Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk met Aanvullend [...] 2001 en het Protocol ondertekend te Wenen op 8 oktober 2008, 's-Gravenhage, 08-09-2009

Geldend van 01-07-2010 t/m heden

Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk met Aanvullend Protocol tot nadere wijziging van het Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Slotprotocol, ondertekend te Wenen op 1 september 1970, zoals gewijzigd bij het Protocol ondertekend te Den Haag op 18 december 1989, het Protocol ondertekend te Den Haag op 26 november 2001 en het Protocol ondertekend te Wenen op 8 oktober 2008

Authentiek : NL

Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk met Aanvullend Protocol tot nadere wijziging van het Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Slotprotocol, ondertekend te Wenen op 1 september 1970, zoals gewijzigd bij het Protocol ondertekend te Den Haag op 18 december 1989, het Protocol ondertekend te Den Haag op 26 november 2001 en het Protocol ondertekend te Wenen op 8 oktober 2008

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Republiek Oostenrijk,

Geleid door de wens een Protocol alsmede een Aanvullend Protocol te sluiten tot nadere wijziging van het Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Slotprotocol, ondertekend te Wenen op 1 september 1970, zoals gewijzigd bij het op 18 december 1989 te Den Haag ondertekende Protocol, het op 26 november 2001 te Den Haag ondertekende Protocol en het op 8 oktober 2008 te Wenen ondertekende Protocol (hierna te noemen „het Verdrag”),

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

[Red: Wijzigt het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen; Wenen, 1 september 1970.]

Artikel 2

[Red: Wijzigt het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen; Wenen, 1 september 1970.]

Artikel 3

De Verdragsluitende Staten stellen elkaar langs diplomatieke weg ervan in kennis dat alle wettelijke procedures voor de inwerkingtreding van dit Protocol zijn voltooid. Het Protocol treedt in werking op de eerste dag van de derde maand die volgt op de datum van ontvangst van de laatste van de bovenbedoelde kennisgevingen.

De bepalingen van dit Protocol zijn van toepassing op verzoeken gedaan op of na de datum van inwerkingtreding ter zake van belastingtijdvakken beginnend op of na 1 januari 2010.

TEN BLIJKE WAARVAN de gevolmachtigden van de beide Verdragsluitende Staten, daartoe naar behoren gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN in tweevoud te ’s-Gravenhage op 8 september 2009, in de Nederlandse en de Duitse taal, zijnde de beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden:

J. C. DE JAGER

Voor de Republiek Oostenrijk:

WERNER SENFTER

Aanvullend Protocol

Bij de ondertekening van het Protocol tot nadere wijziging van het Verdrag tot het vermijden van dubbele belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Slotprotocol, ondertekend te Wenen op 1 september 1970, zoals gewijzigd bij het op 18 december 1989 te Den Haag ondertekende Protocol, het op 26 november 2001 te Den Haag ondertekende Protocol en het op 8 oktober 2008 te Wenen ondertekende Protocol, heden gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk, zijn de ondergetekenden overeengekomen dat de volgende bepalingen een integrerend onderdeel uitmaken van het Protocol.

Ad artikel 27

 • 1. De bevoegde autoriteit van de verzoekende Staat verstrekt de volgende informatie aan de bevoegde autoriteit van de aangezochte Staat, wanneer de eerstgenoemde Staat uit hoofde van het Verdrag een verzoek om inlichtingen doet teneinde aan te tonen dat de gevraagde inlichtingen naar verwachting van belang zullen zijn:

  • a. de identiteit van de persoon op wie de controle of het onderzoek betrekking heeft;

  • b. een verklaring omtrent de verlangde inlichtingen met inbegrip van de aard ervan en de vorm waarin de verzoekende Staat de inlichtingen van de aangezochte Staat wenst te ontvangen;

  • c. het fiscale doel waarvoor om inlichtingen wordt verzocht;

  • d. de redenen om te veronderstellen dat de gevraagde inlichtingen zich bevinden in de aangezochte Staat of zich in het bezit of onder de macht bevinden van een persoon die onder de rechtsmacht van de aangezochte Staat valt;

  • e. de namen en adresgegevens, voor zover bekend, van personen waarvan verondersteld wordt dat zij in het bezit zijn van de gevraagde inlichtingen;

  • f. een verklaring dat de verzoekende Staat alle op zijn eigen grondgebied beschikbare middelen heeft aangewend om de inlichtingen te verkrijgen, met uitzondering van middelen die zouden leiden tot onevenredige moeilijkheden.

 • 2. Het is wel te verstaan dat het eerste lid belangrijke procedurele vereisten bevat waarmee beoogd wordt te verzekeren dat ‘fishing expeditions’, zich niet voordoen, maar dat deze vereisten soepel dienen te worden geïnterpreteerd om een effectieve uitwisseling van inlichtingen niet te dwarsbomen.

 • 3. Hoewel artikel 27 van het Verdrag niet voorziet in beperking van de methoden voor het uitwisselen van inlichtingen, is het wel te verstaan dat artikel 27, vijfde lid, de Verdragsluitende Staten niet verplicht eigener beweging of automatisch inlichtingen uit te wisselen.

 • 4. De bepalingen van artikel 27 zijn dienovereenkomstig van toepassing op inlichtingen die relevant zijn voor de tenuitvoerlegging van inkomstengerelateerde voorschriften krachtens de Nederlandse wetgeving door de Nederlandse belastingautoriteiten die belast zijn met de tenuitvoerlegging, toepassing of handhaving van deze inkomstengerelateerde voorschriften. In dat geval worden alle inlichtingen ontvangen uit hoofde van de eerste volzin van deze paragraaf in verband met artikel 27 van dit Verdrag uitsluitend gebruikt ten behoeve van de vaststelling en inning van de bijdragen en de vaststelling en toekenning van de voordelen uit hoofde van de in de eerste volzin bedoelde inkomstengerelateerde voorschriften.

TEN BLIJKE WAARVAN de gevolmachtigden van de beide Verdragsluitende Staten, daartoe naar behoren gemachtigd, dit Aanvullende Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN in tweevoud te ’s-Gravenhage op 8 september 2009, in de Nederlandse en de Duitse taal, zijnde de beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden:

J. C. DE JAGER

Voor de Republiek Oostenrijk:

WERNER SENFTER

Terug naar begin van de pagina