Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van [...] en winsten verkregen uit het internationale luchtverkeer, Doha, 06-01-2008

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 06-01-2008 t/m heden

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting van inkomsten en winsten verkregen uit het internationale luchtverkeer

Authentiek : NL

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting van inkomsten en winsten verkregen uit het internationale luchtverkeer

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Staat Qatar,

Geleid door de wens een Verdrag te sluiten tot het vermijden van dubbele belasting van inkomsten en winsten uit het internationale luchtverkeer,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Belastingen waarop het Verdrag van toepassing is

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De belastingen die het onderwerp van dit Verdrag uitmaken zijn:

  • a. in het geval van de Staat Qatar:

   • de inkomstenbelasting,

   hierna te noemen: „Qatarese belasting”;

  • b. in het geval van Nederland:

   • de vennootschapsbelasting,

   • de inkomstenbelasting,

   • de loonbelasting,

   hierna te noemen: „Nederlandse belasting”.

 • 2 Dit Verdrag is ook van toepassing op alle gelijke of in wezen gelijksoortige belastingen die na de datum van ondertekening van het Verdrag naast, of in de plaats van de bestaande belastingen, worden geheven. De bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Staten delen elkaar alle wezenlijke wijzigingen mede die in de belastingen waarnaar in dit artikel wordt verwezen, zijn aangebracht.

Artikel 2. Begripsomschrijvingen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De volgende uitdrukkingen die in dit Verdrag worden gebruikt, hebben de betekenis die hieronder is opgenomen, tenzij de context anders vereist:

  • a. de uitdrukkingen „een Verdragsluitende Staat” en „de andere Verdragsluitende Staat” betekenen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden, al naar de context vereist; de uitdrukking „Verdragsluitende Staten” betekent de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden;

  • b. onverminderd artikel 7 van dit Verdrag, betekent de uitdrukking „Koninkrijk der Nederlanden” het deel van het Koninkrijk der Nederlanden dat in Europa is gelegen;

  • c. de uitdrukking „belasting” betekent Qatarese belasting of Nederlandse belasting, al naar de context vereist;

  • d. de uitdrukkingen „onderneming van een Verdragsluitende Staat” en „onderneming van de andere Verdragsluitende Staat” betekenen onderscheidenlijk een onderneming die zich bezighoudt met internationaal luchtverkeer en waarvan de plaats van werkelijke leiding is gelegen in een Verdragsluitende Staat en een onderneming die zich bezighoudt met internationaal luchtverkeer en waarvan de plaats van werkelijke leiding is gelegen in de andere Verdragsluitende Staat. Deze uitdrukkingen worden geacht die ondernemingen te omvatten die zijn aangewezen voor het onderhouden van luchtdiensten tussen de Verdragsluitende Staten;

  • e. de uitdrukking „internationaal luchtverkeer” betekent alle vervoer met een eigen, gehuurd of gecharterd luchtvaartuig dat wordt geëxploiteerd door een onderneming van een Verdragsluitende Staat, behalve wanneer het luchtvaartuig uitsluitend wordt geëxploiteerd tussen plaatsen die in de andere Verdragsluitende Staat zijn gelegen;

  • f. de uitdrukking „exploitatie van luchtvaartuigen” betekent het vervoer door de lucht van personen, bagage, dieren, goederen of post, door een onderneming van een Verdragsluitende Staat, daaronder begrepen de verkoop van plaatsbewijzen of soortgelijke bescheiden voor dat vervoer, alsmede alle andere activiteiten die direct samenhangen met en voortvloeien uit de exploitatie van luchtvaartuigen en in het bijzonder:

   • i. de verhuur of lease van luchtvaartuigen;

   • ii. het door die onderneming verzorgen van opleidings-programma’s voor en verlenen van management- en andere diensten aan een onderneming van de andere Verdragsluitende Staat;

  • g. de uitdrukking „bevoegde autoriteit” betekent:

   • i. in het geval van Qatar de Minister van Financiën of zijn bevoegde vertegenwoordiger;

   • ii. in het geval van Nederland de Minister van Financiën of zijn bevoegde vertegenwoordiger.

 • 2 Voor de toepassing van het Verdrag door een Verdragsluitende Staat op enig moment heeft, tenzij de context anders vereist, elke daarin niet omschreven uitdrukking de betekenis welke die uitdrukking op dat moment heeft volgens de wetgeving van die Staat met betrekking tot de belastingen waarop het Verdrag van toepassing is, waarbij elke betekenis volgens de toepasselijke belastingwetgeving van die Staat prevaleert boven een betekenis die volgens andere wetgeving van die Staat aan de uitdrukking wordt gegeven.

Artikel 3. Vermijding van dubbele belasting

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Inkomsten en winsten verkregen uit de exploitatie van luchtvaartuigen in internationaal luchtverkeer door een onderneming van een Verdragsluitende Staat zijn, ongeacht de wijze van heffing, vrijgesteld van belasting in de andere Verdragsluitende Staat.

 • 2 Inkomsten en winsten verkregen uit de vervreemding van luchtvaartuigen die in internationaal luchtverkeer worden geëxploiteerd door een onderneming van een Verdragsluitende Staat en van roerende zaken die worden gebruikt bij de exploitatie van deze luchtvaartuigen zijn, ongeacht de wijze van heffing, vrijgesteld van belasting in de andere Verdragsluitende Staat.

