Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen

Geraadpleegd op 27-06-2022.
Geldend van 30-06-2021 t/m 05-07-2021

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 april 2021, nr. WJZ/21076966 , houdende regels ter voorkoming van specifieke besmettelijke dierziekten of zoönosen (Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, handelende in overeenstemming met de de Minister voor Medische Zorg, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 5.1, eerste lid, in samenhang met artikel 5.4 en 5.10, en op artikel 5.7 van de Wet dieren;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • verordening (EU) nr. 2016/429: verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (‘diergezondheidswetgeving’) (PbEU 2016, L 84);

  • wet: Wet dieren.

 • 2 De begripsbepalingen van artikel 4 van verordening (EU) nr. 2016/429 zijn van toepassing.

Hoofdstuk 2. Preventieve maatregelen afrikaanse varkenspest

Artikel 2.1. Grondslag

Dit hoofdstuk berust op verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (‘diergezondheidswetgeving’) (PbEU 2016, L 84) en op de artikelen 5.1, eerste lid, in samenhang met artikel 5.4, eerste lid, in samenhang met het vierde lid, onderdeel d, en op artikel 5.7 van de Wet dieren.

Artikel 2.2. Afwijking verbod drijfmethode bij doden wilde zwijnen

 • 2 Het eerste lid is alleen van toepassing in het grondgebied van de provincies:

  • a. Gelderland, met uitzondering van het gebied, aangeduid op kaart 1 in bijlage 1;

  • b. Limburg, met uitzondering van de gebieden, aangeduid op kaart 2 in bijlage 1;

  • c. Noord-Brabant; en

  • d. Overijssel.

Hoofdstuk 3. Preventieve maatregelen aviaire influenza

§ 3.1. Algemeen

Artikel 3.1. Grondslag

Dit hoofdstuk berust op:

Artikel 3.2. Begripsbepalingen

 • 1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

  • commercieel gehouden vogels: pluimvee of in gevangenschap levende vogels die worden gekweekt of gehouden met de bedoeling geld te verdienen;

  • hygiëneprotocol: set praktische hygiëneregels ter bevordering van de bioveiligheid in een specifieke situatie, zoals bekendgemaakt op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  • loopvogels: Struthioniformes (struisvogels), Rheiformes (nandoes), Casuariiformes (kasuarissen en emoes) en Apterygiformes (kiwi's);

  • risicovogels: hoenderachtigen, watervogels of loopvogels, in gevangenschap gefokt of gehouden;

  • vervoer: vervoer over de openbare weg, met of zonder vervoermiddel;

  • vogelverblijfplaats: kooi, volière, terrein of gebouw met uitzondering van woonruimte, waar risicovogels aanwezig zijn of gewoonlijk worden gehouden en aanverwante ruimtes waar materiaal ten behoeve van risicovogels is opgeslagen of gewoonlijk wordt opgeslagen;

  • watervogels: zwanen, ganzen, eenden, duikers, aalscholvers, reigers, ooievaars, ibissen, flamingo’s, futen, kraanvogels, rallen, steltlopers, meeuwen en sterns.

 • 2 Onder vervoer wordt mede verstaan: aanvoer en afvoer.

Artikel 3.3

De artikelen 3.6, 3.7, 3.8, 3.10 en 3.11 zijn niet van toepassing op slachthuizen, vervoermiddelen, quarantainevoorzieningen, quarantainestations, grenscontroleposten en laboratoria die met officiële toestemming aviaire influenzavirussen bewaren.

§ 3.2. Algemene maatregelen

Artikel 3.4. Ophokplicht vogels

 • 1 Een exploitant van commercieel gehouden vogels of een exploitant van risicovogels neemt passende maatregelen om zo veel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komt met in het wild levende dieren of hun uitwerpselen.

 • 2 Een passende maatregel als bedoeld in het eerste lid is voor een exploitant van commercieel gehouden vogels, met uitzondering van vogels, behorende tot de fazanten (Phasianidae) of de loopvogels, ten minste het binnen een gebouw brengen en daar houden van de vogels.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing ten aanzien van vogels die zich bevinden in een van de compartimenten, beschreven in bijlage 2.

§ 3.3. Maatregelen strooisel eenden

Artikel 3.7. Aanbrengen strooisel eenden

 • 1 Het is verboden strooisel in vogelverblijfplaatsen aan te brengen op een inrichting met commercieel gehouden eenden.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien het aanbrengen van strooisel overeenkomstig een hygiëneprotocol plaatsvindt.

§ 3.4. Maatregelen bezoek

Artikel 3.8. Bezoekverbod vogelverblijfplaatsen

 • 1 Het is bezoekers verboden een vogelverblijfplaats of een niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaats afgescheiden woonruimte of een ander deel van een inrichting te betreden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan een vogelverblijfplaats te betreden, indien:

  • a. het bezoek noodzakelijk is voor de volksgezondheid, de diergezondheid, het dierenwelzijn of de gezondheid van in de stal aanwezige personen;

  • b. wanneer de vogelverblijfplaats onderdeel is van een inrichting met commercieel gehouden vogels, het bezoek plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol; en

  • c. de bezoeker het bezoek registreert.

 • 3 In afwijking van het tweede lid zijn de onderdelen b en c van dat lid niet van toepassing, indien een acute noodsituatie zich tegen toepassing van die onderdelen verzet.

 • 4 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan een vogelverblijfplaats te betreden, indien:

  • a. de bezoeker onderdeel uitmaakt van het personeel van de inrichting waarvan de vogelverblijfplaats onderdeel uitmaakt;

  • b. wanneer de vogelverblijfplaats onderdeel is van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, het bezoek plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol; en

  • c. de bezoeker in de 72 uren voorafgaand aan het bezoek geen andere inrichting met commercieel gehouden vogels heeft bezocht.

 • 5 Het is een exploitant van vogels verboden om een bezoeker toe te laten tot de in het eerste lid bedoelde ruimtes.

 • 6 Het vijfde lid is niet van toepassing indien het bezoek op grond van het tweede, derde of vierde lid is toegestaan.

 • 7 Het eerste tot en met zesde lid zijn van overeenkomstige toepassing op het vervoermiddel van een bezoeker.

Artikel 3.9. Afwijking bezoekverbod dierentuinen

In afwijking van artikel 3.8 is het toegestaan een vogelverblijfplaats van een dierentuin waar risicovogels aanwezig zijn of gewoonlijk worden gehouden te betreden, indien:

 • a. risicovogels aanwezig zijn of gewoonlijk worden gehouden in een overkapte doorloopvolière; en

 • b. de dierentuin is erkend als geconsigneerde inrichting op grond van artikel 95 van verordening (EU) nr. 2016/429.

Artikel 3.10. Bezoekverbod commerciële inrichting

 • 1 Onverminderd artikel 3.8 is het bezoekers verboden een inrichting te betreden waar vogels commercieel worden gehouden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het betreden van een inrichting als bedoeld in het eerste lid toegestaan, indien:

  • a. het bezoek plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol; en

  • b. de bezoeker het bezoek registreert.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op het vervoermiddel van de bezoeker.

 • 4 Een exploitant van commercieel gehouden vogels brengt duidelijk zichtbare afscheidingen aan langs de grenzen van de inrichting.

Artikel 3.11. Registratieplicht

Een exploitant van vogels houdt een register bij van bezoeken aan een vogelverblijfplaats, niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaats afgescheiden woonruimte of ander deel van een inrichting, waarin ten minste zijn opgenomen:

 • a. de naam, het adres de en woonplaats van de bezoeker;

 • b. wanneer de bezoeker een vervoermiddel heeft gebruikt, de soort en het kenteken van het vervoermiddel;

 • c. de reden van het bezoek; en

 • d. de datum en het tijdstip van aankomst en vertrek van de bezoeker.

