Regeling registratieonderzoek eerstelijnsverblijf en Wlz crisis-zorg vv

[Regeling vervallen per 07-07-2022 met terugwerkende kracht tot en met 14-04-2022.]
Geraadpleegd op 03-06-2023.
Geldend van 14-04-2022 t/m 06-07-2022

Regeling registratieonderzoek eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg vv

Gelet op de artikelen 36, derde lid, 62, eerste lid, en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg vv.

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 07-07-2022 met terugwerkende kracht tot en met 14-04-2022]

In deze regeling wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:

 • zorgaanbieder:

  • 1°. natuurlijk persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg in de zin van de Wmg verleent;

  • 2°. natuurlijk persoon of rechtspersoon voor zover deze tarieven in rekening brengt namens, ten behoeve van of in verband met het verlenen van zorg door een zorgaanbieder als bedoeld onder 1°,

  als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Wmg.

 • eerstelijnsverblijf:

  zorg als bedoeld in artikel 2.12 van het Besluit zorgverzekering, voor zover het gaat om verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg.

 • psychologische zorg binnen eerstelijnsverblijf:

  zorg verleend door gedragsdeskundigen aan patiënten tijdens het eerstelijnsverblijf, passende bij de indicatie eerstelijnsverblijf, op verzoek van de huisarts of specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)-prestatie ‘zorg zoals klinisch psychologen die plegen te bieden’, en wordt geleverd aan patiënten met (een vermoeden van) gedragsmatige en/of cognitieve problematiek, en niet zijnde (specialistische) geneeskundige geestelijke gezondheidszorg. De zorgverlener moet bevoegd en bekwaam zijn om de zorg voor patiënten met gedragsmatige en/of cognitieve problematiek te leveren.

 • Wlz crisiszorg vv:

  Crisiszorg als bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2022, en die wordt gedeclareerd door middel van de prestatie Crisiszorg vv met behandeling (Z110) zoals opgenomen in die beleidsregel.

 • registratieonderzoek:

  het in deze regeling opgenomen registratieonderzoek eerstelijnsverblijf, psychologische zorg binnen eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg vv.

Artikel 2. Doel van de regeling

[Regeling vervallen per 07-07-2022 met terugwerkende kracht tot en met 14-04-2022]

Deze regeling beoogt voorschriften te stellen die een zorgaanbieder in acht moet nemen bij het registratieonderzoek (zoals omschreven in artikel 1 van deze regeling). De voorschriften zijn van toepassing op de zorgaanbieders die zijn geselecteerd conform artikel 4 van deze regeling en daarmee onderdeel uitmaken van het registratieonderzoek. De voorschriften hebben betrekking op:

 • registratie;

 • aanlevering.

Het registratieonderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van het ontwikkelen van een nieuw bekostigingsmodel voor het eerstelijnsverblijf.

Artikel 3. Reikwijdte

[Regeling vervallen per 07-07-2022 met terugwerkende kracht tot en met 14-04-2022]

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die:

 • eerstelijnsverblijf en/of psychologische zorg binnen eerstelijnsverblijf, zoals omschreven in artikel 1 van deze regeling, leveren;

 • Wlz crisiszorg vv, zoals omschreven in artikel 1 van deze regeling, leveren.

Artikel 4. Selectie zorgaanbieders

[Regeling vervallen per 07-07-2022 met terugwerkende kracht tot en met 14-04-2022]

 • 1 De gegevens voor het registratieonderzoek worden bij een deel van de zorgaanbieders die eerstelijnsverblijf en/of psychologische zorg binnen eerstelijnsverblijf en/of Wlz crisiszorg vv leveren opgevraagd.

 • 2 De NZa heeft een representatieve groep zorgaanbieders geselecteerd op basis van een steekproef onder alle zorgaanbieders die de afgelopen jaren aaneengesloten eerstelijnsverblijf en/of psychologische zorg binnen eerstelijnsverblijf en/of Wlz crisiszorg vv hebben geleverd. Bij de geselecteerde zorgaanbieders zullen de gegevens via een informatieverzoek worden opgevraagd.

 • 3 Zorgaanbieders die op basis van artikel 4.2 geselecteerd worden om conform deze regeling gegevens te registreren en aan te leveren, worden via een brief, waarin het informatieverzoek is opgenomen, aangeschreven.

 • 4 Zorgaanbieders die geselecteerd worden, moeten redelijkerwijs aan de onderstaande eisen voldoen:

  • de zorgaanbieder moet de gegevens aan kunnen leveren conform het speciaal voor deze uitvraag opgestelde format (‘aanleverformulier registratievereisten’, zie verder artikel 5);

  • de zorgaanbieder mag niet onder toezicht staan van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;

  • de zorgaanbieder levert in de registratieperiode zorg binnen het eerstelijnsverblijf en/of psychologische zorg binnen eerstelijnsverblijf en/of Wlz crisiszorg vv.

 • 5 Een zorgaanbieder kan uitstel of ontheffing aanvragen voor deelname aan het registratieonderzoek. De voorwaarden daarvoor zijn opgenomen in de in artikel 4.3 genoemde brief. Wanneer ontheffing door de NZa wordt verleend, zal de zorgaanbieder, ondanks geselecteerd te zijn, niet meer gehouden zijn de gevraagde gegevens te registreren en aan te leveren.

Artikel 5. Registratie van gegevens

[Regeling vervallen per 07-07-2022 met terugwerkende kracht tot en met 14-04-2022]

 • 1 Zorgaanbieders die op grond van artikel 4.3 zijn aangeschreven, zijn verplicht om de onderstaande gegevens te registreren. Hiervoor is door de NZa een format (‘aanleverformulier registratievereisten’) opgesteld dat aan de zorgaanbieder zal worden verstuurd. De gegevens die voor het registratieonderzoek (soms optioneel) moeten worden geregistreerd worden onderscheiden in:

  • ‘Traject en Patiëntkenmerken’;

  • ‘Tijdschrijven’.

 • 2 Onder ‘Traject en Patiëntkenmerken’ worden de volgende gegevens geregistreerd:

  Kolom

  Naam

  Omschrijving

  1

  INSTELLING_CODE

  Identificatie aanleverende instelling conform AGB-codering. De AGB code vormt de unieke identificatie van de declarerende instelling.

  2

  TRAJECTNUMMER

  Unieke identificatie van het traject.

  3

  PATIËNT_IDENTIFICATIENUMMER

  Uniek nummer om de patiënt mee te identificeren, dit nummer is bedoeld om de patientgegevens en trajectgegevens uit ‘Traject en patiëntkenmerken’ te kunnen koppelen aan de tijdsinzet van behandelaren in ‘Tijdschrijven’. Bij herhaalde aanlevering van gegevens van dezelfde patiënt moet hetzelfde identificatienummer gebruikt worden.

  Afhankelijk van de mogelijkheden bij het ZorgTTP, kan hier het pseudo bsn nummer worden vastgelegd (traject bij het ZorgTTP loopt nog).

  4

  PRESTATIECODE

  Code van de prestatie

  Deze opgesomde lijst is niet limitatief. Nieuw te starten experimenten kunnen bij aanvang onder de dan bekende, eigen prestatiecode worden vastgelegd.

  5

  AANDUIDING_PRESTATIECODELIJST

  Code die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

  6

  PRESTATIE_BEGINDATUM

  Datum waarop het traject geopend is. Dit betreft de datum waarop de eerste activiteit in het kader van de behandeling heeft plaatsgevonden. Indien de patiënt voor jjjjmmdd een eerste activiteit in het kader van de behandeling heeft ontvangen, dan wordt de daadwerkelijke begindatum waarop de behandeling is gestart vastgelegd.

  Indien een patiënt wordt ontslagen en na een aantal dagen opnieuw wordt opgenomen, dan start er een nieuwe traject en dient er een nieuwe begindatum (de nieuwe opnamedatum) geregistreerd te worden

  7

  PRESTATIE_EINDDATUM

  Datum waarop het traject is gesloten. Het traject wordt afgesloten als de behandeling van de patiënt in het eerstelijnsverblijf of in de Wlz crisis vv eindigt. Daarvan is in ieder geval sprake als: de behandeling is afgerond, voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van patiënt en/of behandelaar, overplaatsen van de patiënt naar een andere instelling of zorgvorm of overlijden van de patiënt. Het registreren van de einddatum is uiteindelijk verplicht. Indien het traject nog niet volledig is afgerond op het moment dat de registraties ingediend moeten worden, dan moet het veld leeggelaten worden.

  8

  TOTAAL_AANTAL_KALENDERDAGEN

  Het totaal aantal kalenderdagen dat de patiënt gedurende het traject is verbleven binnen de instelling.

  9

  TIJDSTIP_OPNAME

  Tijdstip van opname van de patiënt. Hier kan worden aangegeven of de patiënt voor 20.00 uur in de avond of na 20.00 uur in de avond is opgenomen.

  10

  HERKOMST_PATIËNT

  Domein waar de patiënt voorafgaand aan het verblijf vandaan komt.

  11

  ONTSLAGBESTEMMING

  Domein waar de patiënt na beëindiging traject in het eerstelijnsverblijf of Wlz crisis vv naartoe gaat. Als het traject nog niet beëindigd is, dan kan het veld leeg blijven.

  12

  DOEL_VERBLIJF

  Registreer of er een herstelvraag, observatievraag, een palliatief terminale zorgvraag is of dat er sprake is van het wegvallen van mantelzorg.

  13

  BARTHEL_OPNAME

  Meetinstrument om te bepalen in hoeverre iemand de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zelfstandig kan uitvoeren. Indexscore op moment van opname.

  Voor nader toelichting zie https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/barthel-index/

  14

  BARTHEL_ONTSLAG

  Meetinstrument om te bepalen in hoeverre iemand de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zelfstandig kan uitvoeren. Indexscore op moment van ontslag.

  Voor nader toelichting zie https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/barthel-index/

  15

  TYPE_OPNAME

  Een acute opname in het elv, geplande opname in het elv of een Wlz crisis opname.

  16

  INDICATIE_OP_BASIS_ZORGPLAN

  Totale hoeveelheid zorg en behandeling die bij het opstellen van het zorgplan geïndiceerd wordt.

 • 3 Onder ‘Tijdschrijven’ worden de volgende gegevens geregistreerd:

  Kolom

  Naam

  Omschrijving

  1

  INSTELLING_CODE

  Identificatie aanleverende instelling conform AGB-codering. De AGB code vormt de unieke identificatie van de declarerende instelling.

  2

  TRAJECTNUMMER

  Unieke identificatie van het traject.

  3

  PATIËNT_IDENTIFICATIENUMMER

  Uniek nummer om de patiënt mee te identificeren, dit nummer is bedoeld om de patientgegevens en trajectgegevens uit ‘Traject en patiëntkenmerken’ te kunnen koppelen aan de tijdsinzet van behandelaren in ‘Tijdschrijven’. Bij herhaalde aanlevering van gegevens van dezelfde patiënt moet hetzelfde identificatienummer gebruikt worden.

  Afhankelijk van de mogelijkheden bij het ZorgTTP, kan hier het pseudo bsn nummer worden vastgelegd (traject bij het ZorgTTP loopt nog).

  4

  UITVOERDATUM

  Datum waarop de activiteit geleverd is. Registratie vindt plaats per kalenderdag.

  5

  UITVOEREND_SPECIALISMECODE

  Vul hier de functie in die de medewerker vervult.

  6

  AANTAL_TIJDSCHRIJVEN_PATIENTGEBONDEN

  De patiëntgebonden tijd van de verschillende disciplines wordt vastgelegd in eenheden van 5 minuten. De patiëntgebonden tijd bestaat uit twee componenten: de directe- en indirecte patiëntgebonden tijd. Er hoeft geen uitsplitsing gemaakt te worden tussen directe en indirecte patiëntgebondentijd.

