Instellingsregeling Commissie van onafhankelijke deskundigen hersteloperatie toeslagen

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
[Regeling vervalt per 01-07-2024.]
Geraadpleegd op 30-11-2022.
Geldend van 17-06-2021 t/m 19-07-2022

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 11 juni 2021, houdende instelling van een tijdelijke commissie ter uitvoering van de artikelen 49a en 49c van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de compensatieregeling (Instellingsregeling Commissie van onafhankelijke deskundigen hersteloperatie toeslagen)

Directoraat-Generaal voor Fiscale ZakenDirectie Directe BelastingenDe Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 49e van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen;

Besluit:

Artikel 2. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3. Instelling en taak

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. het adviseren over de vraag of sprake is van een bijzonder schrijnend geval als bedoeld in artikel 49a van de wet;

  • b. het beoordelen van de voorlopige conclusie van de Belastingdienst/Toeslagen met betrekking tot de vraag of een CAF-zaak of een ander onderzoek op onderzoeksniveau vergelijkbaar is met CAF 11 voor zover de compensatieregeling voorschrijft dat deze voorlopige conclusie aan de commissie wordt voorgelegd;

  • c. het beoordelen of de voorgenomen beschikking dat in individuele gevallen een compensatie op grond van de compensatieregeling geheel of gedeeltelijk geweigerd kan worden juist is;

  • d. het beoordelen van de voorgenomen geheel of gedeeltelijk afwijzende beschikking aangaande het toekennen van een O/GS-tegemoetkoming als bedoeld in artikel 49c;

  • e. het rapporteren van haar bevindingen aan de Belastingdienst/Toeslagen.

 • 3 De commissie is bevoegd gedurende het onderzoek aanvullende vragen te formuleren en deze te onderzoeken en beantwoorden, indien zij dat dienstig acht aan haar opdracht.

Artikel 4. Instellingsduur

De commissie wordt met terugwerkende kracht ingesteld tot en met 7 juli 2020 en wordt opgeheven bij het intrekken of vervallen van deze regeling.

Artikel 5. Samenstelling, benoeming en ontslag

 • 1 De commissie bestaat uit ten minste een voorzitter en drie andere leden.

 • 2 De leden hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.

 • 3 De leden worden door Onze Minister benoemd.

 • 4 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

 • 5 De leden kunnen op eigen verzoek of wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden worden geschorst en ontslagen door Onze Minister.

 • 6 Bij tussentijds vertrek, schorsing of ontslag van de voorzitter of een ander lid kan Onze Minister een andere voorzitter, onderscheidenlijk een ander lid, benoemen.

Artikel 6. Secretariaat

 • 1 Onze Minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 2 Het secretariaat is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie.

 • 3 Aan het secretariaat kunnen medewerkers worden toegevoegd.

 • 4 Indien personen, in dienst van het ministerie, tot secretaris of medewerker van het secretariaat worden benoemd, zijn zij tegenover anderen dan de commissie verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen in het verband van de werkzaamheden van de commissie bekend is geworden.

Artikel 7. Werkwijze en geheimhouding

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast, met inachtneming van de bepalingen van deze regeling.

 • 2 In geval van een belangenverstrengeling in een voorkomend geval informeert het desbetreffende lid van de commissie onmiddellijk de andere leden en trekt zich uit eigen beweging terug uit de beoordeling van het desbetreffende dossier.

Artikel 8. Evaluatieverslag

De commissie stelt op een met de Belastingdienst/Toeslagen nader te bepalen moment in 2021 een tussenevaluatieverslag en uiterlijk 31 december 2023 een evaluatieverslag op waarin de commissie aandacht besteedt aan haar taakvervulling.

Artikel 9. Archiefbescheiden

 • 1 De commissie draagt na haar opheffing de bescheiden betreffende haar werkzaamheden over aan het archief van het ministerie.

 • 2 De commissie kan de bescheiden, bedoeld in het eerste lid, eerder aan het archief van het ministerie overdragen als omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 10. Inwerkingtreding en horizonbepaling

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 7 juli 2020.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 juli 2024.

 • 3 Onze Minister kan de datum, genoemd in het tweede lid, eenmalig bij ministeriële regeling wijzigen in een ten hoogste twee jaar na die datum gelegen datum, dan wel deze regeling op een eerdere datum intrekken indien geen werkzaamheden als bedoeld in artikel 3, tweede lid, meer te verrichten zijn en ook niet meer te verwachten zijn.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Commissie van onafhankelijke deskundigen hersteloperatie toeslagen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën

A.C. van Huffelen

Naar boven