Regeling specifieke uitkering instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp

[Regeling vervalt per 01-07-2025.]
Geraadpleegd op 03-06-2023.
Geldend van 09-04-2022 t/m 25-11-2022

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 maart 2021, kenmerk 1841816-219543-J, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van een specifieke uitkering voor de instandhouding en doorontwikkeling van de bovenregionale expertisecentra jeugdhulp

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bovenregionaal gebied: een cluster van jeugdregio’s in een bepaald gebied zoals opgenomen in bijlage 1;

 • bestuurlijk overleg expertisecentra jeugdhulp: overleg tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VNG en acht wethouders van de coördinerende gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het jeugddomein;

 • coördinerende gemeente: de gemeente, genoemd in bijlage 1, die verantwoordelijk is voor de instandhouding en doorontwikkeling van het expertisecentrum jeugdhulp voor het bovenregionale gebied;

 • expertisecentrum jeugdhulp: centrum in een bovenregionaal gebied dat ten doel heeft om te zorgen voor een passende oplossing voor jongeren met complexe en meervoudige problematiek die vastlopen in de zorg of niet de juiste hulp krijgen en te voorkomen dat de zorgvraag van jongeren steeds complexer wordt;

 • jeugdregio: een regionaal samenwerkingsverband waarin gemeenten bovenlokaal samenwerken voor uitvoering van jeugdhulptaken;

 • lerend netwerk expertisecentra: een landelijk lerend netwerk van de projectleiders expertisecentrum jeugdhulp onder leiding van en georganiseerd door de landelijk projectleider;

 • minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • projectleider expertisecentrum jeugdhulp: de persoon die door de coördinerende gemeente is aangesteld en de opdracht heeft om het expertisecentrum jeugdhulp binnen het desbetreffende bovenregionale gebied in stand te houden en door te ontwikkelen;

 • SiSa: Single information, Single audit, eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. SiSa is de manier waarop provincies, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen (hierna: medeoverheden) zich per jaar verantwoorden over de besteding van specifieke uitkeringen en/of provinciale middelen;

 • VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Artikel 3. Activiteiten waarvoor een specifieke uitkering kan worden verstrekt

 • 1 De minister kan een specifieke uitkering aan een coördinerende gemeente verstrekken voor activiteiten die nodig zijn in verband met de instandhouding en doorontwikkeling van het expertisecentrum jeugdhulp voor het bovenregionale gebied conform de uitgangspunten als bedoeld in de Kamerbrief ‘Stand van zaken expertisecentra jeugdhulp’ d.d. 17 juni 2020.

 • 2 De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, omvatten of zijn ondersteunend aan de volgende doelstellingen:

  • a) het zorgen voor passende oplossingen voor jongeren met complexe en meervoudige problematiek die nu vastlopen in de zorg en niet de juiste hulp krijgen;

  • b) het bijdragen aan een lerend stelsel en de ontwikkeling van kennis;

  • c) de organisatie en het beheer van een expertisecentrum jeugdhulp.

Artikel 4. Hoogte van de specifieke uitkering

De specifieke uitkering per coördinerende gemeente bedraagt maximaal:

a.

Amsterdam

€ 7.454.154,–

b.

Rotterdam

€ 9.566.720,–

c.

Eindhoven

€ 7.550.631,–

d.

Roermond

€ 3.551.695,–

e.

Groningen

€ 5.154.235,–

f.

Utrecht

€ 5.380.261,–

g.

Nijmegen

€ 6.222.248,–

h.

Enschede

€ 4.120.056,–

Artikel 5. Verlening

 • 1 De minister geeft uiterlijk 12 weken na inwerkingtreding van deze regeling een beschikking tot verlening van een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 3 voor het bedrag genoemd in artikel 4.

 • 2 Het besluit tot verlening vermeldt in elk geval het doel waarvoor de specifieke uitkering wordt verleend, het bedrag van de specifieke uitkering, de periode waarvoor de specifieke uitkering wordt verleend en de wijze waarop de verantwoording plaatsvindt.

 • 3 De minister verleent bij het besluit tot verlening van de specifieke uitkering een voorschot van 100% dat in één keer wordt betaald.

Artikel 6. Verplichtingen

 • 1 De coördinerende gemeente informeert de minister op verzoek over de stand van zaken rond het expertisecentrum, de activiteiten die ondernomen worden en over de besteding van de middelen uit de specifieke uitkering.

 • 2 De coördinerende gemeente draagt er zorg voor dat het expertisecentrum jeugdhulp de basisset indicatoren, zoals opgenomen in bijlage 2, gebruikt om te leren van de casuïstiek.

 • 3 De coördinerende gemeente draagt er zorg voor dat de projectleider expertisecentrum jeugdhulp participeert in het landelijk lerend netwerk expertisecentra.

 • 4 De coördinerende gemeente draagt er zorg voor dat de wethouder die verantwoordelijk is voor het jeugddomein deelneemt aan het bestuurlijk overleg expertisecentra jeugdhulp.

Artikel 7. Verantwoording

 • 3 Indien een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 3 niet of niet geheel in het jaar 2021 is besteed aan de activiteiten, bedoeld in artikel 3, tweede lid, kan het overschot in het jaar 2022 of 2023 worden besteed aan de activiteiten, bedoeld in artikel 3, tweede lid.

Artikel 8. Vaststelling

 • 1 De minister besluit uiterlijk 38 weken na ontvangst van de verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 7, over de vaststelling van de specifieke uitkering.

 • 2 Indien de activiteiten waarvoor de specifieke uitkering is verleend, zijn verricht en daarnaast volledig is voldaan aan de voorwaarden en verplichtingen die verbonden zijn aan de specifieke uitkering, wordt de specifieke uitkering vastgesteld op het bedrag dat bestaat uit de gerealiseerde kosten, tot ten hoogste het in de verleningsbeschikking genoemde bedrag.

Artikel 9. Hardheidsclausule

De minister kan een of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat de desbetreffende bepaling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10. Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2021 en vervalt met ingang van 1 juli 2025.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling specifieke uitkering instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P. Blokhuis

Bijlage 1. Regio-indeling

Bovenregionaal gebied Noord-Holland

Coördinerende gemeente: Amsterdam

Bovenregionaal gebied Zuid-Holland

Coördinerende gemeente: Rotterdam

Aangesloten jeugdregio’s:

Aangesloten jeugdregio’s:

Kop van Noord-Holland

Holland Rijnland

Noord-Kennemerland

Haaglanden

Midden Kennemerland

Rijnmond

Zuid- Kennemerland

Zuid-Holland-Zuid

Haarlemmermeer

Midden-Holland

West-Friesland

 

Zaanstreek-Waterland

 

Amsterdam-Amstelland

 

Gooi- en Vechtstreek

 

Bovenregionaal gebied Brabant en Zeeland

Coördinerende gemeente: Eindhoven

Bovenregionaal gebied Limburg

Coördinerende gemeente: Roermond

Aangesloten jeugdregio’s:

Aangesloten jeugdregio’s:

Zeeland

Noord-Limburg

West-Brabant-West

Midden-Limburg West

West-Brabant-Oost

Midden-Limburg Oost

Midden Brabant

Zuid-Limburg

Zuidoost Brabant

 

Noordoost Brabant

 

Bovenregionaal gebied Utrecht en Flevoland

Coördinerende gemeente: Utrecht

Bovenregionaal gebied Overijssel

Coördinerende gemeente: Enschede

Aangesloten jeugdregio’s:

Aangesloten jeugdregio’s:

Utrecht

IJsselland

Utrecht West

Twente

Flevoland

 

Lekstroom

 

Zuidoost-Utrecht

 

Eemland

 

Bovenregionaal gebied Gelderland

Coördinerende gemeente: Nijmegen

Bovenregionaal gebied Noord Nederland

Coördinerende gemeente: Groningen

Aangesloten jeugdregio’s:

Aangesloten jeugdregio’s:

Rijk van Nijmegen

Friesland

Centraal Gelderland

Groningen

Achterhoek

Drenthe

Rivierenland

 

Food Valley

 

Noord Veluwe

 

Middel IJssel – Oost Veluwe

 

Bijlage 2. Basisset indicatoren

Casusnummer

Aanmelddatum bij expertteam

 

Datum bespreking in expertteam

 

Is jongere en/of ouder aanwezig

Zo niet: is er een geldige toestemmingsverklaring?

Jongere

Geslacht

 

Geboortejaar

 

Woonplek

 

Jeugdregio

 

Gemeente woonplaatsbeginsel

 

Herkomst gemeente

 

Kader hulpverlening

 

Is er sprake van gesloten machtiging

 

Onderwijs

 

Zijn er problemen op school geweest

 

Is er sprake van een fysieke beperking

 

Is er een verklarende analyse gemaakt

 

Welke classificatie is diagnostisch vastgesteld (Ja/Nee/Onbekend)

AD(H)D, angststoornis, Autisme spectrum stoornis, Disharmonisch intelligentieprofiel, dissociatieve stoornis, eetstoornis, hechtingsstoornis, hoogbegaafdheid, LVB (50-85), middelenafhankelijkheid, persoonlijkheidsstoornis, (complexe) PTSS, stemmingsstoornis, verstandelijke handicap (<50), anders

Gezinsfactoren

Broer(s) en/of zus(sen)

 

Hebben ouder(s) problemen op 1 of meerdere leefgebieden

Zo ja, geef per leefgebied aan: ja/nee/onbekend

Psychische gezondheid, wonen, werk, financiën, lichamelijke gezondheid, pedagogisch functioneren, sociale contacten, levensbeschouwing, veiligheid, ingrijpende gebeurtenissen, relationele problemen

Aanvraaggegevens

 

Vragensteller aan expertteam

 

Binnen gekomen via

 

Is er sprake van doorbraak casus GI

 

GI-organisatie

 

Coördinerende gemeente

 

Is er sprake van heraanmelding

 

Wat is de vraag van de aanvrager (ja/nee)

Advies en consultatie, procesregie, introom verblijf, doorstroom verblijf, uitstroom verblijf, financieringsvraagstuk, wachtlijsten ambulante zorg, visieverschil

Proces

Wat heeft expertteam gedaan (ja/nee)

Bij elkaar brengen van partijen, opstellen van verklarende analyse met betrokkenen, vinden van een plek, bemiddeling, financiering creeëren, creeëren maatwerk

Korte toelichting antwoord op zorgvraag

 

Welk knelpunt is meest bepalend geweest

Procesregie is niet of onvoldoende ingevuld, verklarende analyse (onvoldoende) samen tot stand gebracht, visieverschil betrokken partijen, gevraagd aanbod ontbreekt, aanmeldvraag is niet de vraag van jongere, overgang 18-/18+

Als knelpunt is: ‘gevraagd aanbod ontbreekt’ is

Wachtlijstproblematiek, onvoldoende samenwerking partijen, terughoudendheid aanbieders i.v.m. complexe zorgvraag.

Is expertisenetwerk ingeschakeld

 

Wat heeft expertisenetwerk gedaan (ja/nee)

Advies en consultatie, organiseren van zorg, anders

Is er antwoord gekomen op de zorgvraag

 

Datum van afronding

 

Aantal uren besteed door expertteam

 

Follow-up 6-8 weken én 6-9 maanden na afronding

Jongere

 

Ben je blij met de hulp die je nu krijgt

 

Wat heeft jou het meest geholpen

 

Is er iets wat je moeilijk vindt

 

Heb je nog een tip voor ons

 

Ouder(s)

 

Bent u tevreden over de zorg die nu geboden wordt aan uw kind

 

Wat heeft het meest geholpen

 

Wat heeft u gemist

 

Heeft u nog een tip voor ons

 
Naar boven