Wijzigingsregeling in verband met de vereenvoudiging bekostiging po

Geraadpleegd op 07-06-2023.
Geldend van 01-04-2022 t/m 31-07-2022

Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 15 maart 2022, nr. PO/FenV/31937769, houdende de verlenging van de termijn voor de leerlingentelling en aanpassing en intrekking van verschillende regelingen in verband met de vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs (Wijzigingsregeling in verband met de vereenvoudiging bekostiging po)

Artikel I. Verlenging termijn leerlingentelling WPO, WEC en WPO BES

  • 4 Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Artikel XXIII. Intrekken regelingen

De volgende regelingen worden ingetrokken:

Artikel XXIV. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2022, met uitzondering van de artikelen V, onderdeel B, VIII, onderdelen A, onder 1, 3, 5 en 6, C, E en F, XIV, onderdeel E, onder 2, en XV, onderdeel B, die in werking treden met ingang van 1 augustus 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

A.D. Wiersma

Naar boven