Subsidieregeling kosteloze rechtsbijstand procedures rondom uithuisplaatsing en gezagsbeëindiging [...] herstelregelingen kinderopvangtoeslag

[Regeling vervalt per 31-12-2024.]
Geraadpleegd op 04-06-2023.
Geldend van 09-06-2022 t/m heden

Subsidieregeling kosteloze rechtsbijstand procedures rondom uithuisplaatsing en gezagsbeëindiging minderjarigen voor gedupeerde ouders herstelregelingen kinderopvangtoeslag

Het bestuur van de raad voor rechtsbijstand,

gelet op artikel 37b van de Wet op de rechtsbijstand, waarin is bepaald dat het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand subsidie kan verstrekken ten behoeve van de verlening van rechtsbijstand voor bijzondere doeleinden en projecten,

besluit:

de volgende subsidieregeling vast te stellen.

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a. advocaat: de advocaat die op basis van artikel 5 van deze regeling is toegelaten tot deze subsidieregeling;

 • b. bestuur: het bestuur van de raad, als bedoeld in artikel 3 van de Wrb;

 • c. Bvr: Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

 • d. raad: de raad voor rechtsbijstand, als bedoeld in artikel 2 van de Wrb;

 • e. rechtsbijstand: rechtskundige bijstand door een advocaat aan een rechtzoekende ter zake een procedures met betrekking tot uithuisplaatsing en gezagsbeëindiging;

 • f. rechtzoekende: de ouder als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang die aanspraak heeft gemaakt op een tegemoetkoming of compensatie in het kader van de herstelregelingen kinderopvangtoeslag bij Belastingdienst/Toeslagen en als zodanig als gedupeerde is aangemerkt en van wie een of meer minderjarige kinderen uit huis zijn geplaatst of waarvan het gezag over een of meer minderjarige kinderen is beëindigd, dan wel dat een strekkend verzoek tot uithuisplaatsing of gezagsbeëindiging is gedaan;

 • g. regeling: Subsidieregeling kosteloze rechtsbijstand procedures rondom uithuisplaatsing en gezagsbeëindiging minderjarigen voor gedupeerde ouders herstelregelingen kinderopvangtoeslag;

 • h. toevoeging: de toevoeging ten behoeve van rechtsbijstand zoals bedoeld onder ‘f’ van dit artikel;

 • i. vergoeding: de op grond van deze regeling vast te stellen subsidie;

 • j. Wrb: Wet op de rechtsbijstand.

Artikel 2. Doel

Deze regeling heeft tot doel adequate en kosteloze gefinancierde rechtsbijstand te bieden aan de rechtzoekende als bedoeld in artikel 1 onder f.

Hoofdstuk II. De vergoedingen

Artikel 3. De vergoedingen

 • 1 Advocaten ontvangen overeenkomstig de bepalingen van deze regeling een vergoeding voor de verlening van rechtsbijstand aan de rechtzoekende ter zake een procedure met betrekking tot uithuisplaatsing of gezagsbeëindiging.

 • 2 De vergoeding, bedoeld in het eerste lid omvat:

  • a. de overeenkomstig deze regeling vastgestelde vergoeding van acht punten voor het verrichten van rechtsbijstand aan de rechtzoekende;

  • b. een vergoeding voor kosten en tijdverlet in verband met het reizen ten behoeve van de verlening van rechtsbijstand overeenkomstig artikel 24 en 25 Bvr;

  • c. een vergoeding voor de administratieve kosten overeenkomstig artikel 27 Bvr;

  • d. de omzetbelasting die is verschuldigd over de vergoedingen, bedoeld onder a, b en c van dit lid.

 • 3 Ten behoeve van de berekening van de vergoeding worden de krachtens deze regeling toegekende punten vermenigvuldigd met het basisbedrag, zoals genoemd in artikel 3, eerste lid, Bvr. Artikel 3 Bvr is van overeenkomstige toepassing.

 • 5 Bij de toepassing van deze regeling wordt de financiële draagkracht van de rechtzoekende buiten beschouwing gelaten en wordt er geen eigen bijdrage opgelegd.

 • 6 De rechtsbijstandverlener mag aan de rechtzoekende geen andere kosten in rekening brengen dan die ter zake van:

  • a. griffierechten;

  • b. getuigen en deskundigen;

  • c. uittreksels uit de openbare registers;

  • d. telegrammen, internationale telex, internationale telefax en internationale telefoongesprekken;

 • 7 De kosten, bedoeld in het zesde lid van de regeling, worden steeds aan de rechtzoekende gespecificeerd.

 • 8 De advocaat vraagt geen reguliere toevoeging aan voor de behandeling van een procedure met betrekking tot de ondertoezichtstelling als op grond van deze regeling een vergoeding voor uithuisplaatsing is verkregen en deze procedures gezamenlijk zijn of worden behandeld.

