Besluit verlening mandaat aan Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport en aanwijzing [...] op naleving Wet ter Bescherming Koopvaardij

Geraadpleegd op 08-12-2022.
Geldend van 01-02-2022 t/m 03-03-2022

Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 18 februari 2022, kenmerk 3804584, houdende verlening van mandaat aan de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport en aanwijzing van ambtenaren voor de uitoefening van het toezicht op de naleving van de Wet ter Bescherming Koopvaardij

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 16, eerste lid van de Wet ter Bescherming Koopvaardij en artikel 10:3 lid 1 Algemene Wet Bestuursrecht;

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 6020, datum inwerkingtreding 04-03-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-02-2022.

Artikel 1

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. minister: Minister van Justitie en Veiligheid; en

  • b. mandaat: bevoegdheid om in naam van de Minister besluiten te nemen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 6020, datum inwerkingtreding 04-03-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-02-2022.

Artikel 2

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet ter Bescherming Koopvaardij, zoals bedoeld in artikel 16 Wet ter Bescherming Koopvaardij, zijn belast de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 6020, datum inwerkingtreding 04-03-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-02-2022.

Artikel 3

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 2 De Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan onder hem ressorterende functionarissen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 6020, datum inwerkingtreding 04-03-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-02-2022.

Artikel 4

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 1 De ondertekening van de in artikel 3, eerste lid bedoelde besluiten luidt:

    DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID,

    namens deze,

    gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde functionaris.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 6020, datum inwerkingtreding 04-03-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-02-2022.

Artikel 5

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie daarvan in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 februari 2022.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 6020, datum inwerkingtreding 04-03-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-02-2022.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 februari 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid,

D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven