Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten voor pilot G4S 2020–2022

[Regeling vervalt per 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 28-11-2022.
Geldend van 07-10-2020 t/m 15-03-2021

Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten voor pilot G4S 2020–2022

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op: art. 12l van de Wet Ambtenaren defensie

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 12332, datum inwerkingtreding 16-03-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot 06-10-2020.

Werkt terug tot de datum van de start pilot G4S.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • Civiele werkgever: Wereldwijd beveiligingsbedrijf G4S, waar de reservist op arbeidsovereenkomst in dienst is voor ten minste 24 uur per week.

  • Langdurige inzet: verblijf in werkelijke dienst voor minimaal 360 uur per jaar.

  • Reservist: de militair, aangesteld bij het reservepersoneel, in dienst bij de Civiele werkgever.

  • Werkdag: de dag waarop de reservist normaliter bij de civiele werkgever arbeid verricht.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 12332, datum inwerkingtreding 16-03-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 06-10-2020.

Werkt terug tot de datum van de start pilot G4S.

Artikel 2. Werkgeverstegemoetkoming bij langdurige inzet

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 1 Bij langdurige inzet van de reservist maakt de civiele werkgever van de reservist op aanvraag aanspraak op een tegemoetkoming van € 55,00 per werkdag, als tegemoetkoming voor de afwezigheid van de reservist bij G4S.

  • 2 De hoogte van de uit te betalen tegemoetkoming over een periode wordt berekend door het totaalaantal voor Defensie gewerkte uren over die periode te delen door dagen van acht uur en dit naar boven af te ronden op hele dagen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 12332, datum inwerkingtreding 16-03-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 06-10-2020.

Werkt terug tot de datum van de start pilot G4S.

Artikel 3. Aanvragen van de tegemoetkoming

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 1 De civiele werkgever van de reservist vraagt de in artikel 2 bedoelde tegemoetkoming aan bij het ServiceCentrum Employer Support Reservisten.

  • 2 Bij de aanvraag wordt een bewijs van het bestaan van de arbeidsrelatie en het aantal contracturen per week bij de civiele werkgever geleverd.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 12332, datum inwerkingtreding 16-03-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 06-10-2020.

Werkt terug tot de datum van de start pilot G4S.

Artikel 4. Betaling

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De in artikel 2 bedoelde tegemoetkoming wordt per kwartaal achteraf aan de civiele werkgever betaald. De werkgever kan tot uiterlijk 6 maanden na inzet een aanvraag voor de tegemoetkoming indienen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 12332, datum inwerkingtreding 16-03-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 06-10-2020.

Werkt terug tot de datum van de start pilot G4S.

Artikel 5. Hardheidsclausule

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De commandant DPOD is bevoegd om van het bepaalde in artikelen 2 en 4 af te wijken indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheid van overwegende aard.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 12332, datum inwerkingtreding 16-03-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 06-10-2020.

Werkt terug tot de datum van de start pilot G4S.

Artikel 6. Citeertitel

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Deze regeling wordt aangehaald als: 'Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten voor pilot G4S 2020–2022'.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 12332, datum inwerkingtreding 16-03-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 06-10-2020.

Werkt terug tot de datum van de start pilot G4S.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot de datum van de start pilot G4S en geldt tot uiterlijk 1 januari 2023 of zoveel eerder als de pilot wordt beëindigd.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 12332, datum inwerkingtreding 16-03-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 06-10-2020.

Werkt terug tot de datum van de start pilot G4S.

Deze regeling wordt met toelichting gepubliceerd in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie

Voor deze

De Hoofddirecteur Personeel

P.F.M. Reesink

Schout-bij-nacht

Naar boven