§ 3.5. Maatregelen vervoer

Artikel 3.12. Vervoer van commercieel gehouden hoenderachtigen, ganzen of eenden

 • 1 Het is verboden hoenderachtigen, ganzen of eenden, met uitzondering van eendagskuikens, te vervoeren tussen inrichtingen waar deze vogels commercieel worden gehouden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer toegestaan indien:

  • a. het vervoer rechtstreeks plaatsvindt;

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol; en

  • c. de vogels vergezeld gaan van een verklaring die minder dan 24 uur oud is, van een dierenarts dat de vogels die worden gehouden in de inrichting waarvandaan het vervoer plaatsvindt, op basis van een klinische inspectie geen ziekteverschijnselen vertonen.

 • 3 De verklaring, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, bevat in elk geval:

  • a. de datum en het tijdstip van de klinische inspectie;

  • b. de contactgegevens en het subregistratienummer, bedoeld in artikel 5a.1, derde lid, van de Regeling houders van dieren, van de inrichting waarvandaan het vervoer plaatsvindt;

  • c. de bevindingen van de klinische inspectie; en

  • d. de naam en de handtekening van de dierenarts.

 • 4 De exploitant van de inrichting waar de vogels, bedoeld in het eerste lid, onder toepassing van het tweede lid worden afgeleverd, bewaart de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde verklaring gedurende zes maanden.

Artikel 3.13. Vervoer van eenden en kalkoenen naar een slachterij

 • 1 Het is verboden eenden of kalkoenen te vervoeren tussen een inrichting waar eenden of kalkoenen commercieel worden gehouden en een slachterij.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer toegestaan indien:

  • a. het vervoer rechtstreeks plaatsvindt;

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol; en

  • c. de eenden of kalkoenen vergezeld gaan van een verklaring die minder dan 24 uur oud is, van een dierenarts dat de eenden of kalkoenen die worden gehouden in de inrichting waarvandaan het vervoer plaatsvindt, op basis van een klinische inspectie geen ziekteverschijnselen vertonen.

 • 3 De verklaring, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, bevat in elk geval:

  • a. de datum en het tijdstip van de klinische inspectie;

  • b. de contactgegevens en het subregistratienummer, bedoeld in artikel 5a.1, derde lid, van de Regeling houders van dieren van de inrichting waarvandaan het vervoer plaatsvindt;

  • c. de bevindingen van de klinische inspectie; en

  • d. de naam en de handtekening van de dierenarts.

 • 4 De exploitant van de slachterij waar de eenden of kalkoenen onder toepassing van het tweede lid worden afgeleverd, bewaart de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde verklaring gedurende zes maanden.

Artikel 3.14. Vervoeren naar inrichting eenden of kalkoenen

 • 1 Het is verboden herkauwers, eenhoevigen of varkens, eendagskuikens, mest, eieren, diervoeders, melk of strooisel van of naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen te vervoeren.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer toegestaan indien:

  • a. per door de vervoerder af te leggen route maximaal één inrichting met commercieel gehouden vogels wordt bezocht;

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol.

§ 3.6. Maatregelen meldingsplicht

Artikel 3.15. Meldingsplicht verschijnselen aviaire influenza eendenhouderijen

Een exploitant van een inrichting waar eenden worden gehouden meldt vanaf de zevende dag na de dag van opzet, onverwijld aan de minister elke verhoogde sterfte bij zijn eenden, in de volgende gevallen:

 • a. 0,15% of meer uitval per dag gedurende twee opeenvolgende dagen; of

 • b. 0,5% of meer uitval op een dag en gelijktijdig een voeropname daling van 5%.

Artikel 3.16. Meldingsplicht verschijnselen aviaire influenza leghennen, vermeerderingsdieren of vleeskuikens

Een exploitant van een inrichting waar leghennen, vermeerderingsdieren of vleeskuikens worden gehouden, meldt, wanneer die dieren ouder zijn dan 10 dagen, onverwijld aan de minister elke verhoogde sterfte van zijn leghennen, vermeerderingsdieren of vleeskuikens, indien het aantal dieren van de onderscheiden categorieën dat sterft gedurende twee achtereenvolgende dagen groter is dan drie maal het gemiddelde sterftecijfer van het desbetreffende koppel in de week voorafgaand aan de sterfte.

Hoofdstuk 4. Preventieve maatregelen Sars-CoV-2 nertsen

Artikel 4.4. Opslag mest en verbod afvoer

 • 2 Het is verboden mest als bedoeld in het eerste lid, van de inrichting af te voeren.

Hoofdstuk 5. Verplaatsingen van salamanders

Artikel 5.1. Grondslag

Dit hoofdstuk berust op:

Artikel 5.2. Begripsbepalingen

 • 1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder uitvoeringsbesluit nr. (EU) 2021/361: uitvoeringsbesluit (EU) 2021/361 van de Commissie van 22 februari 2021 tot vaststelling van noodmaatregelen voor verplaatsingen tussen lidstaten en de binnenkomst in de Unie van zendingen salamanders in verband met infectie met Batrachochytrium salamandrivorans (PbEU L 69).

 • 2 De begripsbepalingen van artikel 2 van uitvoeringsbesluit nr. (EU) 2021/361 zijn van toepassing op dit hoofdstuk.

Artikel 5.3. Verboden op binnen en buiten Nederland brengen vanuit en naar een lidstaat

 • 1 Het is verboden een zending salamanders vanuit een lidstaat binnen Nederland te brengen.

 • 2 Het is verboden een zending salamanders buiten Nederland te brengen naar een lidstaat.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien is voldaan aan artikel 3, onderdelen a, b, c en d, van uitvoeringsbesluit nr. (EU) 2021/361.

 • 4 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op het niet-commerciële verkeer van als gezelschapsdier gehouden salamanders.

Artikel 5.4. Verplichtingen exploitant

De exploitant die voor een zending salamanders verantwoordelijk is, voldoet aan de in artikel 5 van uitvoeringsbesluit nr. (EU) 2021/361 gestelde voorschriften over een schriftelijke verklaring en aan artikel 6, onderdeel a, van uitvoeringsbesluit nr. (EU) 2021/361.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 april 2021

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 3.4, derde lid

Gebieden waar de ophok- en afschermplicht niet geldt

Compartiment 4

 • 1. Vanaf Knooppunt Heerenveen de A7 volgend in noordoostelijke richting tot aan de kruising van de A7 met de A28, Knooppunt Julianaplein.

 • 2. De A28 volgend in zuidelijke richting, overgaand in de N48 tot aan de rivier de Vecht.

 • 3. De rivier de Vecht volgend in westelijke richting tot aan de Afslag 21 Ommen van de A28.

 • 4. Vanaf Afslag 21 Ommen de A28 volgend in noordelijke richting, overgaand in de A32 het Knooppunt Heerenveen van de A7.

Compartiment 5

 • 1. Vanaf Knooppunt Julianaplein de N28/N7 volgend in oostelijke richting tot aan de kruising van de N28/N7 met de A7, Knooppunt Europaplein.

 • 2. De A7 volgend in oostelijke richting tot aan de landgrens met Duitsland (Bij afslag 49 Nieuwerschans).

 • 3. De landgrens van Duitsland volgend in zuidelijke richting tot aan de rivier de Vecht.

 • 4. De rivier de Vecht volgend in westelijke richting tot aan de N48.

 • 5. De N48 volgend in noordelijke richting overgaand in de A28 tot aan het Knooppunt Julianaplein de N28/N7.

Compartiment 8

 • 1. Vanaf de kruising van de rivier IJssel en het Zwolle-IJssel Kanaal, het Zwolle-IJssel Kanaal volgend in noordelijke richting tot aan de rivier het Zwarte Water.

 • 2. De rivier het Zwarte Water volgend in noordelijke richting tot aan de rivier OverijsselseVecht.

 • 3. De rivier de Overijsselse Vecht volgend in oostelijke richting overgaand in de Vecht tot aan de Landgrens van Nederland met Duitsland.

 • 4. De Landgrens van Nederland met Duitsland volgend in zuidelijke richting tot aan de A1(De Lutte)

 • 5. De A1 volgend in oostelijke richting tot aan de Kruising A1 met de rivier de IJssel bij Deventer (vlakbij de afslag 23 Deventer)

 • 6. De rivier de IJssel volgend in noordelijke richting tot aan de kruising de rivier de IJssel en het Zwolle-IJssel Kanaal.

