting, belastbaar feit
  Tekst: tekst
 37. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikelen: 24, 26
 38. Pensioenwet
  Artikel: 206
 39. Pensioenwet BES
  Artikel: 22a
 40. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011
  Bijlage: 7
 41. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012
  Bijlage: 1
 42. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2014
  Bijlage: 1
 43. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2015
  Bijlage: 1
 44. Regeling windenergie op zee 2009
  Bijlage: 2
 45. Rijksoctrooiwet 1995
  Artikelen: 68, 70
 46. Sanctiewet 1977
  Artikel: 10g
 47. Telecommunicatiewet
  Artikel: 5.13
 48. Uitvoeringswet Betekeningsverdrag 1965
  Artikel: 7
 49. Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1905
  Artikel: 4
 50. Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1954
  Artikel: 4
 51. Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen
 52. Uitvoeringswet internationale kinderbescherming
 53. Verenwet
  Artikelen: 24, 34
 54. Vorderingswet
  Artikel: 18
 55. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Artikelen: 26, 27
 56. Wet afschaffing huishoudinkomenstoets
  Artikel: IV
 57. Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer
 58. Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten
  Artikel: 18
 59. Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade
 60. Wet gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken en beschikkingen ingevolge Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen voor kolen en staal
  Artikel: 2
 61. Wet griffierechten burgerlijke zaken
  Artikel: 30
 62. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: XI
 63. Wet implementatie Maritiem Arbeidsverdrag
  Artikel: X
 64. Wet langdurige zorg
  Artikel: 9.1.7
 65. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikelen: XIX, XVI
 66. Wet op de naburige rechten
  Artikel: 17
 67. Wet op de rechterlijke organisatie
  Artikel: 50
 68. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 66
 69. Wet op het financieel toezicht
  Artikelen: 1:91, 3:156
 70. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 140
 71. Wet tarieven in strafzaken
  Artikel: 15
 72. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  Artikel: 31
 73. Wet tot gemeentelijke indeling van de Waddenzee
  Artikel: 4
 74. Wet tot instelling gemeenten Almere en Zeewolde
  Artikel: 11
 75. Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied
  Artikel: 7
 76. Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade
 77. Wet uitvoering rechtsvorderingsverdrag Groot-Brittannië
  Artikel: 5
 78. Wet vaststelling van regelen betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken van het Benelux-Gerechtshof
  Artikel: 2
 79. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: 200, 210
 80. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 21
 81. Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie
  Artikelen: 15, 27
 82. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikelen: 461c, 474c, 572, 824
 83. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 94b, 94d, 421, 574, 575, 576
 84. Wijzigingswet Boek 1 Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (opneming van bepalingen voor het geregistreerd partnerschap)
 85. Wijzigingswet Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de advisering over en inning van kinderalimentaties
 86. Wijzigingswet Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, enz.
 87. Wijzigingswet Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, enz. (herziening maatregelen kinderbescherming)
 88. Wijzigingswet Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek enz. (wijziging voorwaarden nationaliteitsverlening en registratie zeeschepen)
 89. Wijzigingswet Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, (invoering titel 15 Het luchtvaartuig)
 90. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 1, enz. (evaluatie Wet openstelling huwelijk en Wet geregistreerd partnerschap)
  Artikel: IV
 91. Wijzigingswet Wet individuele huursubsidie (3)
 92. Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
 93. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XXVI
 94. Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (scheidingsprocesrecht)
 95. Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en Burgerlijk Wetboek (transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken)
 96. Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (beslag op en executie van schepen en luchtvaartuigen)
  Hoofdstuk: I
 97. Wijzigingswet enige bepalingen Burgerlijk Wetboek (problematiek van vermissing van personen)
 98. Zaaizaad- en plantgoedwet 2005
  Artikelen: 68, 70
 99. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 93
Terug naar begin van de pagina