Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 04-06-2022 t/m 25-08-2022

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 31 mei 2022, nr. 4022247, houdende een specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de bekostiging van acute opvang en verstrekkingen vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne (Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. staatssecretaris: de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid;

 • b. ontheemden: personen op wie het Uitvoeringsbesluit van 4 maart 2022 van de richtlijn 2001/55/EG van de raad van 2001 van toepassing is, ingevolge artikel 2 van dat besluit;

 • c. opvangvoorziening: een accommodatie waarin opvang wordt geboden aan ontheemden;

 • d. leefgeld: financiële toelage ten behoeve van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven;

 • e. wooncomponent: financiële toelage ten behoeve van kosten voor het openbaar vervoer, voor activiteiten buitenshuis of een vrijwillige bijdrage in het particuliere huishouden;

 • f. verstrekkingen: de voorzieningen die een ontheemde uit Oekraïne ontvangt zoals opgenomen in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

 • g. transitiekosten: de kosten die gemeenten maken voor het geschikt maken of realiseren van gebouwen voor de opvang van ontheemden;

 • h. uitvoeringskosten: de kosten die gemeenten maken voor alle processen rond het realiseren en de uitvoering van de opvang en het doen van verstrekkingen;

 • i. SiSa: het systeem van single information, single audit, zoals bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking SiSa.

Artikel 2. Verstrekking van een specifieke uitkering

 • 2 De transitiekosten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, worden op aanvraag verstrekt.

 • 3 De aanvraag, bedoeld in het tweede lid, bevat ten minste:

  • a. een omschrijving van de transitiekosten voor het realiseren of geschikt maken van de opvang waarvoor de specifieke uitkering wordt aangevraagd en de wijze waarop de locatie voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 5 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

  • b. een omschrijving van de wijze waarop het project uitgevoerd wordt en welke partijen daarbij betrokken zijn;

  • c. het aantal te realiseren opvangplekken;

  • d. een financiële begroting waarin in ieder geval de totale kosten en de afschrijvingstermijn zijn opgenomen;

  • e. de periode die de transitie duurt, evenals de periode dat de opvanglocatie beschikbaar is.

Artikel 3. Hoogte van de specifieke uitkering

 • 1 Gemeenten ontvangen ter bekostiging van de kosten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, een normbedrag van minimaal € 100 per dag per gerealiseerde opvangplek. Dit normbedrag wordt indien nodig achteraf opwaarts bijgesteld op basis van een monitoronderzoek.

 • 2 Indien het normbedrag, bedoeld in het eerste lid niet toereikend is om de werkelijke kosten van de opvangvoorziening te bekostigen dan kan de gemeente de werkelijke kosten declareren als de oorzaak daarvan ligt in de periode 1 maart 2022 tot en met de datum van inwerkingtreding van deze regeling of komt door aangegane verplichtingen in die periode.

 • 4 Gemeenten ontvangen ter bekostiging van de kosten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c en d, een normbedrag per persoon waaraan een verstrekking is gedaan. Dit normbedrag wordt achteraf vastgesteld op basis van een monitoronderzoek.

Artikel 4. Voorwaarden

De gemeenten besteden de specifieke uitkering gedurende de periode van 1 maart 2022 tot en met 1 juni 2022. De staatssecretaris kan deze periode met drie maanden verlengen.

Artikel 5. Voorschot

 • 1 Op aanvraag verstrekt en betaalt de staatssecretaris in 2022 aan gemeenten een voorschot van 100% van het aantal opvangplekken voor ontheemden dat een gemeente in een boekjaar verwacht te realiseren maal het normbedrag en de werkelijke transitiekosten.

 • 2 De aanvraag voor een voorschot, bedoeld in het eerste lid, kan het college indienen bij de staatssecretaris.

Artikel 6. Verantwoording

 • 2 De gemeenten nemen de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie in acht bij de besteding van de specifieke uitkering.

 • 3 SiSa indicatoren die in ieder geval onderdeel zijn van de verantwoording:

  • Aantal gerealiseerde opvangplekken in (jaar T) (GOO);

  • Berekening totaal gerealiseerde opvangplekken x normbedrag per dag (pxq) (GOO);

  • Werkelijke bestedingen (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO);

  • Besteding (jaar T) ten behoeve van de transitie in eigen uitvoering – uitgezonderd uitvoeringkosten;

  • Besteding (jaar T) uitvoeringskosten ten behoeve van de transitie;

  • Aantal uitgekeerde verstrekkingen (POO);

  • Berekening totaal te ontvangen bijdrage (POO);

  • Besteding (jaar T) ten behoeve van uitvoeringskosten (werkelijke kosten) (POO).

  Daar waar sprake is van SiSa tussen overheden wordt er een systematiek ingebouwd die erin voorziet dat dit mogelijk is.

Artikel 7. Procedure tot vaststelling van de uitkering

 • 1 De staatssecretaris stelt de uitkering uiterlijk op 31 december 2023 vast. De staatssecretaris kan de uitkering lager vaststellen:

  • a. voor zover er geen volledige of onjuiste verantwoordingsinformatie is verstrekt;

  • b. indien de verantwoordingsinformatie na 15 juli 2023 is ontvangen, tenzij SiSa tussen overheden van toepassing is;

  • c. voor zover de uitkering niet rechtmatig is besteed;

  • d. voor zover de rechtmatigheid van de besteding volgens de controlerende accountant onzeker is.

 • 2 Indien de verantwoordingsinformatie te laat, niet of niet volledig wordt verstrekt kan de staatssecretaris de uitkering op een lager bedrag vaststellen.

Artikel 8. Terugvordering

De uitkering kan worden teruggevorderd voor het deel dat blijkens de verantwoordingsinformatie niet of niet rechtmatig is uitgegeven. Onverschuldigd betaalde uitkeringsbedragen en voorschotten kunnen worden teruggevorderd, voor zover na de dag waarop de beschikking waarbij de uitkering wordt vastgesteld is bekendgemaakt, nog geen vijf jaren zijn verstreken.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2022.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 mei 2022

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

E. van der Burg

Naar boven