Compartiment 11

 • 1. Vanaf de Kruising van de A1 met de rivier de IJssel (Deventer), de A1 volgend in oostelijke richting overgaand in de A35/A1 (Knooppunt Azelo) overgaand in de A1 (Knooppunt Buren) tot aan de grens met Duitsland ter hoogte van de plaats De Lutte.

 • 2. De Landgrens van Nederland met Duitsland volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de rivier de Rijn (ter hoogte van de plaats Spijk).

 • 3. De rivier de Rijn volgend in westelijke richting, overgaand in het Bijlands Kanaal, overgaand in het Pannerdens Kanaal overgaand in de rivier de Nederrijn, overgaand in de rivier de IJssel tot aan de kruising van de rivier de IJssel met de A1 (Deventer)

Compartiment 17

 • 1. Vanaf de kruising van de Sluisweg (Waalwijk) en de rivier de Bergsche Maas, de rivier de Bergsche Maas volgend in oostelijke richting overgaand in de Maas tot aan de A2 (ter hoogte van Knooppunt Empel).

 • 2. De A2 volgend in zuidelijke richting tot aan de rivier de Zuid-Willemsvaart (Afslag 21 Veghel van de A2).

 • 3. De rivier de Zuid-Willemsvaart volgend in oostzuidelijke richting tot aan de A67 (Afslag 35 Someren van de A67).

 • 4. De A67 volgend in westelijke richting tot aan de Landgrens van Nederland met België.

 • 5. De Landgrens van Nederland met België volgend in westelijke richting tot aan de Poppelseweg (N283).

 • 6. De Poppelseweg (N283) volgend in noordelijke richting overgaand in de Turnhoutsebaan (N283) overgaand in de Blaakweg (N283) overgaand in de Ringbaan West (Tilburg) overgaand in de Midden Brabantweg, overgaand in de A261, overgaand in de Midden Brabantweg (N261) overgaand in de Biesbosweg (Waalwijk) tot aan de Sluisweg.

 • 7. De Sluisweg volgend in noordelijke richting tot aan de brug over de rivier de Bergsche Maas.

Compartiment 18

 • 1. Vanaf de kruising van de A2 met de rivier de Maas ter hoogte van Den Bosch, de rivier de Maas volgend oostelijke richting tot aan de Mookerplas.

 • 2. De Mookerplas volgend in oostelijke richting tot aan de Witteweg.

 • 3. De Witteweg volgend in noordoostelijke richting tot aan de N271.

 • 4. De N271 volgend in zuidoostelijke richting tot aan Zwarteweg (N843).

 • 5. De Zwarteweg (N843) volgend in noordelijke richting tot aan de Landgrens van Nederland met Duitsland.

 • 6. De Landgrens van Nederland met Duitsland volgend in zuidelijke richting tot aan de A67 (ter hoogte van de plaats Herungerberg).

 • 7. De A67 volgend in westelijke richting tot aan de kruising van de A67 met de rivier de Zuid-Willemsvaart (Afslag 35 Someren van de A67).

 • 8. De rivier de Zuid-Willemsvaart volgend in westnoordelijke richting tot aan de A2 (Afslag 21 Veghel van de A2)

 • 9. De A2 volgend in noordelijke richting tot aan de kruising van de A2 met de rivier de Maas.

Compartiment 20

 • 1. Vanaf de kruising van de Landgrens van Nederland met België en de rivier de Maas, de rivier de Maas volgend in noordoostelijke richting tot de kruising van de rivier de Maas met de N280, Knooppunt Haelen.

 • 2. De N280 volgend in oostelijke richting tot aan de Sint Wirosingel (Roermond).

 • 3. De Sint Wirosingel (Roermond) volgend in zuidelijke richting tot aan de N68.

 • 4. De N68 volgend oostelijke richting tot aan de landgrens Nederland en Duitsland (Bij de plaats Asenray).

 • 5. De Landgrens van Nederland met Duitsland volgend in zuidelijke richting tot de Landgrens van Nederland met België bij de plaats Vaals, Drielandenpunt.

 • 6. Vanaf het drielandenpunt bij Vaals de Landgrens van Nederland met België volgend in westelijke richting tot aan de rivier de Maas.

Naar boven