Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)

Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 01-07-2021 t/m 04-10-2023

Wet van 3 maart 2021 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat wenselijk is in de Algemene wet bestuursrecht een nieuwe regeling te treffen voor de coördinatie van samenhangende besluiten en enige andere wijzigingen aan te brengen in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en enkele wetten aan te passen met het oog op de invoering van de algemene regeling over nadeelcompensatie in titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 2. Wijziging van de Omgevingswet en enkele bepalingen van bijzondere wetten

[Treedt in werking op 01-01-2024]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Hoofdstuk 3. Aanpassing van bijzondere nadeelcompensatieregelingen aan titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Hoofdstuk 4. Wijzigingen in verband met de aanpassing van artikel 5:20 Awb

§ 3. Justitie en Veiligheid

Artikel 4.10

[Red: Wijzigt de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.]

§ 4. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

§ 5. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

§ 6. Financiën

Artikel 4.37

[Red: Wijzigt de Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse.]

§ 8. Infrastructuur en Waterstaat

§ 9. Economische Zaken en Klimaat

Artikel 4.64

[Red: Wijzigt de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken.]

§ 11. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

§ 12. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 4.90

[Treedt in werking op 05-10-2023]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 4.108

[Treedt in werking op 05-10-2023]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 4.111

[Red: Wijzigt de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.]

Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 5.1

[Treedt in werking op 01-01-2024]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 3 maart 2021

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Uitgegeven de zeventiende maart 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven