Beleidsregel consult ontboden verdachte artikel 257c Sv

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 04-06-2023.
Geldend van 22-05-2021 t/m heden

Beleidsregel van de Raad voor Rechtsbijstand tot verstrekking van subsidie aan advocaten die rechtsbijstand geven aan de ontboden verdachte in zaken die het OM met een strafbeschikking ex artikel 257c Wetboek van Strafvordering wil afdoen (Beleidsregel consult ontboden verdachte artikel 257c Sv)

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,

gelet op de artikelen 7, eerste en derde van de lid Wet op de Rechtsbijstand en de artikelen 4:23, derde lid onder a en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

besluit:

de volgende beleidsregel vast te stellen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a. advocaat: advocaat die door de Raad voor Rechtsbijstand is ingeschreven voor het strafrecht en het strafpiket;

 • b. Bvr: Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000;

 • c. consult: het verlenen van rechtsbijstand aan een rechtzoekende zoals bedoeld onder f;

 • d. ontboden verdachte: de verdachte die is opgeroepen voor een verhoor bij de officier van justitie zoals bedoeld onder i;

 • e. punt: punt zoals bedoeld in het derde lid van artikel 2 van het Bvr;

 • f. rechtsbijstand: rechtsbijstand in de vorm van een consult aan de rechtzoekende voorafgaand aan het verhoor bij de officier van justitie zoals bedoeld onder i;

 • g. rechtzoekende: de ontboden verdachte zoals bedoeld onder d van dit artikel;

 • h. strafbeschikking: de strafbeschikking zoals bedoeld in titel IVa van het Wetboek van Strafvordering;

 • i. verhoor bij de officier van justitie: het verhoor van de verdachte zoals bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 257c van het Wetboek van Strafvordering.

Artikel 2. Kader beleidsregel

Deze beleidsregel heeft tot doel de rechtsbijstand in de vorm van een kosteloos consult te regelen aan de ontboden verdachte voorafgaand aan het verhoor bij de officier van justitie in het kader van de oplegging van een strafbeschikking.

Artikel 3. Kosteloze rechtsbijstand voor de rechtzoekende

De rechtsbijstand aan de rechtzoekende is geheel kosteloos. Er vindt geen draagkrachttoets plaats en er wordt geen eigen bijdrage opgelegd.

Artikel 4. De vergoeding voor het consult

 • 1 De advocaat ontvangt voor de rechtsbijstand aan de rechtzoekende een vergoeding van 1 punt.

 • 2 De vergoeding zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt niet in mindering gebracht op de vergoeding waarop de advocaat aanspraak kan maken voor gefinancierde rechtsbijstand bij het verhoor zoals bedoeld onder i van artikel 1 van deze regeling alsmede een daaropvolgende strafprocedure.

 • 3 De advocaat dient zijn aanvraag voor vergoeding van rechtsbijstand in door middel van het declaratieformulier zoals opgenomen in de bijlage.

Artikel 5. Inwerkingtreding

 • 1 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 april 2021.

 • 2 Deze beleidsregel vervalt met ingang van de datum waarop het besluit tot wijziging van het Bvr in verband met het opnemen van de in deze beleidsregel genoemde vergoedingen in werking treedt.

, 11 mei 2021

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,

namens deze,

I.D. Nijboer,

Algemeen directeur / Bestuurder

Naar boven