Beleidsregels tijdelijke ontheffing keuringsinstelling

Geraadpleegd op 07-07-2022.
Geldend van 01-04-2021 t/m heden

Beleidsregels van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit inzake tijdelijke ontheffing keuringsinstelling (Beleidsregels tijdelijke ontheffing keuringsinstelling)

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

gelet op artikel 31h van de Wet op de kansspelen op afstand, artikel 7.1 van het Besluit kansspelen op afstand, artikel 6.1 van de Regeling kansspelen op afstand en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

Paragraaf 1. Definities

Artikel 1.1. Definities

Paragraaf 2. Algemene bepalingen

Artikel 2.2. Taal

 • 1 Het formulier als bedoeld in artikel 2.1, de daarbij behorende bijlagen en alle overige bij de aanvraag behorende bescheiden of documenten worden ingevuld en aangeleverd in de Nederlandse taal, tenzij anders is bepaald.

 • 2 Onverminderd hetgeen in het eerste lid is bepaald, kan de raad van bestuur de aanvrager verzoeken ook originele exemplaren van vertaalde bescheiden of documenten aan te leveren.

Paragraaf 3. De ontheffing

Artikel 3.1. Ontheffing

De raad van bestuur kan de in artikel 6.1, eerste lid, van de regeling bedoelde ontheffing verlenen, indien naar het oordeel van de raad van bestuur uit de aanvraag blijkt dat:

 • a. het spelsysteem van de aanvrager voor ingebruikname wordt gekeurd door een of meer ter zake kundige keuringsinstellingen; en

 • b. deze keuringsinstellingen voldoen aan het bepaalde in de artikelen 4.46, 4.47 en 4.48 van het besluit.

Artikel 3.2. Ter zake kundig

 • 1 Ter beoordeling van de vraag of de keuringsinstelling ter zake kundig is verstrekt de aanvrager bij zijn aanvraag een door de keuringsinstelling ingevuld formulier, dat daartoe beschikbaar is gesteld op www.kansspelautoriteit.nl/formulier-ontheffing, waarin de keuringsinstelling in ieder geval verklaart dat:

  • a. de keuringsinstelling overeenkomstig artikel 3.29, eerste lid, van de regeling geaccrediteerd is tegen een of meerdere in dat artikel bedoelde accreditatienormen voor het verrichten van keuringen ten aanzien van de organisatie van kansspelen op afstand in ten minste twee lidstaten;

  • b. de accreditaties, bedoeld in onderdeel a, zijn afgegeven door een accreditatie-instantie die volwaardig lid is van de International Laboratory Accreditation Cooperation of het International Accreditation Forum;

  • c. de keuringsresultaten en keuringsrapporten van de keuringsinstelling geaccepteerd worden door de ter zake van kansspelen bevoegde autoriteiten in de lidstaten, bedoeld in onderdeel a; en

  • d. de keuringsinstelling ten minste drie jaar ervaring heeft met het onder accreditatie verrichten van keuringen in de lidstaten, bedoeld in onderdeel a.

 • 2 Naast het in het eerste lid bedoelde formulier verstrekt de aanvrager in ieder geval de accreditatiedocumenten van de keuringsinstelling die de verklaring bevestigen ten aanzien van de omstandigheden als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b. In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 2.2 mogen de in de vorige zin bedoelde accreditatiedocumenten ook in de Engelse taal zijn opgesteld.

 • 3 Indien de aanvrager gebruik maakt van de diensten van meer dan één keuringsinstelling, verstrekt hij bovengenoemde formulieren en gegevens telkens voor elk van die keuringsinstellingen.

Den Haag, 11 maart 2021

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

R.J.P. Jansen

Voorzitter

Naar boven