Subsidieregeling vrijwilligersactiviteiten bij de sanctietoepassing 2023-2025

[Regeling vervallen per 01-07-2022.]
Geraadpleegd op 11-08-2022.
Geldend van 09-10-2021 t/m 10-05-2022

Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 29 september 2021, nr. 3538749, houdende vaststelling van een subsidieregeling vrijwilligersactiviteiten bij de sanctietoepassing 2023-2025

De Minister voor Rechtsbescherming

Gelet op de artikelen 34 en 35 van de Wet Justitie-subsidies;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 1.1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

In deze regeling wordt verstaan:

 • a. minister: de Minister voor Rechtsbescherming;

 • b. vrijwilliger: een persoon die de activiteiten, bedoeld in artikel 1.6, op vrijwillige basis zonder financieel gewin uitvoert in georganiseerd verband;

 • d. DJI: de Dienst Justitiële Inrichtingen;

 • e. justitiabele:

 • f. inrichting: de inrichting waar de justitiabele verblijft;

 • g. cofinanciering: de aantoonbare additionele inkomsten ten behoeve van het aangevraagde subsidiebedrag voor de activiteiten, bedoeld in artikel 1.6, dat buiten de rijksoverheid is toegezegd en verkregen dan wel uit eigen middelen van de subsidieontvanger is ingezet.

Artikel 1.2. Doel

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

 • 1 De minister verstrekt subsidies aan de subsidieontvanger ter stimulering van de inzet van actieve vrijwilligers voor het verrichten van activiteiten als bedoeld in artikel 1.6 ten behoeve van een humaan detentieklimaat en succesvolle re-integratie van justitiabelen.

 • 2 De verstrekte subsidie is niet kostendekkend voor de inzet van vrijwilligers.

Artikel 1.4. Beschikbare bedrag

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Voor de uitvoering van deze regeling is per kalenderjaar een bedrag ter grootte van € 4.100.000 beschikbaar. Dit bedrag geldt als een subsidieplafond in de zin van artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 1.6. Te subsidiëren activiteiten

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

De subsidie wordt verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • 1. tijdens het verblijf in detentie voor:

  • a. het ondersteunen bij het regelen van basisvoorwaarden voor een succesvolle re-integratie op de volgende terreinen:

   • werk en inkomen;

   • zorgtrajecten;

   • huisvesting (onderdak);

   • saneren van schulden;

   • identiteitsdocumenten;

  • b. het afleggen van individuele bezoeken of groepsbezoeken;

  • c. het ondersteunen bij diensten, vieringen en gespreksgroepen die door de geestelijke verzorging worden georganiseerd;

  • d. het ondersteunen van het gezinssysteem en het sociaal netwerk;

  • e. het ondersteunen van ouders in hun relatie met kinderen;

  • f. het organiseren van groepsbijeenkomsten in het kader van vrijetijdsbesteding;

  • g. het geven van cursussen;

  • h. het bevorderen van innerlijk herstel van justitiabelen en herstel met slachtoffers, familieleden en samenleving;

  • i. het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van radicalisering;

  • j. het bijdragen aan activiteiten gericht op het uitvoeren van detentie & re-integratieplannen in den brede, bijvoorbeeld inzet taal- of voorleesmaatje bij laaggeletterdheid.

 • 2. gedurende een periode van 6 maanden na detentie voor:

  • a. het begeleiden van justitiabelen ten behoeve van een succesvolle re-integratie in de samenleving, bijvoorbeeld ten aanzien van:

  • a. het regelen van basisvoorzieningen: vinden van (on)betaald werk, identiteitsbewijs, woning, uitkering, zorg(verzekering);

  • b. het afleggen van bezoeken;

  • c. het begeleiden van ouders bij het uitoefenen van hun opvoedingstaken;

  • d. het ondersteunen van het gezinssysteem en het sociaal netwerk;

  • e. het bevorderen van innerlijk herstel van justitiabelen en herstel met slachtoffers, familieleden en samenleving;

  • f. het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van radicalisering;

  • g. het overleggen met ketenpartners over individuele justitiabelen.

Artikel 1.7. Kostenposten

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

De kosten waaraan de subsidie slechts op doelmatige wijze kan worden besteed, zijn:

 • a. kosten voor werving, deskundigheidsbevordering en binding (jaarlijkse attentie) van de vrijwilligers;

 • b. kosten voor het reizen van en naar de inrichting door de vrijwilligers;

 • c. administratiekosten;

 • d. coördinatiekosten voor de inzet van vrijwilligers, of

 • e. aantoonbare huisvestingskosten, voor zover deze voor het werk van de vrijwilligers noodzakelijk door de vrijwilligersorganisaties moeten worden gemaakt.

Artikel 1.8. Weigeringsgronden

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

 • 1 Subsidie wordt geweigerd indien:

  • a. de aanvraag gebreken bevat en deze niet binnen twee weken na een verzoek daartoe zijn hersteld;

  • b. de aanvrager geen rechtspersoon is met volledige rechtspersoonlijkheid en als zodanig is ingeschreven in de Kamer van Koophandel;

  • c. voor dezelfde activiteiten subsidie wordt verstrekt door de rijksoverheid;

  • d. de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd, niet in verband staan tot het doel, bedoeld in artikel 1.2, alsmede indien de in subsidieaanvraag opgesomde activiteiten onvoldoende bijdragen aan dat doel.

 • 2 Onverminderd de in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht opgesomde weigeringsgronden kan subsidie geheel of gedeeltelijk worden geweigerd indien:

  • a. de aanvrager in de voorgaande subsidieperiode niet heeft voldaan aan een of meer aan een subsidie verbonden voorwaarden of verplichtingen;

  • b. de vrijwilligersorganisatie is aangesloten bij een andere organisatie en van deze organisatie subsidie ontvangt;

  • c. bij een organisatie die subsidie aanvraagt, vrijwilligersorganisaties zijn aangesloten en die laatsten ook zelfstandig een subsidieaanvraag doen;

  • d. de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling.

Paragraaf 2. De aanvraag

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 2.1. Aanvraagformulier

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

 • 1 De aanvrager kan slechts een aanvraag indienen in het kader van deze regeling.

 • 2 Een aanvraag voor het verlenen van subsidie wordt digitaal ingediend door middel van een aanvraagformulier dat als bijlage bij deze regeling is opgenomen en wordt gepubliceerd op de internetpagina van DJI.

 • 3 Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledig en juist ingevulde aanvraagformulier tijdig is ontvangen en vergezeld gaat van de gevraagde bijlagen, zoals op het aanvraagformulier gesteld.

 • 4 In de aanvraag maakt de aanvrager duidelijk welke activiteiten als bedoeld in artikel 1.6 hij voornemens is te verrichten tijdens de subsidieperiode.

Artikel 2.2. Indienen van de aanvraag

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

 • 1 De subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt.

 • 2 De aanvraag dient elk jaar vanaf 1 mei maar uiterlijk voor 1 juli om 12.00 uur voor het subsidiejaar dat start op 1 januari daaropvolgend, digitaal te zijn ontvangen. Een aanvraag die na 1 juli wordt ingediend, wordt niet in behandeling genomen.

 • 3 Per subsidieontvanger wordt slechts een aanvraag in behandeling genomen.

Paragraaf 3. Beoordelingsprocedure

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 3.1. Volledigheid van de aanvraag

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

 • 1 De minister beoordeelt of de aanvraag volledig en compleet is ingevuld.

 • 2 In geval van een aanvraag met gebreken wordt de aanvrager door de minister twee weken de tijd gegeven om de gebreken te herstellen. Indien de gebreken niet binnen twee weken worden hersteld, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 3.2. Verdeelsleutel

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

 • 1 De beschikbare subsidiegelden worden per jaar verdeeld volgens de volgende formule:

  het aantal door de aanvrager per 1 januari van elk subsidiejaar opgegeven actieve vrijwilligers

   

  __________________________________________________

  X € 4.100.000

  het totaal aantal door alle aanvragers per 1 januari van elk subsidiejaar opgegeven actieve vrijwilligers

   
 • 2 Indien na de verdeling op grond van het eerste lid de beschikbare subsidiegelden niet in het geheel zijn verdeeld, zal op basis van dezelfde formule het resterende bedrag worden verdeeld over de subsidieontvangers die in het aanvraagformulier hebben aangegeven hiervoor in aanmerking te willen komen.

Paragraaf 4. Subsidieverlening en bevoorschotting

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 4.1. Subsidieverlening

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

De minister neemt een besluit tot subsidieverlening op basis van de ingediende subsidieaanvraag voor 1 december van het jaar waarvoor de aanvraag is ingediend.

Artikel 4.2. Voorschot

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

In geval van subsidieverlening gelijk aan of meer dan € 25.000 wordt een bedrag van 90% als voorschot verstrekt. Dit bedrag wordt uiterlijk drie maanden na de subsidieverlening uitgekeerd.

Paragraaf 5. Subsidievaststelling

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 5.1. Subsidievaststelling

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

 • 1 Uiterlijk 1 juli dient de aanvrager aan wie in het vorige kalenderjaar subsidie is verleend, een verzoek tot vaststelling van de subsidie voor het vorige kalenderjaar in.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt de subsidie tot € 25.000 ambtshalve gelijk met de subsidieverlening vastgesteld.

 • 3 Binnen 22 weken na 1 juli wordt een besluit op de aanvraag tot vaststelling van de subsidie aan de aanvrager toegezonden.

 • 4 De subsidie kan geheel of gedeeltelijk ambtshalve worden vastgesteld indien:

  • a. de aanvrager nalaat tijdig een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in te dienen;

  • b. de beschikking tot subsidieverlening of de beschikking tot subsidievaststelling wordt ingetrokken of ten nadele van de aanvrager wordt gewijzigd.

Paragraaf 6. Subsidieverplichtingen

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 6.1. Algemene verplichtingen

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

 • a. De subsidieontvanger dient als rechtspersoon met volledige rechtspersoonlijkheid ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.

