Beleidsregel subsidie belangenorganisaties interlandelijk geadopteerden

[Regeling vervalt per 01-02-2023.]
Geldend van 02-02-2021 t/m heden

Beleidsregels van de Minister voor Rechtsbescherming van 26 januari 2021, kenmerk 3189058, houdende regels voor tijdelijke subsidiëring van activiteiten van belangenorganisaties van interlandelijk geadopteerden (Beleidsregel subsidie belangenorganisaties interlandelijk geadopteerden)

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op titel 4.2 en artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. belangenorganisatie: een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie die in Nederland is gevestigd en die uiterlijk sedert 1 oktober 2020 als primaire statutaire doelstelling heeft het behartigen van de belangen van interlandelijk geadopteerden in Nederland of het ondersteunen van de interlandelijk geadopteerden of hun biologische familie bij het vinden van elkaar.

 • b. Interlandelijk geadopteerden: natuurlijke personen die vanuit het buitenland naar Nederland zijn geadopteerd.

 • c. Land van herkomst: het land van waaruit een geadopteerde is geadopteerd.

 • d. Minister: Minister voor Rechtsbescherming.

Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten

 • 1 De Minister kan aan een belangenorganisatie een subsidie verstrekken voor:

  • a. Activiteiten van de belangenorganisatie waarmee het ondersteuningsaanbod aan interlandelijk geadopteerden die zoeken naar hun afkomst wordt versterkt;

  • b. Activiteiten waarmee het ondersteuningsaanbod aan de biologische familie van interlandelijk geadopteerden die op zoek is naar de interlandelijk geadopteerde wordt versterkt, of

  • c. Activiteiten die de expertise, kennis of kunde van de bestuursleden, medewerkers of vrijwilligers van de belangenorganisatie vergroten.

 • 2 De activiteiten bedoeld in het eerste lid dienen te zijn gericht op een versterking van het ondersteuningsaanbod en worden binnen uiterlijk twee jaar na de publicatiedatum van deze beleidsregel uitgevoerd.

 • 3 Geen subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die:

  • a. Met name zijn gericht op het achterhalen van de biologische familie van individuele interlandelijk geadopteerden of het achterhalen van de individuele interlandelijk geadopteerde (individuele zoektochten);

  • b. Zien op de aanschaf van middelen die bedoeld zijn om DNA tests uit te voeren, of

  • c. Gericht zijn op het opzetten van een permanente of semi permanente vestiging op het grondgebied van een land van herkomst.

Artikel 3. Subsidiebedrag

 • 1 De subsidie bedraagt ten hoogste € 25.000,– per belangenorganisatie.

 • 2 Als een belangenorganisatie meerdere aanvragen indient, kan het totale subsidiebedrag niet hoger zijn dan € 25.000,–.

Artikel 4. De aanvraag

 • 1 De subsidieaanvraag dient uiterlijk op 1 augustus 2021 te zijn ingediend.

 • 2 De subsidieaanvraag gaat in ieder geval vergezeld van:

  • a. een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd;

  • b. een toelichting waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd voldoen aan de in deze regeling opgenomen criteria;

  • c. een onderbouwing van de aannemelijkheid dat de belangenorganisatie de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd ook daadwerkelijk zal kunnen realiseren;

  • d. een gespecificeerde begroting, die goed inzicht geeft in de kosten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd;

  • e. de tijdplanning per activiteit;

  • f. het bankrekeningnummer en

  • g. het inschrijfnummer van de belangenorganisatie bij de Kamer van Koophandel.

 • 3 Op verzoek van de Minister legt de belangenorganisatie over:

  • a. een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon dan wel van de statuten zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd;

  • b. een verslag over de financiële positie van de aanvrager op het moment van de aanvraag.

Artikel 5. Weigeringsgronden

 • 1 De subsidie kan in ieder geval geheel of gedeeltelijk worden geweigerd indien een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

  • a. de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

  • b. de aanvrager niet of niet geheel zal voldoen aan de aan de subsidie te verbinden verplichtingen of

  • c. de aanvraag niet voldoet aan de in deze regeling gestelde eisen of aannemelijk is dat de uit te voeren activiteiten in strijd komen met het Nederlandse recht dan wel het rechtssysteem van een ander land.

 • 2 De subsidie kan voorts worden geweigerd indien de aanvrager:

  • a. in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben geleid, of

  • b. failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

Artikel 6. Bevoorschotting en vaststelling

 • 1 De minister verleent een voorschot van 100% bij de beschikking tot subsidieverlening.

 • 2 Het voorschot wordt in een keer betaald.

 • 3 De subsidie wordt achteraf ambtshalve vastgesteld.

Artikel 7. Meldingsplicht

 • 1 De aanvrager meldt onmiddellijk aan de Minister als:

  • a. het aannemelijk is geworden dat niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan;

  • b. na indiening van de subsidieaanvraag voor dezelfde begrote kosten een subsidie of een andere financiële bijdrage wordt aangevraagd bij een of meer andere bestuursorganen;

  • c. zich andere omstandigheden voordoen of zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

 • 2 De melding wordt schriftelijk gedaan. De melding wordt voorzien van een toelichting.

Artikel 8. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt op 1 februari 2023.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregel subsidie belangenorganisaties interlandelijk geadopteerden.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina