Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek 2021

Geraadpleegd op 22-09-2023.
Geldend van 05-11-2022 t/m 14-07-2023

Regeling van de Minister van Financiën van 11 november 2021 (nr. 2021-024089) houdende regels voor de verstrekking van een specifieke uitkering aan gemeenten voor verlening van hulp aan gedupeerde rechthebbenden op kinderopvangtoeslag (Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek 2021)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • College: het college van burgemeester en wethouders van een gemeente;

 • Directoraat-Generaal Toeslagen: het Directoraat-Generaal Toeslagen van het Ministerie van Financiën, daaronder begrepen de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen;

 • Driegesprek: een gesprek tussen een gemeente, de (potentieel) gedupeerde(n), en de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, of in de plaats daarvan: met een door de Minister aangewezen derde, dat is gericht op het nemen van maatregelen ter bevordering van het kunnen maken van een nieuwe start in het kader van herstel van die (potentieel) gedupeerde(n);

 • Gedupeerden: personen, inclusief hun gezin, die zich bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen hebben gemeld en door die Uitvoeringsorganisatie zijn erkend als gedupeerde(n) van het kinderopvangtoeslagenstelsel;

 • Gegevens: gegevens van personen die de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen uitsluitend met gemeenten deelt en waarmee gemeenten in staat zijn om vast te kunnen stellen welke personen zij in aanmerking kunnen brengen voor hulp op grond van deze regeling en gedurende welke periode;

 • Gezin: gezin als bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onder c, van de Participatiewet;

 • Minister: de Minister van Financiën;

 • Niet-gedupeerden: personen, inclusief hun gezin, die zich bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen als gedupeerden hebben gemeld, maar die zichzelf vervolgens hebben afgemeld bij die Uitvoeringsorganisatie of van wie de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen na een integrale beoordeling heeft vastgesteld dat zij niet als gedupeerden kunnen worden erkend;

 • Potentieel gedupeerden: personen, inclusief hun gezin, die zich bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen als gedupeerden hebben gemeld, maar van wie de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen nog niet heeft vastgesteld dat zij als gedupeerden kunnen worden erkend;

 • Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen: het dienstonderdeel van het Directoraat-Generaal Toeslagen dat is belast met de uitvoering van het herstelproces van de kinderopvangtoeslagproblematiek;

 • Wet: de Wet hersteloperatie toeslagen;

 • Woonplaats: woonplaats als bedoeld in artikel 40 van de Participatiewet.

Artikel 2

De Minister verstrekt aan gemeenten een specifieke uitkering met het oog op ondersteuning van (potentieel) gedupeerden, en kinderen, pleegkinderen of voormalig pleegkinderen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2.12 van de Wet, in hulpvragen op de vijf leefgebieden: financiën, gezin, werk, wonen en zorg. Het totale uitkeringsplafond voor deze regeling bedraagt € 195 miljoen inclusief btw.

Artikel 3. Bekostigde activiteiten

 • 1 De Minister verstrekt de specifieke uitkering aan gemeenten uitsluitend ter bekostiging van de uitvoering van één of meer van de volgende activiteiten gericht op hulpverlening aan (potentieel) gedupeerden, en kinderen, pleegkinderen of voormalig pleegkinderen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2.12 van de Wet:

  • a. registratie van (potentieel) gedupeerden, en kinderen, pleegkinderen of voormalig pleegkinderen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2.12 van de Wet, het eerste contact met hen en de inventarisatie van hun hulpvragen;

  • b. opstelling van een door de gemeenten, en (potentieel) gedupeerde(n), en kinderen, pleegkinderen of voormalig pleegkinderen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2.12 van de Wet, overeengekomen plan van aanpak en begeleiding van de (potentieel) gedupeerde(en), en kinderen, pleegkinderen of voormalig pleegkinderen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2.12 van de Wet;

  • c. inkoop en uitvoering van trajectzorg op de vijf leefgebieden: financiën, gezin, werk, wonen en zorg;

  • d. verrichten van nazorg gedurende tenminste twaalf maanden aan (potentieel) gedupeerden, en kinderen, pleegkinderen of voormalig pleegkinderen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2.12 van de Wet;

  • e. inrichtings- en coördinatiekosten;

  • f. voeren van een driegesprek.

 • 2 Onder de in het eerste lid bedoelde activiteiten worden mede verstaan activiteiten voor (potentieel) gedupeerden, voor zover deze ná 1 januari 2020 worden uitgevoerd maar waartoe reeds voorafgaand aan 1 januari 2020 is besloten.

 • 3 Zodra komt vast te staan dat gemeenten voor hulp aan en ondersteuning van (potentieel) gedupeerden, en kinderen, pleegkinderen of voormalig pleegkinderen die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2.12 van de Wet, geen rechten aan deze regeling kunnen ontlenen, wordt de bekostiging op grond van deze regeling van (een) lopende activiteit(en) en de daarmee verbonden verplichtingen stopgezet door de gemeente bij de einddatum van de verplichting. Voor eventueel nieuw aan te gane kosten voor hulp aan deze perso(o)n(en), kunnen gemeenten een beroep doen op deze regeling tot 30 dagen nadat aan de gemeente is meegedeeld dat de betreffende perso(o)n(en) niet wordt, respectievelijk niet worden, erkend als gedupeerde(n), en kinderen, pleegkinderen of voormalig pleegkinderen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2.12 van de Wet, in de zin van deze regeling.

 • 4 De Minister, door tussenkomst van het Directoraat-Generaal Toeslagen, verstrekt gegevens van niet-gedupeerden op periodieke basis aan gemeenten, zodat gemeenten in staat zijn tot juiste uitvoering van de in het vorige lid genoemde handelingen.

Artikel 4. Uitkering en besteding van de uitkering

 • 1 De specifieke uitkering wordt, behoudens een eenmalig voorschot als bedoeld in artikel 5, voor de eerste maal in het verantwoordingsjaar 2021 en voorts gedurende de looptijd van deze regeling in ieder kalenderjaar op basis van de gemeentelijke verantwoordingsgegevens, aan gemeenten verstrekt.

 • 2 Gemeenten kunnen de uitkering in de kalenderjaren 2021 tot en met 2025 besteden.

Artikel 5. Voorschot

 • 1 De Minister verstrekt en betaalt in 2021 aan gemeenten een voorschot van in totaal € 12 miljoen inclusief btw overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage. Op het in 2020 verstrekte en betaalde voorschot van € 11 miljoen is het overgangsrecht van artikel 9 van toepassing.

 • 2 De hoogte van het voorschot per gemeente is gebaseerd op de in de gemeente woonplaats hebbende aantallen van (potentieel) gedupeerden naar de stand van 7 oktober 2021.

 • 3 Het college kan een aanvraag voor een aanvullend voorschot indienen bij de Minister.

Artikel 6. Verantwoording

 • 2 Bij de verantwoording van de activiteiten genoemd in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a., b., d., en f., hebben gemeenten de keuze om hetzij de daadwerkelijke kosten dan wel de daarvoor gestelde normbedragen te verantwoorden. Normbedragen, behalve het normbedrag zoals genoemd onder d., van dit artikellid, worden eenmalig per (potentieel) gedupeerde, en kinderen, pleegkinderen of voormalig pleegkinderen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2.12 van de Wet, opgegeven voor de looptijd van deze regeling. De eenmaal gemaakte keuze is onherroepelijk en geldt voor de gehele looptijd van deze regeling. De volgende normbedragen worden gehanteerd:

  • a. voor de registratie van de (potentieel) gedupeerde(n), en kinderen, pleegkinderen of een voormalig pleegkinderen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2.12 van de Wet, het eerste contact met hen en de inventarisatie van hun hulpvragen: € 380;

  • b. voor de opstelling van een plan van aanpak voor de begeleiding van de (potentieel) gedupeerde(n), en kinderen, pleegkinderen of voormalig pleegkinderen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2.12 van de Wet: € 3.468;

  • c. voor de verrichting van nazorgactiviteiten aan (potentieel) gedupeerden, en kinderen, pleegkinderen of voormalig pleegkinderen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2.12 van de Wet: € 2.244;

  • d. voor een driegesprek: € 400.

 • 4 Bij de verantwoording van de activiteiten genoemd in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder e., hebben gemeenten de keuze om hetzij de daadwerkelijke kosten dan wel het daarvoor gestelde normbedrag te verantwoorden. Het normbedrag wordt eenmalig voor de duur van deze regeling opgegeven. De eenmaal gemaakte keuze is onherroepelijk en geldt voor de gehele looptijd van deze regeling. De volgende normbedragen worden gehanteerd, afhankelijk van het aantal (potentieel) gedupeerden, dat een gemeente heeft en bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen bekend is voor het jaar waarin de gemeente het normbedrag opvoert:

  tot 50 (potentieel) gedupeerden: € 12.000;

  vanaf 50 tot 100 (potentieel) gedupeerden: € 48.000;

  vanaf 100 tot 1.000 (potentieel) gedupeerden: € 120.000;

  vanaf 1.000 (potentieel) gedupeerden: € 250.000.

 • 5 In afwijking van het vierde lid mogen gemeenten de daadwerkelijke inrichtings- en coördinatiekosten verantwoorden indien deze het aantoonbaar gevolg zijn van het onder de werking van deze regeling brengen van kinderen, pleegkinderen of voormalig pleegkinderen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2.12 van de Wet.

 • 6 Indien de verantwoording, zoals bedoeld in het eerste lid, naar het oordeel van de Minister onvoldoende informatie bevat over de ondernomen activiteiten en de daarvoor gedane uitgaven, stelt de Minister binnen acht weken na de ontvangst van die verantwoording gemeenten binnen een door hem gestelde termijn in de gelegenheid die verantwoording aan te vullen.

 • 7 De Minister, door tussenkomst van het Directoraat-Generaal Toeslagen, verstrekt op jaarlijkse basis aan gemeenten gegevens van (potentieel) gedupeerden, niet-gedupeerden, en van kinderen, pleegkinderen en voormalig pleegkinderen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2.12 van de Wet, zodat gemeenten in staat zijn om de financiële verantwoording, bedoeld in het eerste tot en met het zesde lid van dit artikel, te kunnen verrichten.

Artikel 7. Vaststelling en terugvordering

 • 3 Indien de toepassing van het tweede lid naar het oordeel van de Minister leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard kan de Minister de kosten die als fout of onzeker worden aangemerkt, in afwijking van het tweede lid, geheel of gedeeltelijk bij de vaststelling buiten aanmerking laten.

 • 4 Indien de verantwoordingsinformatie, bedoeld in het eerste lid, niet binnen achttien maanden na het kalenderjaar waarop het betrekking heeft door de Minister is ontvangen, stelt de Minister de uitkering, bedoeld in artikel 4, ambtshalve vast.

 • 5 Bij de toepassing van dit artikel wordt uitgegaan van de gegevens waarvan de Minister kennis heeft op 30 september van het jaar, volgend op het verantwoordingsjaar, met dien verstande dat gegevens die de gemeente op verzoek van de Minister op een latere datum verstrekt mede in aanmerking worden genomen.

Artikel 8. Monitoring en evaluatie

De Minister kan gemeenten verzoeken medewerking te verlenen aan monitoring en evaluatie van de regeling.

Artikel 9. Overgangsrecht

Artikel 11. Inwerkingtreding en terugwerkende kracht

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

Bijlage Aan gemeenten te verstrekken voorschot als bedoeld in artikel 5, eerste lid

Gemeente

Aantal gedupeerden

Bedrag totaal (in euro)

Waarvan door het BTW-compensatiefonds (in euro)

Waarvan op grond van de Regeling (in euro)

AA EN HUNZE

20

5.339

104

5.236

AALSMEER

50

13.348

259

13.089

AALTEN

34

9.077

176

8.901

ACHTKARSPELEN

36

9.611

187

9.424

ALBLASSERDAM

35

9.344

181

9.162

ALBRANDSWAARD

97

25.896

503

25.393

ALKMAAR

128

34.172

664

33.509

ALMELO

126

33.638

653

32.985

ALMERE

2.263

604.151

11.731

592.421

ALPHEN AAN DEN RIJN

168

44.851

871

43.980

ALPHEN-CHAAM

10

2.670

52

2.618

ALTENA

36

9.611

187

9.424

AMELAND

5

1.335

26

1.309

AMERSFOORT

365

97.444

1.892

95.552

AMSTELVEEN

220

58.733

1.140

57.593

AMSTERDAM

4.766

1.272.375

24.705

1.247.670

APELDOORN

250

66.742

1.296

65.446

ARNHEM

622

166.055

3.224

162.831

ASSEN

124

33.104

643

32.461

ASTEN

10

2.670

52

2.618

BAARLE-NASSAU

4

1.068

21

1.047

BAARN

30

8.009

156

7.854

BARENDRECHT

206

54.996

1.068

53.928

BARNEVELD

51

13.615

264

13.351

BEEK LB

19

5.072

98

4.974

BEEKDAELEN

29

7.742

150

7.592

BEEMSTER

8

2.136

41

2.094

BEESEL

16

4.272

83

4.189

BERG EN DAL

33

8.810

171

8.639

BERGEIJK

10

2.670

52

2.618

BERGEN LB

14

3.738

73

3.665

BERGEN NH

22

5.873

114

5.759

BERGEN OP ZOOM

150

40.045

778

39.268

BERKELLAND

36

9.611

187

9.424

BERNHEZE

17

4.538

88

4.450

BEST

26

6.941

135

6.806

BEUNINGEN GLD

30

8.009

156

7.854

BEVERWIJK

97

25.896

503

25.393

BLADEL

20

5.339

104

5.236

BLARICUM

17

4.538

88

4.450

BLOEMENDAAL

23

6.140

119

6.021

BODEGRAVEN-REEUWIJK

42

11.213

218

10.995

BOEKEL

5

1.335

26

1.309

BORGER-ODOORN

33

8.810

171

8.639

BORNE

25

6.674

130

6.545

BORSELE

19

5.072

98

4.974

BOXMEER

34

9.077

176

8.901

BOXTEL

40

10.679

207

10.471

BREDA

390

104.118

2.022

102.096

BRIELLE

43

11.480

223

11.257

BRONCKHORST

32

8.543

166

8.377

BRUMMEN

32

8.543

166

8.377

BRUNSSUM

35

9.344

181

9.162

BUNNIK

10

2.670

52

2.618

BUNSCHOTEN

28

7.475

145

7.330

BUREN

23

6.140

119

6.021

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

607

162.050

3.146

158.904

CASTRICUM

24

6.407

124

6.283

COEVORDEN

57

15.217

295

14.922

CRANENDONCK

18

4.805

93

4.712

CUIJK

41

10.946

213

10.733

CULEMBORG

46

12.281

238

12.042

DALFSEN

32

8.543

166

8.377

DANTUMADIEL

27

7.208

140

7.068

DE BILT

74

19.756

384

19.372

DE FRYSKE MARREN

50

13.348

259

13.089

DE RONDE VENEN

100

26.697

518

26.179

DE WOLDEN

15

4.005

78

3.927

DELFT

362

96.643

1.876

94.766

DEN HELDER

106

28.299

549

27.749

DEURNE

17

4.538

88

4.450

DEVENTER

301

80.358

1.560

78.797

DIEMEN

120

32.036

622

31.414

DINKELLAND

28

7.475

145

7.330

DOESBURG

21

5.606

109

5.497

DOETINCHEM

104

27.765

539

27.226

DONGEN

36

9.611

187

9.424

DORDRECHT

468

124.942

2.426

122.516

DRECHTERLAND

15

4.005

78

3.927

DRIMMELEN

14

3.738

73

3.665

DRONTEN

83

22.158

430

21.728

DRUTEN

25

6.674

130

6.545

DUIVEN

40

10.679

207

10.471

ECHT-SUSTEREN

25

6.674

130

6.545

EDAM-VOLENDAM

27

7.208

140

7.068

EDE GLD

126

33.638

653

32.985

EEMNES

11

2.937

57

2.880

EEMSDELTA

97

25.896

503

25.393

EERSEL

14

3.738

73

3.665

EIJSDEN-MARGRATEN

18

4.805

93

4.712

EINDHOVEN

532

142.028

2.758

139.270

ELBURG

18

4.805

93

4.712

EMMEN

285

76.086

1.477

74.609

ENKHUIZEN

27

7.208

140

7.068

ENSCHEDE

360

96.109

1.866

94.243

EPE

20

5.339

104

5.236

ERMELO

20

5.339

104

5.236

ETTEN-LEUR

92

24.561

477

24.084

GEERTRUIDENBERG

31

8.276

161

8.115

GELDROP-MIERLO

39

10.412

202

10.210

GEMERT-BAKEL

24

6.407

124

6.283

GENNEP

12

3.204

62

3.141

GILZE EN RIJEN

17

4.538

88

4.450

GOEREE-OVERFLAKKEE

73

19.489

378

19.110

GOES

54

14.416

280

14.136

GOIRLE

20

5.339

104

5.236

GOOISE MEREN

79

21.091

410

20.681

GORINCHEM

108

28.833

560

28.273

GOUDA

156

41.647

809

40.839

GRAVE

14

3.738

73

3.665

GRONINGEN

456

121.738

2.364

119.374

GULPEN-WITTEM

8

2.136

41

2.094

HAAKSBERGEN

32

8.543

166

8.377

HAARLEM

342

91.303

1.773

89.531

HAARLEMMERMEER

419

111.860

2.172

109.688

HALDERBERGE

41

10.946

213

10.733

HARDENBERG

79

21.091

410

20.681

HARDERWIJK

103

27.498

534

26.964

HARDINXVELD-GIESSENDAM

16

4.272

83

4.189

HARLINGEN

23

6.140

119

6.021

HATTEM

6

1.602

31

1.571

HEEMSKERK

73

19.489

378

19.110

HEEMSTEDE

32

8.543

166

8.377

HEERDE

10

2.670

52

2.618

HEERENVEEN

88

23.493

456

23.037

HEERHUGOWAARD

125

33.371

648

32.723

HEERLEN

191

50.991

990

50.001

HEEZE-LEENDE

16

4.272

83

4.189

HEILOO

14

3.738

73

3.665

HELLENDOORN

56

14.950

290

14.660

HELLEVOETSLUIS

125

33.371

648

32.723

HELMOND

205

54.729

1.063

53.666

HENDRIK-IDO-AMBACHT

61

16.285

316

15.969

HENGELO OV

186

49.656

964

48.692

HET HOGELAND

69

18.421

358

18.063

HEUMEN

16

4.272

83

4.189

HEUSDEN

51

13.615

264

13.351

HILLEGOM

25

6.674

130

6.545

HILVARENBEEK

12

3.204

62

3.141

HILVERSUM

180

48.054

933

47.121

HOEKSCHE WAARD

110

29.367

570

28.796

HOF VAN TWENTE

31

8.276

161

8.115

HOLLANDS KROON

55

14.683

285

14.398

HOOGEVEEN

92

24.561

477

24.084

HOORN NH

180

48.054

933

47.121

HORST AAN DE MAAS

34

9.077

176

8.901

HOUTEN

60

16.018

311

15.707

HUIZEN

71

18.955

368

18.587

HULST

28

7.475

145

7.330

IJSSELSTEIN

57

15.217

295

14.922

KAAG EN BRAASSEM

34

9.077

176

8.901

KAMPEN

65

17.353

337

17.016

KAPELLE

17

4.538

88

4.450

KATWIJK

52

13.882

270

13.613

KERKRADE

89

23.760

461

23.299

KOGGENLAND

20

5.339

104

5.236

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

121

32.303

627

31.676

KRIMPENERWAARD

77

20.557

399

20.157

LAARBEEK

17

4.538

88

4.450

LANDERD

9

2.403

47

2.356

LANDGRAAF

51

13.615

264

13.351

LANDSMEER

30

8.009

156

7.854

LANGEDIJK

36

9.611

187

9.424

LANSINGERLAND

152

40.579

788

39.791

LAREN

19

5.072

98

4.974

LEEUWARDEN

319

85.163

1.654

83.510

LEIDEN

198

52.860

1.026

51.834

LEIDERDORP

33

8.810

171

8.639

LEIDSCHENDAM-VOORBURG

189

50.457

980

49.477

LELYSTAD

544

145.231

2.820

142.411

LEUDAL

27

7.208

140

7.068

LEUSDEN

29

7.742

150

7.592

LINGEWAARD

61

16.285

316

15.969

LISSE

19

5.072

98

4.974

LOCHEM

41

10.946

213

10.733

LOON OP ZAND

19

5.072

98

4.974

LOPIK

19

5.072

98

4.974

LOSSER

48

12.815

249

12.566

MAASDRIEL

29

7.742

150

7.592

MAASGOUW

10

2.670

52

2.618

MAASSLUIS

156

41.647

809

40.839

MAASTRICHT

128

34.172

664

33.509

MEDEMBLIK

46

12.281

238

12.042

MEERSSEN

20

5.339

104

5.236

MEIERIJSTAD

106

28.299

549

27.749

MEPPEL

57

15.217

295

14.922

MIDDELBURG

89

23.760

461

23.299

MIDDEN-DELFLAND

27

7.208

140

7.068

MIDDEN-DRENTHE

62

16.552

321

16.231

MIDDEN-GRONINGEN

144

38.444

746

37.697

MILL EN SINT HUBERT

9

2.403

47

2.356

MOERDIJK

48

12.815

249

12.566

MOLENLANDEN

33

8.810

171

8.639

MONTFERLAND

40

10.679

207

10.471

MONTFOORT

11

2.937

57

2.880

MOOK EN MIDDELAAR

5

1.335

26

1.309

NEDER-BETUWE

16

4.272

83

4.189

NEDERWEERT

9

2.403

47

2.356

NIEUWEGEIN

162

43.249

840

42.409

NIEUWKOOP

34

9.077

176

8.901

NIJKERK

29

7.742

150

7.592

NIJMEGEN

306

81.693

1.586

80.106

NISSEWAARD

567

151.372

2.939

148.432

NOARDEAST FRYSLAN

47

12.548

244

12.304

NOORD-BEVELAND

8

2.136

41

2.094

NOORDENVELD

40

10.679

207

10.471

NOORDOOSTPOLDER

86

22.959

446

22.514

NOORDWIJK

41

10.946

213

10.733

NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN

21

5.606

109

5.497

NUNSPEET

17

4.538

88

4.450

OEGSTGEEST

26

6.941

135

6.806

OIRSCHOT

14

3.738

73

3.665

OISTERWIJK

22

5.873

114

5.759

OLDAMBT

61

16.285

316

15.969

OLDEBROEK

25

6.674

130

6.545

OLDENZAAL

44

11.747

228

11.519

OLST-WIJHE

23

6.140

119

6.021

OMMEN

26

6.941

135

6.806

OOST GELRE

23

6.140

119

6.021

OOSTERHOUT

86

22.959

446

22.514

OOSTSTELLINGWERF

28

7.475

145

7.330

OOSTZAAN

10

2.670

52

2.618

OPMEER

10

2.670

52

2.618

OPSTERLAND

34

9.077

176

8.901

OSS

94

25.095

487

24.608

OUDE IJSSELSTREEK

46

12.281

238

12.042

OUDER-AMSTEL

29

7.742

150

7.592

OUDEWATER

8

2.136

41

2.094

OVERBETUWE

67

17.887

347

17.540

PAPENDRECHT

97

25.896

503

25.393

PEEL EN MAAS

28

7.475

145

7.330

PEKELA

33

8.810

171

8.639

PIJNACKER-NOOTDORP

169

45.118

876

44.242

PURMEREND

271

72.349

1.405

70.944

PUTTEN

21

5.606

109

5.497

RAALTE

26

6.941

135

6.806

REIMERSWAAL

26

6.941

135

6.806

RENKUM

40

10.679

207

10.471

RENSWOUDE

0

-

-

-

REUSEL-DE MIERDEN

15

4.005

78

3.927

RHEDEN

97

25.896

503

25.393

RHENEN

23

6.140

119

6.021

RIDDERKERK

206

54.996

1.068

53.928

RIJSSEN-HOLTEN

56

14.950

290

14.660

RIJSWIJK

215

57.398

1.114

56.284

ROERDALEN

25

6.674

130

6.545

ROERMOND

102

27.231

529

26.702

ROOSENDAAL

206

54.996

1.068

53.928

ROTTERDAM

6.031

1.610.091

31.263

1.578.829

ROZENDAAL

0

-

-

-

RUCPHEN

17

4.538

88

4.450

SCHAGEN

34

9.077

176

8.901

SCHERPENZEEL GLD

4

1.068

21

1.047

SCHIEDAM

577

154.041

2.991

151.050

SCHIERMONNIKOOG

3

801

16

785

SCHOUWEN-DUIVELAND

43

11.480

223

11.257

'S-GRAVENHAGE

2.860

763.532

14.825

748.707

'S-HERTOGENBOSCH

209

55.797

1.083

54.713

SIMPELVELD

3

801

16

785

SINT ANTHONIS

13

3.471

67

3.403

SINT MICHIELSGESTEL

19

5.072

98

4.974

SITTARD-GELEEN

120

32.036

622

31.414

SLIEDRECHT

66

17.620

342

17.278

SLUIS

17

4.538

88

4.450

SMALLINGERLAND

144

38.444

746

37.697

SOEST

101

26.964

524

26.440

SOMEREN

11

2.937

57

2.880

SON EN BREUGEL

14

3.738

73

3.665

STADSKANAAL

44

11.747

228

11.519

STAPHORST

9

2.403

47

2.356

STEDE BROEC

24

6.407

124

6.283

STEENBERGEN

21

5.606

109

5.497

STEENWIJKERLAND

57

15.217

295

14.922

STEIN

18

4.805

93

4.712

STICHTSE VECHT

116

30.968

601

30.367

SUDWEST-FRYSLAN

143

38.177

741

37.435

TERNEUZEN

75

20.023

389

19.634

TERSCHELLING

1

267

5

262

TEXEL

10

2.670

52

2.618

TEYLINGEN

34

9.077

176

8.901

THOLEN

37

9.878

192

9.686

TIEL

94

25.095

487

24.608

TILBURG

609

162.584

3.157

159.427

TUBBERGEN

19

5.072

98

4.974

TWENTERAND

39

10.412

202

10.210

TYNAARLO

36

9.611

187

9.424

TYTSJERKSTERADIEL

70

18.688

363

18.325

UDEN

45

12.014

233

11.780

UITGEEST

10

2.670

52

2.618

UITHOORN

93

24.828

482

24.346

URK

11

2.937

57

2.880

UTRECHT

1.125

300.340

5.832

294.509

UTRECHTSE HEUVELRUG

41

10.946

213

10.733

VAALS

8

2.136

41

2.094

VALKENBURG AAN DE GEUL

21

5.606

109

5.497

VALKENSWAARD

31

8.276

161

8.115

VEENDAM

64

17.086

332

16.754

VEENENDAAL

96

25.629

498

25.131

VEERE

12

3.204

62

3.141

VELDHOVEN

63

16.819

327

16.492

VELSEN

84

22.425

435

21.990

VENLO

156

41.647

809

40.839

VENRAY

54

14.416

280

14.136

VIJFHEERENLANDEN

92

24.561

477

24.084

VLAARDINGEN

510

136.154

2.644

133.511

VLIELAND

3

801

16

785

VLISSINGEN

115

30.701

596

30.105

VOERENDAAL

12

3.204

62

3.141

VOORSCHOTEN

26

6.941

135

6.806

VOORST

17

4.538

88

4.450

VUGHT

31

8.276

161

8.115

WAADHOEKE

64

17.086

332

16.754

WAALRE

11

2.937

57

2.880

WAALWIJK

83

22.158

430

21.728

WADDINXVEEN

51

13.615

264

13.351

WAGENINGEN

43

11.480

223

11.257

WASSENAAR

59

15.751

306

15.445

WATERLAND

12

3.204

62

3.141

WEERT

71

18.955

368

18.587

WEESP

30

8.009

156

7.854

WEST BETUWE

48

12.815

249

12.566

WEST MAAS EN WAAL

22

5.873

114

5.759

WESTERKWARTIER

82

21.891

425

21.466

WESTERVELD

21

5.606

109

5.497

WESTERVOORT

25

6.674

130

6.545

WESTERWOLDE

36

9.611

187

9.424

WESTLAND

162

43.249

840

42.409

WESTSTELLINGWERF

45

12.014

233

11.780

WESTVOORNE

17

4.538

88

4.450

WIERDEN

10

2.670

52

2.618

WIJCHEN

37

9.878

192

9.686

WIJDEMEREN

12

3.204

62

3.141

WIJK BIJ DUURSTEDE

32

8.543

166

8.377

WINTERSWIJK

31

8.276

161

8.115

WOENSDRECHT

21

5.606

109

5.497

WOERDEN

76

20.290

394

19.896

WORMERLAND

33

8.810

171

8.639

WOUDENBERG

12

3.204

62

3.141

ZAANSTAD

638

170.326

3.307

167.019

ZALTBOMMEL

28

7.475

145

7.330

ZANDVOORT

31

8.276

161

8.115

ZEEWOLDE

40

10.679

207

10.471

ZEIST

112

29.901

581

29.320

ZEVENAAR

72

19.222

373

18.849

ZOETERMEER

756

201.829

3.919

197.910

ZOETERWOUDE

14

3.738

73

3.665

ZUIDPLAS

77

20.557

399

20.157

ZUNDERT

10

2.670

52

2.618

ZUTPHEN

108

28.833

560

28.273

ZWARTEWATERLAND

25

6.674

130

6.545

ZWIJNDRECHT

196

52.326

1.016

51.310

ZWOLLE

242

64.607

1.254

63.352

         

TOTAAL

44.949

12.000.000

233.000

11.767.000

Naar boven