 • b. De competenties die aan de vrijwilligers worden gesteld, worden vastgelegd in een competentieprofiel.

 • c. De selectie van vrijwilligers vindt plaats aan de hand van het vastgestelde competentieprofiel.

 • d. De subsidieontvangers dragen zorg voor het inwerken van nieuwe vrijwilligers aan de hand van een programma.

 • e. De aan de subsidieontvanger verbonden vrijwilligers die binnen of buiten de justitiële inrichting met justitiabelen werkzaam zijn, zijn in het bezit van een geldige Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligerswerk.

 • f. De subsidieontvanger sluit met iedere vrijwilliger een schriftelijk vrijwilligerscontract. Dit contract bevat in ieder geval bepalingen met betrekking tot:

  • 1°. rechten en de verplichtingen van de vrijwilliger bij de uitvoering van zijn activiteiten in de inrichtingen en instellingen of in het kader van de re-integratie van de justitiabele;

  • 2°. geheimhouding;

  • 3°. aansprakelijkheidsverzekering;

  • 4°. onkostenvergoedingen;

  • 5°. instemming van de vrijwilliger met de verwerking van zijn persoonsgegevens door de minister.

 • g. De subsidieontvanger is verplicht het jaarplan dat ziet op de subsidieperiode binnen twee weken na vaststelling van dit plan aan de minister toe te zenden. In het jaarplan wordt in ieder geval vermeld hoe vorm en inhoud gegeven wordt aan deskundigheidsbevordering.

 • h. De subsidieontvanger die in een inrichting of instelling actief is en minimaal 15 vrijwilligers heeft, stelt een coördinator aan die:

  • 1°. eindverantwoordelijk is voor een adequate begeleiding, aansturing en ondersteuning van de vrijwilligers;

  • 2°. verantwoordelijk is voor het registreren van de ureninzet van de vrijwilliger per activiteit per inrichting dan wel de plaats buiten de inrichting;

  • 3°. voor de leiding van de inrichting als aanspreekpunt fungeert, en

  • 4°. blijkens een verklaring heeft ingestemd met de verwerking van zijn persoonsgegevens door de minister.

 • i. De subsidieontvanger doet melding:

  • 1°. zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan;

  • 2°. van feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot een intrekking of wijziging van de subsidieverlening, zoals geregeld in artikel 4:48 van de Algemene wet bestuursrecht dan wel zodra er wetenschap of een redelijk vermoeden is dat zich een dergelijk feit of een dergelijke omstandigheid op korte termijn zou kunnen voordoen;

  • 3°. als op enig moment gedurende de looptijd van de subsidie zich gebeurtenissen voordoen of dreigen voor te doen die invloed kunnen hebben op de inhoud, de planning van de activiteiten en/of de voortgang van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend of anderszins op de subsidie van invloed kunnen zijn;

  • 4°. van eventuele wijzigingen in de inhoud, financiering en/of planning van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend.

 • j. De subsidieontvanger is verplicht mee te werken aan een controle door de minister.

 • k. De subsidieontvanger is verplicht de bij het besluit tot subsidieverlening opgenomen voorwaarden strikt na te leven.

Artikel 6.2. Verplichting inzake urenadministratie

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

De subsidieontvanger aan wie een subsidie van meer dan of gelijk aan € 25.000 is verleend houdt een administratie bij waaruit blijkt welke activiteit, in welke inrichting dan wel op welke plaats buiten de inrichting, door welke vrijwilliger, op welk tijdstip is verricht. De subsidieontvanger is gehouden de administratie bij te houden volgens het model dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 6.3. Verplichtingen inzake de verantwoording in de subsidievaststelling

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

De subsidieontvanger waaraan een subsidie van meer dan of gelijk aan € 25.000 is verleend, is verplicht om de aanvraag tot subsidievaststelling te vergezellen van een verantwoording waarin wordt aangetoond:

 • 1°. welke activiteit, in welke inrichting dan wel op welke plaats buiten de inrichting, door welke vrijwilliger, op welk tijdstip is verricht;

 • 2°. dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;

 • 3°. op welke wijze het totale bedrag aan subsidiabele kosten, eigen bijdragen en de mate van cofinanciering aan de gerealiseerde activiteiten zijn besteed.

Artikel 6.4. Verplichtingen inzake cofinanciering

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Met betrekking tot cofinanciering geldt voor de subsidieontvanger gedurende het subsidiejaar de volgende procentuele verplichting inzake cofinanciering:

Subsidiejaar

Subsidieverlening tussen € 25.000 tot € 125.000

Subsidieverlening vanaf € 125.000

2023

5%

10%

2024

7,5%

17,5%

2025

10%

25%

Paragraaf 7. Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Artikel 7.2. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2026 met dien verstande dat voor de op deze datum nog niet afgeronde besluitvormings-, bezwaar en beroepsprocedures en verantwoordings- en controleprocedures deze regeling van kracht blijft.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

Naar boven