Toepassing Geheimhoudingsbesluit Kernernergiewet (ultracentrifugetechnologie)

Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 29-09-1971 t/m heden

Toepassing Geheimhoudingsbesluit Kernernergiewet (ultracentrifugetechnologie)

De Ministers van Economische Zaken, van Buitenlandse Zaken, van Sociale Zaken en van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Minister zonder Portefeuille, belast met de aangelegenheden betreffende het wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onderwijs,

Gelet op artikel 1 van het Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet (Stb. 1971, 420);

Besluiten:

Artikel 1

Het Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet (Stb. 1971, 420) geldt, tenzij de in artikel 1, tweede lid, van dat besluit genoemde ministers anders bepalen, ten aanzien van:

  • a. gegevens, welke noodzakelijk zijn voor het scheiden van verschillende in splijtstof voorkomende uraniumisotopen met gebruikmaking van gasultracentrifuges en welke nog niet zijn gepubliceerd;

  • b. hulpmiddelen en materialen, welke zijn benodigd voor het scheiden van verschillende in splijtstof voorkomende uraniumisotopen met gebruikmaking van gasultracentrifuges en waaraan gegevens als onder a. bedoeld kunnen worden ontleend;

  • c. met behulp van gegevens, hulpmiddelen en materialen als onder a. en b. bedoeld verrichte onderzoekingen en toegepaste werkmethoden.

Artikel 2

  • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 24 september 1971.

De Minister van Economische Zaken,

H. Langman

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,

Biesheuvel.

De Minister van Sociale Zaken,

Boersma.

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

L.B.J. Stuyt.

De Minister zonder Portefeuille, belast met de aangelegenheden betreffende het wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onderwijs,

M.L. de Brauw.

Naar boven