Tweede tijdelijke vrijstelling desinfectie luchtvaartuigen COVID-19 2021

[Regeling materieel uitgewerkt per 11-08-2023.]
Geraadpleegd op 05-12-2022.
Geldend van 13-02-2021 t/m heden

Tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 46, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor het gebruik van desinfectiemiddelen in luchtvaartuigen in verband met de uitbraak COVID-19 (Tweede tijdelijke vrijstelling desinfectie luchtvaartuigen COVID-19 2021)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

In aanmerking genomen de noodzaak van desinfectie in luchtvaartuigen als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en het behoud en het waarborgen van de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen,

Gelet op artikel 46, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 55 van Verordening (EU) nr. 528/2012;

BESLUIT:

Artikel 1

Ten behoeve van de bestrijding van infecties ten tijde van de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2 en in verband met de oppervlaktedesinfectie in luchtvaartuigen en het waarborgen van de luchtwaardigheid van de luchtvaartuigen, wordt op grond van:

 • a) artikel 46, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden vrijstelling verleend van het verbod, bedoeld in artikel 43, eerste en tweede lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, om in strijd te handelen met artikel 17, eerste lid van Verordening (EU) nr. 528/2012, in dit geval inzake het onder voorwaarden op de markt aanbieden en gebruik van de volgende middelen voor de desinfectie van luchtvaartuigen:

  • Cee-Bee A18-S op basis van de werkzame stof Benzyl-C12-16-alkyldimethyl- ammoniumchloride,

  • Ki-ose 380 en Ki-ose 390 op basis van de werkzame stof Didecylmethylammonium chloride (DDAC)

  • TASKI Sani 4 in 1 Plus spray op basis van de werkzame stof L-(+) Lactic acid.

 • b) artikel 55 van Verordening (EU) nr. 528/2012 toegestaan dat de in onderdeel a genoemde middelen onder de daarin genoemde voorwaarden op de markt worden aangeboden en gebruikt.

Artikel 2

Aan de vrijstelling en toestemming, bedoeld in artikel 1, onderdelen a onderscheidenlijk b, zijn de in de bijlage bij dit besluit opgenomen beperkingen en voorschriften verbonden.

Artikel 3

De vrijstelling annex toestemming wordt verleend van 13 februari 2021 tot en met 11 augustus 2021.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Tweede tijdelijke vrijstelling desinfectie luchtvaartuigen COVID-19 2021.

Dit besluit zal met bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

S. van Veldhoven-van der Meer

Bijlage bedoeld in artikel 2

Producenten en distributeurs die biociden op de markt aanbieden onder deze vrijstelling en gebruikers die deze biociden toepassen moeten voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

Het etiket moet voldoen aan de CLP-verordening (Verordening EG 1272/2008) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

Bovendien dienen de onderstaande voorwaarden en zinnen op het etiket te worden opgenomen:

Voorschriften en beperkingen voor gebruik van het middel Cee-Bee A18-S

 • Het oppervlak voor desinfectie reinigen.

 • Spuit het desinfectiemiddel daarna op het oppervlak in een concentratie van 10% v/v. Zoveel vloeistof gebruiken dat het oppervlak nat blijft gedurende 5 minuten inwerktijd. Daarna oppervlak laten drogen.

 • Om te hoge concentraties in de lucht te voorkomen mag per luchtvaartuig de desinfectie door middel van spuiten maar door één persoon tegelijkertijd uitgevoerd worden.

 • Tijdens desinfectie moet het ventilatiesysteem van het luchtvaartuig in werking zijn.

Voorschriften en beperkingen voor gebruik van het middel Ki-ose 380 en Ki-ose 390

 • Breng Ki-Ose op het te desinfecteren oppervlak door middel van de wipes. Zoveel gebruiken dat het oppervlak nat blijft gedurende de inwerktijd van tien minuten. Laat het oppervlak tien minuten drogen. Niet spoelen.

Voorschriften en beperkingen voor gebruik van het middel TASKI Sani 4 in 1 Plus spray

 • Het desinfectiemiddel op het oppervlak sprayen, indien nodig met een doek vegen om het product te verdelen. Zoveel vloeistof gebruiken dat het oppervlak nat blijft gedurende de inwerktijd. Daarna oppervlak droogvegen of op laten drogen.

 • Inwerktijd: vijf minuten voor bacteriën en omkapselde virussen; vijftien minuten voor gisten.

Naar boven