Besluit Defensie volmacht en machtiging lokale werknemers

Geraadpleegd op 11-08-2022.
Geldend van 02-01-2020 t/m 12-01-2022

Besluit Defensie volmacht en machtiging lokale werknemers

De Staatssecretaris van Defensie

Handelende in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 1.2 van de Legal Status (Local Employees) Regulations 2020;

Besluit

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 488, datum inwerkingtreding 13-01-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot 01-01-2020.

Artikel 1. Volmacht en machtiging

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 1 Aan de bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkzame secretaris-generaal, directeuren van bedrijfsvoeringsdirecties en uitvoeringsorganisaties en hoofden van vertegenwoordigingen van het Koninkrijk in het buitenland alsmede hun plaatsvervangers wordt volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met de overeenkomstige toepassing van de Legal Status (Local Employees) Regulations 2020 inclusief het afhandelen van daarmee verband houdende geschillen bij een geschillencommissie of rechterlijke instantie ten aanzien van werknemers die voor werkzaamheden bij een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland op arbeidsovereenkomst naar lokale voorwaarden in dienst zijn genomen door Defensie.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde functionarissen kunnen schriftelijk besluiten dat onder hen ressorterende functionarissen mede bevoegd zijn uitvoering te geven aan de in het eerste lid bedoelde volmacht en machtiging.

  • 3 De in het eerste lid bedoelde functionarissen oefenen hun in het eerste en tweede lid bedoelde bevoegdheden uit met inachtneming van de terzake:

    • a. door of namens de Minister van Defensie en de Minister van Buitenlandse Zaken gemaakte afspraken en

    • b. door of namens de Minister van Buitenlandse Zaken gegeven instructies.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 488, datum inwerkingtreding 13-01-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-01-2020.

Artikel 2. Ondertekening en vermelding

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Het krachtens volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Defensie,

vertegenwoordigd door

[functie] van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

[handtekening]

[naam functionaris]

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 488, datum inwerkingtreding 13-01-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-01-2020.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Deze volmacht en machtiging treedt in werking op de dag na ondertekening en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 en geldt totdat deze wordt herroepen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 488, datum inwerkingtreding 13-01-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-01-2020.

Den Haag, 5 augustus 2020

De Staatssecretaris van Defensie

voor deze

De Hoofddirecteur Personeel,

P.F.M. Reesink

Schout-bij-nacht

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 488, datum inwerkingtreding 13-01-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot 01-01-2020.

Naar boven