Instellingsregeling Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen

[Regeling vervalt per 31-12-2026.]
Geraadpleegd op 12-08-2022.
Geldend van 07-07-2020 t/m 23-11-2021

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 19 november 2021, houdende de instelling van een bezwaarschriftenadviescommissie ter behandeling van bezwaren tegen besluiten inzake de hersteloperatie toeslagen (Instellingsregeling Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen)

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 49e van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen;

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 46209, datum inwerkingtreding 24-11-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Artikel 1. Reikwijdte

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Deze regeling geeft uitvoering aan artikel 49e van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 46209, datum inwerkingtreding 24-11-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Artikel 2. Definities

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In deze regeling wordt verstaan onder:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 46209, datum inwerkingtreding 24-11-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Artikel 3. Instelling en taak

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Er is een adviescommissie ingesteld op grond van artikel 49e van de wet die advies uitbrengt op bezwaren tegen beschikkingen van de Belastingdienst/Toeslagen die genomen zijn op basis van hoofdstuk 5 van de wet en beleidsbesluiten houdende de herstelregelingen, met uitzondering vanbeschikkingen die betrekking hebben op het overnemen of betalen van geldschulden door de Belastingdienst/Toeslagen.

 • 2 De adviescommissie heeft tot taak: het adviseren van de Belastingdienst/Toeslagen over de te nemen beslissingen op aan haar door de Belastingdienst/Toeslagen voorgelegde bezwaarschriften en, indien dat door de adviescommissie nodig wordt geacht, het horen van belanghebbenden.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 46209, datum inwerkingtreding 24-11-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Artikel 4. Instellingsduur

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De adviescommissie wordt met terugwerkende kracht ingesteld tot en met 7 juli 2020 en wordt opgeheven bij het intrekken of vervallen van deze regeling.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 46209, datum inwerkingtreding 24-11-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Artikel 5. Samenstelling, benoeming en ontslag

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De adviescommissie bestaat uit ten minste een voorzitter en twee andere leden.

 • 2 De leden hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.

 • 3 De leden worden door Onze Minister benoemd.

 • 4 De benoeming geschiedt voor de duur van de adviescommissie.

 • 5 De leden maken geen deel uit van het ministerie, zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van Onze Minister, zijn geen lid van de commissie van onafhankelijke deskundigen of de commissie werkelijke schade en zijn geen lid geweest van deze commissies.

 • 6 De leden kunnen op eigen verzoek of wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden worden geschorst en ontslagen door Onze Minister.

 • 7 Bij tussentijds vertrek van de voorzitter of een ander lid kan Onze Minister een andere voorzitter, onderscheidenlijk een ander lid, benoemen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 46209, datum inwerkingtreding 24-11-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Artikel 6. Secretariaat

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Onze Minister voorziet in het secretariaat van de adviescommissie.

 • 2 Het secretariaat is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de adviescommissie.

 • 3 Aan het secretariaat kunnen medewerkers worden toegevoegd.

 • 4 Indien personen in dienst van het ministerie tot secretaris of medewerker van het secretariaat worden benoemd, zijn zij tegenover anderen dan de adviescommissie verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen in het verband van de werkzaamheden van de adviescommissie bekend is geworden.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 46209, datum inwerkingtreding 24-11-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Artikel 7. Werkwijze

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Bij meer dan drie leden functioneert de adviescommissie bij de behandeling van een zaak in een wisselende samenstelling van drie leden, bestaande uit een voorzitter en twee andere leden.

 • 2 In geval van een belangenverstrengeling in een voorkomend geval informeert het desbetreffende lid van de adviescommissie onmiddellijk de andere leden en trekt zich uit eigen beweging terug uit de beoordeling van het desbetreffende dossier.

 • 3 De bij de behandeling van een zaak betrokken leden stellen het advies van de adviescommissie vast bij meerderheid van stemmen. Geen der leden onthoudt zich van stemming.

 • 4 De adviescommissie stelt haar eigen werkwijze vast, met inachtneming van de bepalingen van deze regeling en de Algemene wet bestuursrecht.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 46209, datum inwerkingtreding 24-11-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Artikel 8. Evaluatieverslag

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De adviescommissie stelt uiterlijk 31 maart 2022, en vervolgens telkens na twee jaar, een evaluatieverslag op waarin de adviescommissie aandacht besteedt aan haar taakvervulling.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 46209, datum inwerkingtreding 24-11-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Artikel 9. Archiefbescheiden

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De adviescommissie draagt na haar opheffing de bescheiden betreffende haar werkzaamheden over aan het archief van het ministerie.

 • 2 De adviescommissie kan de bescheiden, bedoeld in het eerste lid, eerder aan het archief van het ministerie overdragen, als omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 46209, datum inwerkingtreding 24-11-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Artikel 10. Inwerkingtreding en horizonbepaling

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 7 juli 2020.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 31 december 2026.

 • 3 Onze Minister kan de datum, bedoeld in het tweede lid, bij ministeriële regeling wijzigen in een na die datum gelegen datum, dan wel deze regeling op een eerdere datum intrekken indien bezwaarschriften als bedoeld in artikel 3, tweede lid, niet meer aanhangig zijn en niet meer te verwachten zijn.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 46209, datum inwerkingtreding 24-11-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Artikel 11. Citeertitel

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 46209, datum inwerkingtreding 24-11-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

A.C. van Huffelen

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 46209, datum inwerkingtreding 24-11-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Naar boven