Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire

[Regeling vervalt per 01-03-2022.]
Geldend van 04-02-2021 t/m 26-03-2021

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 januari 2021, kenmerk 1810865-216921-WJZ, houdende aanwijzing van de gebieden, bedoeld in artikel 58p van de Wet publieke gezondheid en de aanwijzing van de gebieden, bedoeld in artikel 6.11 en 6.12, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 voor Bonaire

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 58p, derde lid, onder a en onder b, van de Wet publieke gezondheid jo. artikel 6.11, eerste lid, en 6.12, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire;

Besluit, na overleg met de gezaghebber van Bonaire:

Artikel 1

Als gebieden als bedoeld in artikel 58p, derde lid, onder a en onder b, van de Wet publieke gezondheid, en als bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, worden aangewezen alle gebieden buiten Bonaire, met uitzondering van alle gebieden in de navolgende landen:

 • a. Australië;

 • b. China

 • c. IJsland;

 • d. Nieuw-Zeeland;

 • e. Rwanda;

 • f. Singapore;

 • g. Thailand;

 • h. Zuid-Korea.

Artikel 1a

Als gebieden als bedoeld in artikel 58p, derde lid, onder a en b, van de Wet publieke gezondheid en artikel 6.12, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, worden aangewezen alle gebieden buiten Bonaire met uitzondering van alle gebieden in de navolgende landen:

 • a. Australië;

 • b. Aruba;

 • c. China;

 • d. Curaçao;

 • e. IJsland;

 • f. Nieuw-Zeeland;

 • g. Rwanda;

 • h. Singapore;

 • i. Sint Maarten;

 • j. Thailand;

 • k. Zuid-Korea.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

namens deze,

de plv. directeur-generaal Volksgezondheid,

E.G.M. Veldhuis

Terug naar begin van de pagina