Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 enz. (invoering bijzondere procedurele bepalingen Vreemdelingenbesluit 2000)

Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Besluit van 15 december 2021 tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in verband met de invoering van bijzondere procedurele bepalingen in het Vreemdelingenbesluit 2000 onder andere voor situaties waarin sprake is van een aanzienlijke toename van het aantal asielaanvragen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 21 juni 2018, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2297062;

Gelet op de artikelen 12, derde lid, 28, tweede lid, en 37, vijfde lid, van de Wet op de rechtsbijstand;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 9 augustus 2018, No. W16.18.0155/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 10 december 2021, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3694411;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 december 2021

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven