Verzamelwet SZW 2022

[Regeling materieel uitgewerkt per 23-12-2023.]
Geraadpleegd op 08-08-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Wet van 15 december 2021 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wijzigingen aan te brengen in de wetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel XXXIV. Samenloop met wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets en het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld

[Red: Wijzigt de Participatiewet.]

XXXVa. Samenloop

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Participatiewet, enz. (uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets en het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld)(Kamerstukken 35 374).]

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 15 december 2021

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.D. Wiersma

Uitgegeven de twintigste december 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven