Subsidieregeling Geonovum 2022–2027

[Regeling vervalt per 01-01-2027.]
Geraadpleegd op 20-08-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 02-03-2022

Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, van 14 februari 2022, nr. 2021-0000600632, houdende regels voor de verstrekking van een subsidie aan de Stichting Geonovum (Subsidieregeling Geonovum 2022–2027)

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Gelet op de artikelen 3, eerste en tweede lid, en 4, eerste lid, van de Kaderwet overige BZK-subsidies en de artikelen 6, zevende lid, 11, tweede en derde lid, en 14 van het Kaderbesluit BZK-subsidies;

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 4774, datum inwerkingtreding 03-03-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 1. (begripsbepalingen)

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • basisprogramma: ontwikkelen en beheren van geo-standaarden, het verspreiden van kennis over geo-informatie en geo-informatie-infrastructuur en advisering daarover aan het GI-beraad;

 • Geonovum: Stichting Geonovum;

 • GI-beraad: beraad voor Geo-informatie, bedoeld in het Instellingsbesluit GI-beraad;

 • Minister: Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 4774, datum inwerkingtreding 03-03-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 2. (doel subsidie)

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De Minister kan voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026 op aanvraag per boekjaar subsidie verstrekken aan Geonovum voor het verrichten van activiteiten ten behoeve van het uitvoeren van het basisprogramma.

 • 2 Geen subsidie wordt verstrekt voor zover de activiteiten zijn te kwalificeren als economische activiteiten.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 4774, datum inwerkingtreding 03-03-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 3. (toepassing Afdeling 4.2.8 Awb)

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de op grond van deze regeling verstrekte subsidies.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 4774, datum inwerkingtreding 03-03-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 4. (maximale subsidiebedrag en subsidiabele kosten)

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Het subsidiebedrag bedraagt voor de jaren 2022 tot en met 2026 maximaal € 2.700.000,–, met een maximum per jaar van € 540.000,–.

 • 2 Als subsidiabele kosten worden uitsluitend in aanmerking genomen de naar het oordeel van de Minister noodzakelijke, rechtstreeks aan de activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, toe te rekenen en door Geonovum gemaakte en betaalde kosten.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 4774, datum inwerkingtreding 03-03-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 5. (aanvraag tot subsidieverlening)

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De aanvraag tot subsidieverlening dient uiterlijk op 1 november van het jaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd bij de Minister te worden ingediend.

 • 2 In aanvulling op artikel 11 Kaderbesluit BZK-subsidies, bevat de aanvraag het door het bestuur van Geonovum, na goedkeuring van de raad van toezicht van Geonovum, vastgestelde jaarplan voor het basisprogramma.

 • 3 In afwijking van het eerste lid wordt de aanvraag tot subsidieverlening voor het boekjaar 2022 ingediend binnen een maand na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling is geplaatst.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 4774, datum inwerkingtreding 03-03-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 6. (weigeringsgrond)

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In aanvulling op artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 12 en 13 van het Kaderbesluit BZK-subsidies kan de Minister de subsidieverlening gedeeltelijk weigeren indien naar zijn oordeel de aanvraag onderdelen bevat die niet passen in het basisprogramma of zijn te kwalificeren als economische activiteiten.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 4774, datum inwerkingtreding 03-03-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 7. (verplichtingen Geonovum)

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 In aanvulling op de verplichtingen, bedoeld in artikel 21 van het Kaderbesluit BZK-subsidies, is Geonovum verplicht tot:

  • a. het verlenen van medewerking aan een onderzoek naar de rechtmatige en doelmatige aanwending van de ontvangen subsidiegelden, dat wordt verricht namens of in opdracht van de Minister of door de Algemene Rekenkamer en het desverlangd verstrekken van alle informatie aan degene die met dit onderzoek is belast;

  • b. het de Minister vooraf schriftelijk op de hoogte stellen in geval bekendheid wordt gegeven aan projecten, producten of standpunten met een politiek gevoelig of belangrijk beleidsmatig karakter;

  • c. het in acht nemen van het bij de subsidiebeschikking gevoegde controleprotocol;

  • d. het uitvoeren van de gesubsidieerde activiteiten op een neutrale, objectieve en niet-discriminatoire wijze;

  • e. het niet concurreren met de dienstverlening die op de markt door commerciële partijen wordt aangeboden bij het uitvoeren van de activiteiten;

  • f. het voor eenieder zonder onderscheid toegankelijk laten zijn van de activiteiten, alsmede de resultaten daarvan;

  • g. het niet bevoordelen van individuele ondernemingen met de activiteiten en de resultaten van de activiteiten kosteloos publiekelijk ter beschikking te stellen;

  • h. opdrachtverlening aan derden op basis van transparante criteria en marktconforme tarieven;

  • i. het onverwijld doen van een schriftelijke melding aan de Minister van alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de subsidie en op de rechtmatige en de doelmatige aanwending; en

  • j. het vormen van een egalisatiereserve.

 • 2 Indien naast de niet-economische activiteiten ook economische activiteiten worden verricht, dienen beide soorten activiteiten en de financiering ervan in de boekhouding te worden onderscheiden.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 4774, datum inwerkingtreding 03-03-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 8. (verplichtingen Geonovum in beschikking)

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De Minister kan bij de beschikking tot subsidieverlening verplichtingen opleggen met betrekking tot:

 • a. het geven van bekendheid aan de gesubsidieerde activiteiten alsmede aan de resultaten ervan;

 • b. het zonder vergoeding aan de Minister of een door de Minister aangewezen derde verstrekken van door de Minister benodigde, op gesubsidieerde activiteiten gerichte informatie;

 • c. het verkrijgen van andere financiële middelen;

 • d. het uitbrengen van een verslag omtrent de voortgang van de uitvoering van de activiteiten steeds na afloop van een periode van twaalf maanden;

 • e. andere verplichtingen die de Minister wenselijk acht ter verwezenlijking van het doel van de subsidie; of

 • f. de omvang van de egalisatiereserve.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 4774, datum inwerkingtreding 03-03-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 9. (voorschot)

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De Minister kan een voorschot verlenen. De beschikking daartoe wordt ambtshalve gelijktijdig met de beschikking tot subsidieverlening gegeven.

 • 2 Het voorschot wordt uitgekeerd in termijnen waarvan de hoogte en de tijdstippen in de beschikking worden bepaald.

 • 3 De Minister verleent geen voorschot indien Geonovum niet heeft voldaan aan ingevolge de subsidieverlening voor hem geldende verplichtingen, dan wel indien Geonovum failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend of op hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 4774, datum inwerkingtreding 03-03-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 10. (toestemming Minister)

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Geonovum behoeft toestemming van de Minister voor de handelingen, genoemd in artikel 4:71, eerste lid, onderdelen a, b, i en j, van de Algemene wet bestuursrecht.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 4774, datum inwerkingtreding 03-03-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 11. (aanvraag subsidievaststelling)

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Geonovum dient de aanvraag tot subsidievaststelling bij de Minister in voor 1 juli volgend op het boekjaar waarvoor de subsidie is verleend.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 4774, datum inwerkingtreding 03-03-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 12. (inwerkingtreding)

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2027, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op reeds verleende subsidies.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 4774, datum inwerkingtreding 03-03-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 13. (citeertitel)

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Geonovum 2022–2027.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 4774, datum inwerkingtreding 03-03-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

H.M. de Jonge

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 4774, datum inwerkingtreding 03-03-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Naar boven