Regeling strafrechtelijke handhaving door de Inspectie SZW op het terrein van Jeugdwet, Wlz, Wmo 2015, Wmg en Zvw

Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 10-03-2021 t/m 22-04-2022

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister voor Medische Zorg en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 maart 2021, kenmerk 1822557-217968-PZo, houdende het opdragen van strafrechtelijke handhaving op terrein van de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet aan de Inspectie SZW en de intrekking van enkele verouderde regelingen (Regeling strafrechtelijke handhaving door de Inspectie SZW op het terrein van Jeugdwet, Wlz, Wmo 2015, Wmg en Zvw)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister voor Medische Zorg en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Rechtsbescherming en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 3, aanhef en onder b, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;

Besluit:

Artikel 1

De bijzondere opsporingsdienst, bedoeld in artikel 2, onder d, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten, wordt belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op de beleidsterreinen van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister voor Medische Zorg en de Minister voor Rechtsbescherming voor zover die beleidsterreinen verband houden met de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling strafrechtelijke handhaving door de Inspectie SZW op het terrein van Jeugdwet, Wlz, Wmo 2015, Wmg en Zvw.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg,

T. van Ark

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P. Blokhuis

Naar boven