Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Geraadpleegd op 09-12-2022.
Geldend van 01-06-2019 t/m 14-10-2021

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 22 augustus 2021 nr. IENW/BSK‑2019/246859 houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet normering topinkomens op het terrein van Infrastructuur en Waterstaat (Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

Gelet op de artikelen 5.1 en 5.3 van de Wet normering topinkomens, alsmede titel 5.2 en artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 43109, datum inwerkingtreding 15-10-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-06-2019.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In dit besluit wordt verstaan onder:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 43109, datum inwerkingtreding 15-10-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-06-2019.

Artikel 2. Gebundeld toezicht op de naleving van de WNT

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 1 De ambtenaren werkzaam bij de Eenheid toezicht WNT worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de WNT ten aanzien van rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen waarvoor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in de WNT is aangewezen als Onze Minister wie het aangaat.

  • 2 Het hoofd TEA dat leiding geeft aan de Eenheid toezicht WNT wordt gemachtigd namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat opgaven en inlichtingen te vorderen als bedoeld in artikel 5.3 van de WNT.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 43109, datum inwerkingtreding 15-10-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-06-2019.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juni 2019.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 43109, datum inwerkingtreding 15-10-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-06-2019.

Artikel 4. Citeertitel

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 43109, datum inwerkingtreding 15-10-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-06-2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Naar boven