Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandatering ministeriële bevoegdheid aanwijzing ambtenaren rijksbelastingdienst als deurwaarder[Regeling vervallen per 01-01-2008.]

Geldend van 01-02-2003 t/m 31-12-2007

Mandatering ministeriële bevoegdheid aanwijzing ambtenaren rijksbelastingdienst als deurwaarder

De Staatssecretaris van Financiën,

Overwegende,

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 1. De uit de Invorderingswet 1990 voortvloeiende bevoegdheid tot het aanwijzen van ambtenaren van de rijksbelastingdienst als belastingdeurwaarder te mandateren aan de voorzitters van de managementteams van de in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, genoemde organisatieonderdelen;

  • 2. te bepalen dat de aanwijzing als in punt 1 bedoeld, er uitsluitend toe kan leiden dat aan de desbetreffende ambtenaren de betekening van dwangbevelen wordt opgedragen;

  • 3. te bepalen dat de aanwijzing als in punt 1 bedoeld, uitsluitend kan betreffen ambtenaren van de rijksbelastingdienst die zijn benoemd in een groepsfunctie of - als zij zijn benoemd in een individueel gewaardeerde functie - bezoldigd worden volgens schaal 5 of hoger (bijlage A van het BBRA 1984).

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend