Besluit vaststelling hoeveelheid CO2-emissies kalenderjaren 2021 en 2022 voor het systeem van verevening van kosten voor de glastuinbouw

[Regeling vervalt per 01-01-2025.]
[Regeling materieel uitgewerkt per 24-09-2024.]
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 24-09-2022 t/m heden

Besluit van de Minister voor Klimaat en Energie van 20 september 2022, nr. WJZ/ 22398382, houdende vaststelling van de hoeveelheid CO-emissies voor de kalenderjaren 2021 en 2022 voor het systeem van verevening van kosten voor de glastuinbouw

De Minister voor Klimaat en Energie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 15.51, derde lid, van de Wet Milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

De hoeveelheid CO2-emissies, bedoeld in artikel 15.51, eerste lid, van de Wet milieubeheer, wordt:

  • a. voor het kalenderjaar 2021 vastgesteld op 5,9 megaton CO2-emissies;

  • b. voor het kalenderjaar 2022 vastgesteld op 5,6 megaton CO2-emissies.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 september 2022

De Minister voor Klimaat en Energie,

R.A.A. Jetten

Naar boven