 • 3 Voor de toepassing van dit artikel omvatten door een onderneming van een Verdragsluitende Staat verkregen inkomsten en winsten uit de exploitatie van luchtvaartuigen in internationaal luchtverkeer interest op bankdeposito's die rechtstreeks samenhangen met en voortvloeien uit de exploitatie van luchtvaartuigen in internationaal luchtverkeer.

 • 4 De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn ook van toepassing op inkomsten en winsten uit de deelneming in een „pool”, een gemeenschappelijke onderneming of een internationaal agentschap.

 • 5 Een natuurlijke persoon die in een van de Verdragsluitende Staten technische ervaring dan wel beroeps- of bedrijfservaring opdoet met betrekking tot de exploitatie van luchtvaartuigen als werknemer van een onderneming van de andere Verdragsluitende Staat die luchtdiensten onderhoudt in het internationale verkeer, wordt met betrekking tot zijn voor dat doel van de voornoemde onderneming ontvangen beloningen voor een periode van drie jaar vrijgesteld van belasting in de eerstgenoemde Staat.

Artikel 4. Teruggaaf

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Indien door een Verdragsluitende Staat in strijd met de bepalingen van dit Verdrag belasting is geheven en geïnd, dienen verzoeken om teruggaaf van belasting binnen een periode van drie jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven te worden ingediend bij de bevoegde autoriteiten van die Staat en wordt de aldus geïnde belasting binnen zes maanden na de datum van zulk een verzoek teruggegeven.

Artikel 5. Regeling voor onderling overleg

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Staten trachten moeilijkheden of twijfelpunten die mochten rijzen met betrekking tot de uitlegging of de toepassing van het Verdrag in onderling overleg op te lossen. Overleg waarom door de bevoegde autoriteiten van een Verdragsluitende Staat is verzocht, vangt aan binnen 90 dagen na de datum van ontvangst van dat verzoek.

 • 2 De bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Staten kunnen zich rechtstreeks met elkaar in verbinding stellen teneinde overeenstemming als bedoeld in het voorgaande lid te bereiken.

Artikel 6. Uitbreiding tot andere gebieden

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft kan dit Verdrag, hetzij in zijn geheel, hetzij met de noodzakelijke wijzigingen, worden uitgebreid tot hetzij de Nederlandse Antillen, of Aruba, of tot beide landen, indien het desbetreffende land belastingen heft die in wezen gelijksoortig zijn aan de belastingen waarop dit Verdrag van toepassing is.

  Zulk een uitbreiding wordt van kracht met ingang van de datum en met inachtneming van wijzigingen en voorwaarden, daaronder begrepen voorwaarden ten aanzien van de beëindiging, nader vast te stellen en overeen te komen bij diplomatieke notawisseling.

 • 2 Tenzij anders is overeengekomen, brengt de beëindiging van dit Verdrag niet met zich mede, dat tevens de toepasselijkheid van dit Verdrag ten aanzien van een gebied of land waartoe het ingevolge dit artikel is uitgebreid, wordt beëindigd.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Elke Verdragsluitende Staat stelt de andere langs diplomatieke weg in kennis van de voltooiing van zijn voor de inwerkingtreding van dit Verdrag wettelijk vereiste procedures. Het Verdrag treedt in werking dertig dagen na de laatste van deze kennisgevingen en de bepalingen ervan vinden toepassing voor de belastingjaren die aanvangen op of na 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op dat waarin het Verdrag in werking is getreden.

 • 2 De bepalingen van het eerste lid van artikel XII van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Qatar inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden, ondertekend te ’s-Gravenhage op 6 december 1980, worden beëindigd op het moment van inwerkingtreding van dit Verdrag. De bepalingen van het eerste lid van artikel XII van de voornoemde Overeenkomst blijven echter van toepassing voor belastingjaren die voor het tijdstip waarop de bepalingen van dit Verdrag toepassing vinden, zijn afgelopen.

Artikel 8. Beëindiging

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit Verdrag blijft voor onbepaalde tijd van kracht, maar elk van de Verdragsluitende Staten kan het beëindigen door ten minste zes maanden voor het einde van enig kalenderjaar na het verstrijken van een periode van vijf jaar na de inwerkingtreding ervan, langs diplomatieke weg een kennisgeving van beëindiging te zenden. In dat geval houdt dit Verdrag op van toepassing te zijn voor belastingjaren die aanvangen na het einde van het kalenderjaar waarin de kennisgeving van beëindiging is gedaan.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, dit Verdrag hebben ondertekend.

GEDAAN in tweevoud, te Doha op 6 januari 2008, overeenkomende met 28/12/1428 A.H, in de Nederlandse, de Arabische taal en de Engelse taal, zijnde de drie teksten gelijkelijk authentiek. Ingeval van verschil in interpretatie, is de Engelse tekst doorslaggevend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

J. G. VAN VLOTEN DISSEVELT

Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to the State of Qatar

Voor de Regeringvan de Staat Qatar

MOFTAH JASSIM AL-MOFTAH

Director Public Revenues and Taxes Department Ministry of Finance

Terug naar begin van de pagina