Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen PO

[Regeling vervalt per 01-08-2025.]
Geraadpleegd op 27-05-2022.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 26 november 2020, nr. 24900503, houdende regels voor de subsidieverstrekking aan DAMU-leerlingen in het primair onderwijs voor een tegemoetkoming in reiskosten (Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen PO)

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aanvrager: ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de DAMU-leerling;

 • DAMU-leerling: leerling die staat ingeschreven op een DAMU-school en tevens staat ingeschreven bij een hbo-vooropleiding dans of muziek;

 • DAMU-school: school met een DAMU-licentie als bedoeld in de Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie PO;

 • jaarinkomen: totaal van de jaarinkomens, vermeld op de inkomensverklaringen van de Belastingdienst van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de DAMU-leerling;

 • minister: Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

 • reisafstand: reisafstand op basis van de snelste route met de auto van het postcodeadres van de DAMU-leerling naar het postcodeadres van de DAMU-school, bepaald door gebruikmaking van de ANWB-autorouteplanner.

Artikel 4. Subsidiebedrag

 • 1 Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van een bedrag per kilometer, vermenigvuldigd met twee keer de reisafstand in kilometers, en dat vermenigvuldigd met 189 lesdagen.

 • 2 Bij een jaarinkomen van minder dan € 35.000,– bedraagt het subsidiebedrag € 0,12 per kilometer.

 • 3 Bij een jaarinkomen van € 35.000,– tot € 50.000,– bedraagt het subsidiebedrag € 0,10 per kilometer.

 • 4 Bij een jaarinkomen van € 50.000,– tot € 65.000,– bedraagt het subsidiebedrag € 0,09 per kilometer.

Artikel 5. Subsidieplafond

Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling zijn de volgende bedragen beschikbaar:

 • a. in het schooljaar 2021/2022 € 100.000,–;

 • b. in het schooljaar 2022/2023 € 100.000,–.

Artikel 7. Subsidieaanvraag

 • 1 In afwijking van artikel 3.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, legt de aanvrager de volgende gegevens over bij de aanvraag:

  • a. de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer en het correspondentieadres van de aanvrager;

  • b. het woonadres van de DAMU-leerling;

  • c. het inschrijvingsbewijs van de DAMU-leerling op een DAMU-school inclusief een vermelding van het woonadres van de DAMU-leerlingen en het adres van de betreffende DAMU-school;

  • d. het inschrijvingsbewijs van de DAMU-leerling op een hbo-vooropleiding dans of muziek;

  • e. de meest recente inkomensverklaringen van de Belastingdienst, waarbij het daarop vermelde burgerservicenummer onherkenbaar is gemaakt; en

  • f. een kopie van een recent bankafschrift waarop het rekeningnummer staat vermeld, waarbij het daarop vermelde saldo en de transacties onherkenbaar zijn gemaakt.

 • 2 Een aanvraag kan jaarlijks worden ingediend van 15 augustus tot en met 15 oktober van het schooljaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Aanvragen die worden ontvangen na 15 oktober worden afgewezen.

 • 3 Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met het aanvraagformulier dat is bekendgemaakt op de website www.dus-i.nl.

Artikel 11. Hardheidsclausule

De minister kan deze regeling in bijzondere gevallen buiten toepassing verklaren of daarvan afwijken, voor zover de toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob

Naar boven