Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2022

Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 25-10-2022 t/m heden

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit tot vaststelling van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2022 (kenmerk: 01.260.706)

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen het navolgende Mandaatbesluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. bestuurslid: degene die als lid van de raad is benoemd door de Minister;

 • b. hoofden: medewerkers belast met de leiding van een afdeling als bedoeld in artikel 2, ook wel aangeduid als afdelingshoofden;

 • c. Kansspelautoriteit: Kansspelautoriteit, bedoeld in artikel 33 van de wet;

 • d. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de raad handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • e. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de raad besluiten als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht te nemen;

 • f. medewerkers: personeel in dienst van de Kansspelautoriteit of daar als gedetacheerde werkzaam;

 • g. Minister: Minister voor Rechtsbescherming;

 • h. portefeuillehouder: lid van de raad aan wie bepaalde taakgebieden zijn toegewezen;

 • i. raad: raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, bedoeld in artikel 33a van de wet;

 • j. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de raad privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • k. voorzitter: degene die als voorzitter van de raad is benoemd door de Minister;

 • l. wet: Wet op de kansspelen.

Hoofdstuk 2. Organisatie

Artikel 2. Afdelingen en taken

 • 1 De Kansspelautoriteit bestaat uit de volgende afdelingen:

  • a. de afdeling Analyse & Onderzoek;

  • b. de afdeling Bedrijfsvoering;

  • c. de afdeling Communicatie & Strategie;

  • d. de afdeling Handhaving;

  • e. de afdeling Informatisering & Automatisering;

  • f. de afdeling Juridische Zaken & Vergunningen;

  • g. de afdeling Toezicht.

 • 2 De afdeling Analyse & Onderzoek is belast met:

  • a. het bijdragen aan datagedreven toezicht door data en informatie te bundelen, te analyseren en te duiden;

  • b. het beheer van data-abonnementen;

  • c. het functioneel beheer van het register als bedoeld in artikel 33h van de wet en van de Geaggregeerde Databank Toezicht;

  • d. het mede toezicht houden op het register als bedoeld in artikel 33h van de wet en de controledatabank;

  • e. het coördineren van werkzaamheden op het gebied van (wetenschappelijk) onderzoek.

 • 3 De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de bedrijfsprocessen van de Kansspelautoriteit op het gebied van personeel en organisatie, financiën, inkoop, documentaire informatievoorziening, huisvesting, facilitaire zaken en secretariële ondersteuning. Daarbij gaat het zowel om het faciliteren van de reguliere bedrijfsprocessen als om het bieden van inhoudelijke ondersteuning aan de raad en de afdelingshoofden met betrekking tot (de inrichting van) de bedrijfsvoering.

 • 4 De afdeling Communicatie & Strategie is belast met:

  • a. het leveren van beleids- en procesmatige ondersteuning aan de raad en de afdelingshoofden, waaronder stakeholdermanagement;

  • b. het bevorderen van de ontwikkeling van de Kansspelautoriteit op het gebied van internationale samenwerking;

  • c. het beheer van het Verslavingspreventiefonds;

  • d. het verzorgen van de voorlichting en informatievoorziening van publiek en aanbieders;

  • e. het adviseren en ondersteunen van de raad en de afdelingshoofden ten aanzien van communicatie;

  • f. het verantwoorden van de activiteiten van de Kansspelautoriteit, onder meer via woordvoering, public affairs, jaarverslag, corporate communicatie;

  • g. de interne communicatie.

 • 5 De afdeling Handhaving is belast met:

  • a. het uitvoeren van het algemene handhavingsbeleid en de uitoefening van toezicht- en handhavingsbevoegdheden ten aanzien van illegale kansspelaanbieders zonder vergunning van de raad en bevorderaars van illegale kansspelaanbieders;

  • b. het opstellen van een rapport als bedoeld in artikel 5:48, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

  • c. het behandelen van handhavingsverzoeken ten aanzien van illegale kansspelaanbieders zonder vergunning van de raad en bevorderaars van illegale kansspelaanbieders.

 • 6 De afdeling Informatisering & Automatisering is belast met informatiemanagement, procesmanagement en IT-beheer. Hieronder vallen de volgende taken:

  • a. de regie op en het bevorderen van de ontwikkeling van de Kansspelautoriteit op het gebied van innovatie en informatievoorziening;

  • b. het ondersteunen van de bedrijfsprocessen van de Kansspelautoriteit op het gebied van IT en informatiemanagement;

  • c. netwerkbeheer, systeembeheer, functioneel beheer, gebruikersondersteuning, informatiebeveiliging, en de overige IT-structuur;

  • d. het technisch beheer van het register als bedoeld in artikel 33h van de wet en de Geaggregeerde Databank Toezicht.

 • 7 De afdeling Juridische Zaken & Vergunningen is belast met:

  • a. het voorbereiden van beslissingen tot het opleggen van bestuurlijke sancties, voor zover hier een rapport als bedoeld in artikel 5:48, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht aan ten grondslag ligt;

  • b. het besluiten op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur of de Wet open overheid;

  • c. het besluiten op verzoeken van een betrokkene op grond van de artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming, alsmede alle taken die daaruit voortvloeien;

  • d. het optreden als juridisch adviseur en uit dien hoofde juridische werkzaamheden van algemene aard verrichten;

  • e. de behandeling van bezwaarschriften alsmede het vertegenwoordigen van de raad bij voorlopige voorzieningen en in beroeps- en hoger beroepszaken;

  • f. de behandeling van klachten op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • g. besluiten en overige handelingen ten aanzien van de inschrijving in het register als bedoeld in artikel 33da en 33h van de wet;

  • h. het behandelen van en besluiten op aanvragen om een vergunning voor kansspelen op grond van titel I tot en met titel Vb van de wet, alsmede de behandeling van aanvragen tot wijziging daarvan;

  • i. de beoordeling van de integriteit van kansspelaanbieders, zowel bij vergunningaanvragen als bij wijzigingen na vergunningverlening en op verzoek van de afdelingen Toezicht en Handhaving;

  • j. het intrekken van een exploitatievergunning voor speelautomaten als bedoeld in titel VA van de wet, voor zover de integriteitsbeoordeling daartoe aanleiding geeft;

  • k. het intrekken van een vergunning voor kansspelen op grond van titel I tot en met titel Vb van de wet, voor zover de vergunninghouder daar om verzoekt.

 • 8 De afdeling Toezicht is belast met:

 • 9 Voor werkzaamheden die niet bij een van de afdelingen zijn belegd, bepaalt de voorzitter welke afdeling deze werkzaamheden uitvoert.

Artikel 3. Verantwoordelijkheid

 • 1 De voorzitter is ambtelijk verantwoordelijk voor de leiding van de in artikel 2 genoemde afdelingen.

 • 2 De bestuursleden van de raad kunnen elkaar vervangen. Zij treden daarbij in elkaars bevoegdheden.

 • 3 De hoofden van de in artikel 2 genoemde afdelingen kunnen elkaar vervangen. Zij treden daarbij in elkaars bevoegdheden.

 • 4 In geval van afwezigheid van een gemandateerde, worden de bevoegdheden van de gemandateerde uitgeoefend door hun plaatsvervanger, waar een plaatsvervanger is aangewezen of hun waarnemer, waar een waarnemer is aangewezen.

Artikel 4. Uitzonderingen mandaat, volmacht en machtiging

Bij of krachtens dit besluit verleend mandaat, volmacht en machtiging heeft geen betrekking op:

 • a. het nemen van besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete;

 • b. het beslissen op bezwaarschriften;

 • c. het nemen van een beslissing op een verzoek tot rechtstreeks beroep op grond van artikel 7:1a Algemene wet bestuursrecht;

 • d. het geheel of gedeeltelijk kwijtschelden van een geldschuld als bedoeld in artikel 4:94a van de Algemene wet bestuursrecht indien de geldschuld hoger is dan € 2.000,-;

 • e. het aanwijzen van toezichthouders op grond van artikel 34 van de wet en artikel 24, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

 • f. het benoemen van een functionaris voor de gegevensbescherming op grond van artikel 37 van de Algemene verordening gegevensbescherming;

 • g. het aanstellen van een vertrouwenspersoon;

 • h. besluiten ten aanzien van een adviescommissie waarvan de voorzitter geen deel uitmaakt van de Kansspelautoriteit;

 • i. het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met andere (toezichthoudende) instanties;

 • j. het nemen van besluiten die zijn gericht tot de Minister, de Tweede Kamer of de Nationale ombudsman, indien de strekking van het besluit is dat aan een aanbeveling van de Nationale ombudsman geen gevolg wordt gegeven;

 • k. het vaststellen van de begroting en de meerjarenraming;

 • l. het vaststellen van het jaarverslag van de Kansspelautoriteit;

 • m. het vaststellen van de jaarrekening van de Kansspelautoriteit;

 • n. het vaststellen van beleidsregels;

 • o. het vaststellen van regelgeving.

Artikel 5. Mandaat, volmacht en machtiging voorzitter raad

 • 1 De raad verleent mandaat, machtiging en volmacht aan de voorzitter voor het ondertekenen van door de raad genomen besluiten.

 • 2 De raad verleent mandaat, machtiging en volmacht aan de voorzitter tot het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen, indien niet gewacht kan worden op een besluit van de raad.

 • 3 Aan de voorzitter wordt machtiging verleend tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 6. Mandaat, volmacht en machtiging afdelingshoofden

 • 1 Aan de hoofden van de in artikel 2, eerste lid, onderdeel a tot en met g, genoemde afdelingen wordt, ieder voor zich, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van overige (voorbereidings)handelingen die tot de taken van hun afdeling behoren.

 • 3 Aan de hoofden van de in artikel 2, eerste lid, onderdeel a tot en met g, genoemde afdelingen wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van de hiernavolgende handelingen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming voor zover deze handelingen tot de taken van de afdeling behoren of samenhangen met deze taken:

  • a. de vereiste informatieverstrekking aan de betrokkene als bedoeld in artikel 13 en 14 van de Algemene verordening gegevensbescherming;

  • b. het aangaan van een overeenkomst met een verwerker als bedoeld in artikel 28, derde lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming;

  • c. de mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene als bedoeld in artikel 34 van de Algemene verordening gegevensbescherming;

  • d. het buiten toepassing laten van de bepalingen opgenomen in artikel 41 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, voor zover het betreft de artikelen 13, 14 en 34 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

 • 4 De afdelingshoofden kunnen met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 4, hun volmacht en machtiging doorgeven aan de onder hen ressorterende medewerkers.

Artikel 7. Machtiging medewerkers

Aan de medewerkers van de afdelingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a tot en met g, wordt machtiging verleend tot het verrichten van feitelijke handelingen die verband houden met de voorbereiding van besluiten, waaronder:

Artikel 8. Grenzen volmacht

 • 1 De voorzitter van de raad is gevolmachtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen overeenkomstig de daartoe met de raad gemaakte afspraken tot een waarde van € 200.000,– inclusief btw.

 • 2 Het afdelingshoofd Bedrijfsvoering is gevolmachtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen overeenkomstig de daartoe met de raad gemaakte afspraken tot een waarde van € 100.000,– inclusief btw.

 • 3 De hoofden van de afdelingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, zijn gevolmachtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen overeenkomstig de daartoe door de raad toegekende budgetten per afdeling.

 • 4 De voorzitter en de hoofden van de afdelingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, zijn gevolmachtigd tot het afgeven van een prestatieverklaring ten aanzien van een geleverde dienst.

Artikel 9. Vertegenwoordiging in rechte

De voorzitter, het hoofd en de medewerkers van de afdeling Juridische Zaken & Vergunningen zijn gemachtigd de raad te vertegenwoordigen in bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures en bij voorlopige voorzieningen.

Artikel 10. Hoorzittingen

 • 1 Het horen van belanghebbenden in het kader van de behandeling van een bezwaarschrift geschiedt onder leiding van een medewerker van de afdeling Juridische Zaken & Vergunningen of een daartoe benoemde externe voorzitter, tenzij daarvoor een adviescommissie zoals bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht is ingesteld.

 • 2 Het horen vindt niet in het openbaar plaats.

Artikel 11. P&O

 • 1 De raad verleent met betrekking tot het vaststellen van de beoordeling van het functioneren van de afdelingshoofden en het nemen van rechtspositionele beslissingen ten aanzien van de afdelingshoofden volmacht en machtiging aan de portefeuillehouders met betrekking tot de onder hun verantwoordelijkheid vallende afdelingen.

 • 2 Aan de hoofden van de in artikel 2, eerste lid, onderdeel a tot en met g, genoemde afdelingen wordt volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

  • a. het vaststellen van de beoordeling van het functioneren van de medewerkers van de afdelingen;

  • b. het nemen van rechtspositionele beslissingen ten aanzien van de medewerkers van de afdelingen;

  • c. het verlenen van verlof;

  • d. het accorderen van binnen- en buitenlandse dienstreizen en reiskostendeclaraties;

  • e. het aanbieden en het beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd waar het medewerkers tot en met schaal 12 betreft.

Artikel 12. Aanwijzingen uitoefening bevoegdheden

 • 1 De uitoefening door de medewerker van diens mandaat, volmacht of machtiging geschiedt met inachtneming van:

  • a. algemene en bijzondere aanwijzingen van degene die het mandaat, de volmacht of de machtiging heeft gegeven;

  • b. de van toepassing zijnde wetgeving, beleidsregels, rechtspositionele regels en het toegewezen budget.

 • 2 Elke medewerker aan wie mandaat, volmacht of machtiging is verleend heeft een informatieplicht en signaleringsplicht jegens degene die de bevoegdheid heeft verleend.

 • 3 Een medewerker treedt vooraf in overleg met de raad of de portefeuillehouder over een te nemen besluit, indien:

  • a. het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerd beleid;

  • b. te verwachten valt dat de raad of een portefeuillehouder op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • c. uit het besluit aanzienlijke financiële, juridische, organisatorische, politiek/bestuurlijke en/of publicitaire consequenties kunnen voortvloeien;

  • d. de raad of een portefeuillehouder deze wens kenbaar heeft gemaakt.

 • 4 Indien de portefeuillehouder dit nodig acht, wordt de zaak ter nadere besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Artikel 13. Ondertekening

Een door of namens de raad ondertekend document vermeldt aan het slot de afsluiting volgens het model dat is opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit.

Artikel 14. Geschillen

Bij een geschil over de uitleg van dit besluit beslist de voorzitter.

Artikel 15. Intrekking Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit

Het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021 (Staatscourant 2021, 11977) wordt ingetrokken.

Artikel 16. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2022.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 maart 2022

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

R.J.P. Jansen

voorzitter

Bijlage

Model ondertekening als bedoeld in artikel 13

 • 1. Besluiten van de raad worden ondertekend door de voorzitter en vermelden aan het slot:

  De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

  [handtekening van de voorzitter,

  diens naam,

  voorzitter]

 • 2. Besluiten van de raad die aan een afdelingshoofd zijn gemandateerd worden door het afdelingshoofd namens de raad ondertekend en vermelden aan het slot:

  De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

  namens deze,

  [handtekening van het afdelingshoofd,

  diens naam,

  functieaanduiding]

 • 3. Een document waarmee een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt vastgelegd door een daartoe op grond van dit besluit bevoegde functionaris vermeldt aan het slot:

  • a. De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

   [handtekening van de voorzitter,

   diens naam,

   voorzitter]

  • b. bij volmacht aan de voorzitter:

   De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit

   voor deze,

   [handtekening van de voorzitter,

   diens naam,

   voorzitter]

  • c. bij volmacht aan een afdelingshoofd:

   De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

   voor deze,

   [handtekening van het afdelingshoofd,

   diens naam,

   functieaanduiding]

 • 4. Een document waarmee een handeling die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling is wordt vastgelegd door een daartoe op grond van dit besluit bevoegde functionaris en vermeldt aan het slot:

  • a. bij machtiging aan de voorzitter:

   De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

   voor deze,

   [handtekening van de voorzitter,

   diens naam,

   voorzitter]

  • b. bij machtiging aan een afdelingshoofd:

   De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

   voor deze,

   [handtekening van het afdelingshoofd,

   diens naam,

   functieaanduiding]

  • c. bij machtiging aan een medewerker:

   De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

   voor deze,

   [handtekening van de medewerker,

   diens naam,

   functieaanduiding]

Naar boven