Tarievenregeling verstrekking WOZ-detailgegevens 2022

Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Regeling van het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers tot vaststellen van de tarieven voor verstrekking WOZ-detailgegevens 2022

Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,

Gelet op de artikelen 2, derde lid, en 7 van de Organisatiewet Kadaster en artikel 25i van de Mededingingswet;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • wet: Wet waardering onroerende zaken.

 • WOZ-detailgegevens: door gemeenten ingewonnen objectkenmerken van onroerende zaken die gemeenten gebruiken in het waarderingsproces ingevolge de wet, niet zijnde WOZ-waardegegevens en bijbehorende temporele en meta-kenmerken als bedoeld in artikel 37a van de wet.

 • WOZ-waardegegeven: het waardegegeven als bedoeld in artikel 2 van de wet.

 • deelobject: onderdeel van een WOZ-object, bijvoorbeeld een verdieping van een woning, een aanbouw, een bijgebouw of een stuk grond.

Artikel 2

 • 2 Het verstrekken in de vorm van objectinformatie van gegevens over geldende lokale lasten (bron: COELO) en buurtstatistieken (bron: CBS), is kosteloos.

 • 3 Voor het verstrekken in massale vorm of door middel van een geautomatiseerd proces van WOZ-detailgegevens is verschuldigd:

  • a. voor een verstrekking bestaande uit alle componenten in bijlage A:

   • 1. tot en met 5.000 objecten: € 1,48 per object;

   • 2. van 5.001 t/m 25.000 objecten: € 6.375,– per verstrekking;

   • 3. van 25.001 t/m 100.000 objecten: € 12.750,– per verstrekking;

   • 4. van 100.001 t/m 1.000.000 objecten: € 19.125,– per verstrekking;

   • 5. bij meer dan 1.000.000 objecten: € 25.500,– per verstrekking;

  • b. voor een verstrekking bestaande uit door afnemer vooraf aangegeven componenten uit bijlage A: het bedrag per object per component zoals vermeld in bijlage A, waarbij in geval van levering van meer dan 5.000 objecten de bedragen genoemd in onderdeel a, sub 2 t/m 5, worden toegepast naar rato van het tarief van de geleverde componenten;

  • c. voor een abonnement op de verstrekkingen bedoeld in onderdeel a en b: per jaar het bedrag bedoeld in onderdeel a en b, waarbij wordt uitgegaan van het aantal objecten waaruit het desbetreffende gebied bestaat op 1 januari van het jaar waarin de gegevensverstrekking plaatsvindt.

 • 4 Voor het verstrekken van statistische gegevens, zijnde gemiddelden, aantallen of totalen van WOZ-detailgegevens, is verschuldigd:

  • a. indien de opgave 5.000 of minder statistische gegevens betreft, per verstrekt statistisch gegeven: € 0,76;

  • b. indien de opgave 5.001 tot en met 25.000 gegevens betreft: € 4.180,–;

  • c. indien de opgave 25.001 tot en met 100.000 gegevens betreft: € 4.560,–;

  • d. indien de opgave 100.001 tot en met 1.000.000 gegevens betreft: € 4.940,–;

  • e. indien de opgave meer dan 1.000.000 gegevens betreft: het bedrag bedoeld in onderdeel d, vermeerderd met een bedrag van € 380,– per aanvullend gebiedsniveau of andere rubricering;

  • f. per jaar voor een abonnement op de opgaven, bedoeld onder a tot en met e: tweeënhalf maal het tarief, bedoeld respectievelijk onder a tot en met e.

 • 5 Voor een gegevensverstrekking in massale vorm als bedoeld in het derde en vierde lid is tenminste een bedrag verschuldigd van € 84,– per verstrekking.

 • 6 Over de in het eerste en derde tot en met vijfde lid genoemde bedragen is BTW verschuldigd.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Tarievenregeling verstrekking WOZ-detailgegevens 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Apeldoorn, 13 mei 2022

Raad van Bestuur,

Namens deze

F.L.V.P.L. Tierolff

Bijlage A

Component

Inhoud

Tarief

Adres (A)

Gemeente, plaats, buurt, wijk, postcode, straatnaam, huisnummer, huisnummer toevoeging

€ 0,22

Bouwkundig (B)

Volume, oppervlak, bouwlagen, bouwjaar

€ 0,57

Gebruik / Bestemming (G)

Bestemming, type woning, monument

€ 0,57

Omgeving (O)

CBS-buurtstatistieken

€ 0,11

Locatie (L)

Adres coördinaat

€ 0,01

Naar boven