  De niet patiëntgebonden tijd (zoals werkoverleg, reistijd, opleiding e.d.) wordt niet geregistreerd.

  Verpleegkundigen registreren alleen de directe patiëntgebonden tijd bij bepaalde specialistische verpleegkundige handelingen die niet vallen onder het gebruikelijke verpleegkundig handelen.

  7

  KPS_SCORE

  Vul de Karnofsky Performance Scale score in. De KPS is een meetinstrument waarmee op subjectieve gronden de algemene toestand van een patiënt wordt beoordeeld. Invullen bij opname en bij verandering; dit kan dagelijks zijn.

 • 4 Uitzondering in geval van privacy bezwaren

  De registratieverplichting als genoemd in dit artikel 5 is niet van toepassing wanneer op initiatief van de cliënt, gezamenlijk met de zorgaanbieder, een privacyverklaring is ondertekend (bijlage 1 bij deze regeling). De zorgaanbieder houdt de privacyverklaring in zijn administratie en stelt die op verzoek van de NZa beschikbaar.

Artikel 6. Aanleveren van gegevens

[Regeling vervallen per 07-07-2022 met terugwerkende kracht tot en met 14-04-2022]

 • 1 De behandelaren maken voor de registratie gebruik van het eigen, interne ICT-systeem van de zorgaanbieder. Vanwege de pseudonimisering van het burgerservicenummer (BSN), dienen de gegevens ofwel door de behandelaar met een Privacy Verzend Module (PVM) van ZorgTTP te worden beveiligd en verstuurd naar de NZa, dan wel faciliteert de ICT-leverancier de versleuteling via een PVM-module namens de behandelaar.

 • 2 Registratie periode

  De gegevens worden van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 geregistreerd (hierna: de registratieperiode).

 • 3 Aanlevertermijnen

  De gegevens worden gedurende de registratieperiode maandelijks aan de NZa verstrekt. Bij de maandelijkse aanlevering dienen ook de gegevens van de voorgaande, afgesloten maanden opnieuw aangeleverd te worden in verband met eventuele wijzigingen. Daarom is er ook nog een extra aanlevertermijn aan het einde van de registratieperiode. Aanlevering dient uiterlijk binnen vier weken na de laatste dag van de afgesloten maand te gebeuren. Een uitzondering hierop is de aanlevering van gegevens over de eerste maand (1 juli 2022 tot en met 31 juli 2022). Deze gegevens dienen gelijktijdig met de gegevens van de tweede maand (1 augustus 2022 tot en met 31 augustus 2022) uiterlijk 28 september 2022 aangeleverd te worden. Zie ook onderstaande tabel 1.

  Tabel 1 Aanleverkalender registratieonderzoek elv en wlz crisis

  Gegevens uit registratieperiode

  Uiterste aanleverdatum

  1 juli 2022 t/m 31 augustus 2022

  28 september 2022

  1 juli 2022 t/m 30 september 2022

  28 oktober 2022

  1 juli 2022 t/m 31 oktober 2022

  28 november 2022

  1 juli 2022 t/m 30 november 2022

  28 december 2022

  1 juli 2022 t/m 31 december 2022

  28 januari 2023

  1 juli 2022 t/m 31 december 2022

  28 februari 2023

 • 4 De in artikel 6.3 genoemde termijnen kunnen afwijken, wanneer daarvoor uitstel is aangevraagd door de zorgaanbieder, en uitstel is verleend door de NZa.

Artikel 7. Bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

[Regeling vervallen per 07-07-2022 met terugwerkende kracht tot en met 14-04-2022]

Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 5, aanhef en onder d, van de Bekendmakingswet wordt geplaatst.

De regeling ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

Citeertitel

De regeling wordt aangehaald als: Regeling registratieonderzoek eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg vv.

De Nederlandse Zorgautoriteit,

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage 1

[Regeling vervallen per 07-07-2022 met terugwerkende kracht tot en met 14-04-2022]

[Red: Niet opgenomen.]

Naar boven