Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV 2022

[Regeling vervalt per 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 01-10-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 21-07-2022

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juli 2022, nr. 2022-0000145323, ten behoeve van het verstrekken van financiële middelen aan het UWV teneinde het UWV een tijdelijk budget te geven voor het inkopen van scholingstrajecten voor werklozen met een grote kans op langdurige werkloosheid (Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, juncto 9 van de Kaderwet SZW-subsidies, 32d, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en 47a van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 19127, datum inwerkingtreding 22-07-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 1. Begripsbepaling

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In deze regeling wordt verstaan onder:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 19127, datum inwerkingtreding 22-07-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 2. Scholingsbudget

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 1 UWV beschikt voor het inkopen van noodzakelijke scholing, als bedoeld in de Scholingsregeling WW, voor de werknemer die recht heeft op een uitkering op grond van hoofdstuk II van de Werkloosheidswet en die een grote kans heeft op langdurige werkloosheid, alsmede voor de daaraan verbonden uitvoeringskosten, voor het jaar 2022 over € 14 miljoen.

  • 2 UWV beheert en administreert afzonderlijk de middelen, bedoeld in het eerste lid.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 19127, datum inwerkingtreding 22-07-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 3. Opgave lasten en betaling

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 1 UWV verstrekt aan de minister een opgave van het totaalbedrag van de geraamde lasten met betrekking tot deze regeling, voor zover de opgave het in artikel 2 genoemde bedrag niet te boven gaat. Hierin wordt onderscheid gemaakt naar scholingsbudget en uitvoeringskosten.

  • 2 De minister stort op de rekening-courant, bedoeld in artikel 5.16, onderdeel b, van de Regeling Wfsv, een periodiek voorschot op het totaalbedrag, bedoeld in het eerste lid, van de geraamde lasten voor het scholingsbudget, met als valutadatum de tweeëntwintigste dag van elke maand, en op de uitvoeringskosten met als valutadatum de vijftiende dag van elke maand.

  • 3 De minister kan, na overleg met UWV, bij de storting, bedoeld in het tweede lid, afwijken van het in het eerste lid bedoelde totaalbedrag.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 19127, datum inwerkingtreding 22-07-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 4. Afrekening

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 2 Na goedkeuring van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening, bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, rekent de minister de lasten alsmede de ontvangen voorschotten met betrekking tot deze regeling en het desbetreffende kalenderjaar af, met als valutadatum 1 juni van het hierop volgende kalenderjaar.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 19127, datum inwerkingtreding 22-07-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 5. Verslaglegging

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

UWV brengt aan de minister inhoudelijk en financieel verslag uit over de uitvoering van deze regeling overeenkomstig artikel 49 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 19127, datum inwerkingtreding 22-07-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 19127, datum inwerkingtreding 22-07-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 8. Citeertitel

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV 2022.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 19127, datum inwerkingtreding 22-07-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 juli 2022

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

C.E.G. van Gennip

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 19127, datum inwerkingtreding 22-07-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Naar boven