Wijzigingsregeling Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend [...] educatie 2020–2021 (openstelling nieuw subsidietijdvak)

Geraadpleegd op 06-06-2023.
Geldend van 27-03-2021 t/m heden

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 19 maart 2021, nr. PO/27323799, houdende wijziging van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021 in verband met de openstelling van een nieuw subsidietijdvak

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021.]

Artikel II

Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling op grond van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021 zijn verstrekt, blijft die subsidieregeling, zoals zij luidde op de dag vóór de inwerkingtreding van deze regeling, van toepassing.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob

Naar boven