Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Defensie 2022

Geraadpleegd op 04-10-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 13-04-2022

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Defensie 2022

De Minister van Defensie

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 9863, datum inwerkingtreding 14-04-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 1. Definities

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. ministerie: Ministerie van Defensie;

 • b. bewindspersoon: Minister van Defensie of Staatssecretaris van Defensie, afhankelijk van wie het aangaat;

 • c. Secretaris-Generaal: de Secretaris-Generaal van het ministerie, waaronder mede begrepen de functionaris die door de Secretaris-Generaal schriftelijk is aangewezen om bij afwezigheid van de Secretaris-Generaal diens functie waar te nemen;

 • d. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon besluiten te nemen;

 • e. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • f. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 9863, datum inwerkingtreding 14-04-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging aan Secretaris-Generaal; uitgezonderde bevoegdheden

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 2 De verlening van bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, omvat niet:

  • a. de bevoegdheid tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van die bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien;

  • b. de bevoegdheid tot het beslissen op een bezwaarschrift indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door een bewindspersoon of door de Secretaris-Generaal is genomen;

  • c. de bevoegdheid tot het nemen van besluiten of tot het verrichten van andere handelingen, neergelegd in een document, gericht tot:

   • 1°. de Koning;

   • 2°. de Raad van State of de Raad van State van het Koninkrijk, in gevallen waarin de Raad wordt gehoord over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur, alsmede over voorstellen tot goedkeuring van verdragen door de Staten-Generaal;

   • 3°. de ministerraad of de ministerraad van het Koninkrijk;

   • 4°. een minister;

   • 5°. de kamers der Staten-Generaal;

   • 6°. de Algemene Rekenkamer.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 9863, datum inwerkingtreding 14-04-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 3. Ondermandaat, -volmacht en -machtiging

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De Secretaris-Generaal kan de aan hem verleende bevoegdheden in een daarbij door hem te bepalen omvang doorverlenen aan een onder hem ressorterende functionaris. De Secretaris-Generaal kan daarbij toestaan dat verdere doorverlening plaatsvindt.

 • 2 Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

 • 3 De Secretaris-Generaal draagt er zorg voor dat een register wordt aangehouden van de functionarissen binnen het ministerie aan wie krachtens het eerste lid mandaat, volmacht of machtiging is verleend. In dit register wordt tevens de inhoud van de verleende bevoegdheden vastgelegd.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 9863, datum inwerkingtreding 14-04-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 4. Ondertekening

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Een document dat krachtens mandaat, volmacht of machtiging wordt ondertekend, bevat aan het slot de volgende formule:

DE MINISTER VAN DEFENSIE, (dan wel) DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

voor deze,

..... (functie, handtekening en naam van de ondertekenaar)

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 9863, datum inwerkingtreding 14-04-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 5. Intrekking

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Het Algemeen mandaat, volmacht en machtigingsbesluit Defensie 2013 wordt ingetrokken.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 9863, datum inwerkingtreding 14-04-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 9863, datum inwerkingtreding 14-04-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 7. Citeertitel

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit wordt aangehaald als: Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Defensie 2022.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 9863, datum inwerkingtreding 14-04-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 februari 2022

De Minister van Defensie,

K.H. Ollongren

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 9863, datum inwerkingtreding 14-04-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Naar boven