Regeling pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp

[Regeling vervalt per 01-05-2025.]
Geraadpleegd op 30-05-2023.
Geldend van 01-05-2021 t/m heden

Regeling pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,

gelet op artikel 13 lid 1 sub c en artikel 24 lid 1 sub c van de Wet op de rechtsbijstand en artikel 39 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, waarin is bepaald dat het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand overeenkomsten kan sluiten met rechtsbijstandverleners tot het verrichten van rechtsbijstand op bepaalde rechtsgebieden,

in aanmerking nemende:

dat de Raad voor Rechtsbijstand een pilot wil instellen en daartoe overeenkomsten wil aangaan met bewindvoerders Wsnp tot het verrichten van rechtsbijstand bij het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling, zoals bedoeld in artikel 284 van de Faillissementswet,

besluit:

de volgende regeling vast te stellen.

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Instelling pilot en doel

 • 1 De Raad stelt bij deze een pilot in om de effecten te onderzoeken van de inzet van de bewindvoerder Wsnp bij het indienen van het verzoek toelating Wsnp en op de doorstroming naar- en de toegankelijkheid van de Wsnp.

 • 2 Deze regeling heeft verder tot doel de vergoeding te regelen van de inzet van de bewindvoerder Wsnp bij de pilot zoals bedoeld in het eerste lid.

Hoofdstuk II. Voorwaarden

Artikel 3. Algemeen

 • 1 De Raad kan in het kader van de pilot een overeenkomst sluiten met de bewindvoerder Wsnp die op het moment van het sluiten van de overeenkomst aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • a) hij staat ingeschreven in het register;

  • b) hij heeft tenminste één lopende schuldsaneringszaak op zijn naam staan;

  • c) er is niet gebleken van enig handelen of nalaten in strijd met een zorgvuldige en doelmatige rechtsbijstandverlening, al dan niet blijkend uit een eerder advies van de klachtenadviescommissie en/of de commissie voor bezwaar;

  • d) hij is bereid medewerking te verlenen aan een evaluatie van de pilot en levert de daartoe door de Raad gevraagde gegevens aan.

 • 2 Indien de bewindvoerder Wsnp wenst deel te nemen aan deze regeling, dient hij daarvoor het ‘Aanmeldformulier PTW’ te gebruiken dat door de Raad beschikbaar wordt gesteld.

 • 3 Het bestuur kan de overeenkomst beëindigen als de bewindvoerder Wsnp niet meer voldoet aan de in artikel 1 onder b genoemde beleids- of de in artikel 1 onder h genoemde gedragsregels.

Hoofdstuk III. De toevoeging en de vergoeding

Artikel 4. De toevoeging

 • 1 De bewindvoerder Wsnp vraagt, voor het einde van de rechtsbijstand, de toevoeging aan via het door de Raad opgesteld formulier ‘Aanvraag toevoeging bewindvoerder Wsnp (PTW)’. Bij dit formulier dient het aanhangig gemaakte verzoekschrift toelating Wsnp te zijn gevoegd.

 • 2 De toevoeging is strikt beperkt tot de rechtsbijstand bij het verzoek toelating Wsnp, zoals bedoeld in artikel 1 onder s, dat aanhangig is gemaakt op of na de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

 • 3 De Raad legt aan de rechtzoekende de laagste eigen bijdrage op zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 4 Bebr.

Artikel 5. De vergoeding

 • 1 De vergoeding voor rechtsbijstand aan een particulier in het kader van deze regeling bedraagt:

  • a. € 550 voor het aanhangig gemaakte verzoekschrift toelating Wsnp;

  • b. de vergoeding onder a wordt verhoogd met € 200 indien de bewindvoerder Wsnp de zitting in het kader van het verzoek toelating Wsnp heeft bijgewoond.

 • 2 De vergoeding voor rechtsbijstand aan een zzp’er/(ex-)ondernemer in het kader van deze regeling bedraagt:

  • a. € 615 voor het aanhangig gemaakte verzoekschrift toelating Wsnp;

  • b. de vergoeding onder a wordt verhoogd met € 275 indien de bewindvoerder Wsnp de zitting in het kader van het verzoek toelating Wsnp heeft bijgewoond.

 • 3 De vergoeding zoals bedoeld in het eerste en twee lid, wordt vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting.

 • 4 De eigen bijdrage zoals bedoeld in het derde lid van artikel 4 van deze regeling, wordt in mindering gebracht op de vergoeding.

Artikel 6. Aanvraag vergoeding en besluit

 • 1 Binnen drie maanden na afronding van de rechtsbijstand die in het kader van deze regeling wordt verleend, vraagt de bewindvoerder Wsnp de vergoeding aan via het door de Raad opgesteld formulier ‘Aanvraag vergoeding bewindvoerder Wsnp (PTW)’.

 • 2 Bij dit formulier voegt de bewindvoerder Wsnp:

  • a. de uitspraak op het verzoek toelating Wsnp;

  • b. of een schriftelijk stuk van de rechtbank waaruit blijkt dat het verzoek toelating Wsnp voor de uitspraak is ingetrokken.

Artikel 7. De rechtsbijstand

 • 1 De bewindvoerder Wsnp dient de zaken waarin hij is toegevoegd persoonlijk te behandelen.

 • 2 Waarneming kan enkel geschieden door een bewindvoerder Wsnp die deelneemt aan deze regeling.

Hoofstuk IV. Slotbepalingen

Artikel 8. Citeertitel

1. Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp (afgekort: PTW).

Artikel 9. Inwerkingtreding en verval

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2021.

 • 2 Deze regeling vervalt op het moment dat er 1.430 toevoegingen zijn verstrekt, doch uiterlijk op 1 mei 2025.

Utrecht, 13 april 2021

Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,

I.D. Nijboer

Algemeen directeur/bestuurder

Naar boven