Besluit mandaat directeur Kustwacht ten behoeve van het toestaan of mogelijk maken van gewapende maritieme beveiligingswerkzaamheden

Geraadpleegd op 06-12-2022.
Geldend van 01-02-2022 t/m 05-05-2022

Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 25 april 2022, kenmerk 3804037 houdende verlening van mandaat aan de directeur Kustwacht voor het verlenen van toestemming aan scheepsbeheerders ten behoeve van het verrichten, toe te staan of mogelijk te maken van gewapende maritieme beveiligingswerkzaamheden

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 4 van de Wet ter Bescherming Koopvaardij, artikel 2.2 van het Besluit bescherming koopvaardij en artikel 10:3 lid 1 Algemene Wet Bestuursrecht;

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 11932, datum inwerkingtreding 06-05-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-02-2022.

Artikel 1

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Justitie en Veiligheid; en

 • b. mandaat: bevoegdheid om in naam van de Minister besluiten te nemen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 11932, datum inwerkingtreding 06-05-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-02-2022.

Artikel 2

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 2 De directeur Kustwacht is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan onder hem ressorterende functionarissen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 11932, datum inwerkingtreding 06-05-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-02-2022.

Artikel 3

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt mandaat en machtiging verleend om namens de Minister:

  • a. een besluit te nemen op een bezwaarschrift gericht tegen een besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

  • b. verweer te voeren ingeval beroep of hoger beroep is ingesteld ter zake van een besluit op bezwaar als bedoeld in onderdeel a;

  • c. verweer te voeren ingeval een voorlopige voorziening is ingesteld in het kader van een bezwaar, beroep of hoger beroep ter zake van een besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid.

 • 2 De directeur Wetgeving en Juridische Zaken is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat van onder hem ressorterende functionarissen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 11932, datum inwerkingtreding 06-05-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-02-2022.

Artikel 4

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De ondertekening van de in artikel 2, eerste lid bedoelde besluiten luidt:

  DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID,

  namens deze,

  gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde functionaris.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 11932, datum inwerkingtreding 06-05-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-02-2022.

Artikel 5

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie daarvan in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 februari 2022.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 11932, datum inwerkingtreding 06-05-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-02-2022.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 april 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid,

D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven