Besluit Defensie volmacht en machtiging lokale werknemers

Geraadpleegd op 29-11-2022.
Geldend van 13-01-2022 t/m heden

Besluit Defensie volmacht en machtiging lokale werknemers

De Staatssecretaris van Defensie

Handelende in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 1.2 van de Legal Status (Local Employees) Regulations 2020;

Besluit

Artikel 1. Volmacht en machtiging

  • 1 Aan de bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkzame secretaris-generaal, directeuren van bedrijfsvoeringsdirecties en uitvoeringsorganisaties en hoofden van vertegenwoordigingen van het Koninkrijk in het buitenland alsmede hun plaatsvervangers wordt volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met de overeenkomstige toepassing van de Legal Status (Local Employees) Regulations 2020 inclusief het afhandelen van daarmee verband houdende geschillen bij een geschillencommissie of rechterlijke instantie ten aanzien van werknemers die voor werkzaamheden bij een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland op arbeidsovereenkomst naar lokale voorwaarden in dienst zijn genomen door Defensie.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde functionarissen kunnen schriftelijk besluiten dat onder hen ressorterende functionarissen mede bevoegd zijn uitvoering te geven aan de in het eerste lid bedoelde volmacht en machtiging.

  • 3 De in het eerste lid bedoelde functionarissen oefenen hun in het eerste en tweede lid bedoelde bevoegdheden uit met inachtneming van de terzake:

    • a. door of namens de Minister van Defensie en de Minister van Buitenlandse Zaken gemaakte afspraken en

    • b. door of namens de Minister van Buitenlandse Zaken gegeven instructies.

Den Haag, 5 augustus 2020

De Staatssecretaris van Defensie

voor deze

De Hoofddirecteur Personeel,

P.F.M. Reesink

Schout-bij-nacht

Naar boven