Hoofdstuk III. Voorwaarden

Artikel 4. Voorwaarden tot deelname voor advocaten

 • 1 De regeling is van toepassing op advocaten die voldoen aan de in de bijlage onder I genoemde deelnamecriteria.

 • 2 Advocaten kunnen een verzoek tot deelname indienen bij het bestuur.

Hoofdstuk IV. Aanvraag rechtsbijstand

Artikel 5. Aanvraag van de rechtsbijstand

 • 1 De aanvraag voor rechtsbijstand wordt door de rechtzoekende bij het bestuur ingediend.

 • 2 De rechtzoekende dient hiervoor gebruik te maken van het door het bestuur opgesteld formulier ‘Aanvraag rechtsbijstand uithuisplaatsing kinderopvangtoeslag’, waarbij de schriftelijke bevestiging van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen dat de rechtzoekende aanspraak heeft gemaakt op een tegemoetkoming of compensatie voor de herstelregelingen kinderopvangtoeslag wordt overgelegd.

 • 3 Op basis van de gegevens in het formulier zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel matcht het bestuur een aan de regeling deelnemende advocaat door de rechtzoekende een keuze te geven uit door het bestuur voorgestelde advocaten. De door de rechtzoekende gekozen advocaat wordt toegevoegd.

 • 4 Indien de rechtzoekende aangeeft dat hij een aan de regeling deelnemende voorkeursadvocaat wenst, voegt het bestuur – in afwijking van het in lid 3 van dit artikel gestelde – die advocaat toe.

 • 5 Indien de rechtzoekende aangeeft dat hij op het moment van inwerkingtreding van deze regeling reeds rechtsbijstand van een advocaat heeft in het kader van de herstelregelingen kinderopvangtoeslag en die ook dan wel waarvan een kantoorgenoot voldoet aan de deelnamecriteria van artikel 4 van de regeling, voegt het bestuur deze advocaat dan wel de kantoorgenoot toe.

 • 6 Indien namens de rechtzoekende al een toevoeging is verleend kan de advocaat vragen om wijziging van die toevoeging zodat overeenkomstig artikel 3, vijfde lid van de regeling geen eigen bijdrage wordt opgelegd.

 • 7 Indien de advocaat voor inwerkingtreding van de regeling met de rechtzoekende afspraken heeft gemaakt over betaling van de kosten voor rechtsbijstand en overeenkomstig artikel 8 van de regeling die rechtsbijstand onder de werking van de regeling blijkt te vallen, kan alsnog rechtsbijstand op grond van dit artikel worden aangevraagd. De vergoeding als bedoeld in artikel 3 van de regeling kan door de advocaat vervolgens worden aangevraagd onder het vereiste dat die vergoeding dan in de plaats treedt van de gemaakte afspraken.

Artikel 6. Aanvraag van de vergoeding

Uiterlijk binnen 6 maanden na afronding van de werkzaamheden die in het kader van deze regeling worden vergoed, vraagt de toegevoegde advocaat bij het bestuur de vergoeding aan met het formulier ‘Aanvraag vergoeding rechtsbijstand uithuisplaatsing kinderopvangtoeslag’. Bij dit formulier voegt de advocaat, indien van toepassing, de uitspraak of beslissing, vergezeld van een urenstaat.

Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 7. Overgangsbepaling

Procedures met betrekking tot uithuisplaatsing of gezagsbeëindiging als bedoeld in deze regeling waar op 1 januari 2022 of daarna rechtsbijstand is of wordt verleend, vallen onder deze regeling.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling kosteloze rechtsbijstand procedures rondom uithuisplaatsing en gezagsbeëindiging minderjarigen voor gedupeerde ouders herstelregelingen kinderopvangtoeslag.

Artikel 9. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2 Deze regeling vervalt op 31 december 2024.

, 1 juni 2022

Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,

I.D. Nijboer

Algemeen directeur/Bestuurder

Bijlage

Deelname- en matchingscriteria voor de advocaat

I. Deelnamecriteria

Artikel 1. Voorwaarden

Voor deelname aan deze regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • 1. De advocaat staat ingeschreven bij de Raad voor de specialisatie:

 • 2. Deelnemende advocaten mogen in de voorgaande vijf kalenderjaren van het verzoek:

  • a. niet tuchtrechtelijk veroordeeld zijn wegens een tekortkoming in de kwaliteit van dienstverlening, als bedoeld in artikel 46 van de Advocatenwet;

  • b. geen maatregel zijn opgelegd in het kader van het Maatregelbeleid van de Raad.

 • 3. De advocaat verklaart bij zijn deelnameverzoek:

  • a. bereid te zijn om mee te werken aan een (tussentijdse) evaluatie van deze regeling door de Raad;

  • b. bereid te zijn om deel te nemen aan peer-review van een door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) aangestelde reviewer;

Artikel 2. Koppelen advocaat en rechtzoekende

Voor het koppelen van de advocaat aan de rechtzoekende wordt aangesloten bij de criteria genoemd in de Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag.

Naar boven