Aanwijzingsbesluit beheerder VIHB-lijst

Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 26 augustus 2022, nr. IENW/BSK-2022/170258, houdende aanwijzing van NIWO als beheerder van de lijst van inzamelaars, bedoeld in artikel 10.45, eerste lid, onderdeel a, van de Wet milieubeheer en van de lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars, bedoeld in artikel 10.55, eerste lid, van de Wet milieubeheer (Aanwijzingsbesluit beheerder VIHB-lijst)

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

Artikel 5

[Red: Wijzigt de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.]

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

V.L.W.A. Heijnen

Naar boven