Beleidsregel tegemoetkoming zelf aangebrachte voorzieningen huurders Groningen

Geraadpleegd op 05-12-2022.
Geldend van 16-05-2022 t/m heden

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 11 mei 2022, WJZ/22168143, over de verstrekking van een tegemoetkoming voor zelf aangebrachte voorzieningen aan huurders in het aardbevingsgebied Groningen (Beleidsregel tegemoetkoming zelf aangebrachte voorzieningen huurders Groningen)

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 4:81 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. (Begripsbepalingen)

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a. aanvrager: degene die als hoofdhuurder van een gebouw een overeenkomst heeft voor de huur van een woning, alsmede een medehuurder indien hij de hoofdhuurder bij diens overlijden in de hoedanigheid van hoofdhuurders is opgevolgd;

 • b. bouwkostendeskundige: door de NCG aangewezen inspecteur die de opname van de zelf aangebrachte voorziening bij de aanvrager verricht;

 • c. gebouw: woning of bedrijfsruimte in het aardbevingsgebied waarvoor een huurovereenkomst is gesloten en die ingevolge een versterkingsbesluit van de NCG zal worden gesloopt of zal worden versterkt;

 • d. opname: door een bouwkostendeskundige uit te voeren inspectie van de zelf aangebrachte voorziening om de hoogte van de vergoeding vast te stellen in aanwezigheid van de aanvrager;

 • e. NCG: de Dienst Nationaal Coördinator Groningen, genoemd in het Instellingsbesluit Nationaal Coördinator Groningen;

 • f. sloop: volledig afbreken van een gebouw;

 • g. versterkingsbesluit: besluit van de NCG als bedoeld in artikel 9 van het Besluit versterking gebouwen Groningen, waarin is opgenomen welke maatregelen genomen moeten worden om de woning aan de veiligheidsnorm te laten voldoen;

 • h. zelf aangebrachte voorziening: in bijlage 1 bij deze regeling vermelde voorziening die door de huurder zelf is aangebracht, of waarvan de huurder kan aantonen dat hij deze tegen een financiële vergoeding van de vorige huurder heeft overgenomen of die de huurder heeft laten aanbrengen en die aard- en nagelvast aan de woning, of bij de woning bijbehorende buitenruimte is verbonden.

Artikel 2. (Tegemoetkoming)

 • 1 De NCG verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming voor een zelf aangebrachte voorziening aan een aanvrager die een huurovereenkomst heeft of had voor een gebouw dat is gesloopt of versterkt of waarvan de eigenaar heeft aangekondigd dat het gebouw zal worden gesloopt of versterkt, en waarvoor:

  • a. een versterkingsbesluit is genomen;

  • b. een van de volgende programmatische akkoorden is gesloten:

   • 1. het convenant 1588;

   • 2. het Groninger zorgakkoord;

   • 3. het zorgprogramma, bedoeld in ‘(Bevings-)bestendige zorg in Groningen Toekomstperspectief en versterken’ van 8 oktober 2018; of

   • 4. de Bouwimpuls; of

  • c. een vaststellings- of uitvoeringsovereenkomst tussen de verhuurder en de NCG is gesloten.

 • 2 De NCG verstrekt geen tegemoetkoming als de aanvrager reeds uit anderen hoofde een vergoeding heeft ontvangen voor een zelf aangebrachte voorziening.

Artikel 3. (Hoogte tegemoetkoming)

 • 1 De tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, eerste lid, bestaat uit een forfaitair bedrag ter hoogte van € 3.000,-.

 • 2 De aanvrager kan om een opname verzoeken.

 • 3 De uitkomst van de opname, bedoeld in het tweede lid, bepaalt de hoogte van de tegemoetkoming.

 • 4 Indien de woning in het verleden is gesloopt of reeds is versterkt waardoor er geen opname als bedoeld in het tweede lid mogelijk is en de aanvrager op basis van bonnen, facturen of andere betalingsbewijzen kan aantonen dat de waarde van zijn zelf aangebrachte voorziening het bedrag, genoemd in het eerste lid, overstijgt kan de aanvrager verzoeken de hoogte van de tegemoetkoming op basis daarvan te bepalen.

Artikel 4. (Indienen aanvraag en aanvraagperiode)

 • 1 Een aanvrager kan zodra de eigenaar van het gebouw aan de aanvrager heeft aangekondigd dat het gebouw zal worden gesloopt of versterkt een aanvraag bij de NCG indienen.

 • 2 Indien de woning reeds is versterkt kan de huurder per ommegaande een aanvraag bij de NCG indienen.

 • 3 Bij de aanvraag worden de volgende bescheiden verstrekt door de aanvrager:

  • a. de huurovereenkomst of een bewijsstuk van de huurovereenkomst en een bankafschrift of een ander bewijsstuk waaruit blijkt dat de hoofdhuurder de huur voorafgaand aan de periode van de versterking van zijn huurwoning heeft betaald;

  • b. een verklaring dat door het versterkingsbesluit een zelf aangebrachte voorziening als genoemd in bijlage 1 verloren gaat of is gegaan;

  • c. de toestemming van de verhuurder als een aanvraag voor een andere voorziening als bedoeld in bijlage 1 wordt ingediend, of een ander bewijsstuk waar deze toestemming uit blijkt; en

  • d. de bonnen, facturen of andere betalingsbewijzen op basis waarvan een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 3, vierde lid, wordt bepaald.

 • 4 Een aanvraag voor een tegemoetkoming wordt ingediend bij de NCG, waarbij gebruik wordt gemaakt van een formulier dat door de NCG beschikbaar wordt gesteld.

 • 5 Een aanvraag kan worden ingediend voor een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 3, eerste en vierde lid, of voor een vergoeding naar aanleiding van een opname als bedoeld in artikel 3, tweede lid.

 • 6 Een aanvraag kan tot en met uiterlijk 31 december 2027 worden ingediend.

Artikel 5. (Besluit en uitbetaling)

 • 1 De NCG besluit binnen acht weken na ontvangst van een aanvraag als bedoeld in artikel 3, eerste, of een tegemoetkoming wordt verstrekt.

 • 2 De NCG besluit binnen twaalf weken na ontvangst van een aanvraag als bedoeld in artikel 3, tweede of vierde lid, of een tegemoetkoming wordt verstrekt.

 • 3 De NCG betaalt het bedrag van de tegemoetkoming in één keer uit.

Artikel 6. (Intrekking)

 • 1 De NCG kan een besluit tot verstrekking van een tegemoetkoming intrekken indien:

  • a. de aanvrager aan wie een tegemoetkoming is verstrekt onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft, waardoor een tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt; of

  • b. het besluit tot verstrekking van een tegemoetkoming anderszins onjuist was en de aanvrager dat wist, dan wel behoorde te weten.

 • 2 De NCG vordert een bedrag dat als gevolg van een besluit als bedoeld in het eerste lid ten onrechte is uitbetaald terug van degene aan wie is uitbetaald.

Artikel 7. (Inwerkingtreding)

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 16 mei 2022.

Artikel 8. (Citeertitel)

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel tegemoetkoming zelf aangebrachte voorzieningen huurders Groningen.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 mei 2022

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

J.A. Vijlbrief

Bijlage 1. bij artikel 1, onderdeel h, van de Beleidsregel tegemoetkoming zelf aangebrachte voorzieningen huurders Groningen

De zelf aangebrachte voorzieningen die voor vergoeding in aanmerking komen, zijn:

 • tuinhuizen met fundering;

 • schuttingen, pergola’s;

 • serres, veranda’s;

 • uitbouwen;

 • sierbeplanting, sierbestrating;

 • vijvers;

 • garages;

 • uitbreidingen of vervangen van keukens (inbouwapparatuur), badkamers (ligbad, wandmeubel);

 • aanvullende (technische) installaties, zoals zonneschermen en zonnepanelen; of

 • andere voorzieningen die met toestemming van de verhuurder zijn aangebracht.

Naar boven