Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Artikel 2. Plaatsvervanging

Bij afwezigheid of verhindering van de Hoofddirecteur Personeel treedt diens plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in diens plaats.

Artikel 3. Ondertekening

De gemandateerde is gehouden in de ondertekening van stukken die op basis van mandaat worden ondertekend, het mandaat tot uitdrukking te laten komen door opneming van de volgende formule:

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

voor deze

DE HOOFDDIRECTEUR PERSONEEL

Handtekening van de betrokken gemandateerde

Naam van de gemandateerde

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1998.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie.

Naar boven